فایل ورد word پیدایش و توسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پیدایش و توسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پیدایش و توسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word پیدایش و توسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word پیدایش و توسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد :

موضوع : فایل ورد word پیدایش و توسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


لوییس مامفورد(1990-1895)از متفكـرین برجسته قرن بیستم اسـت كه اول بار عقایدش را در كتاب فرهنگ شهرها منتشر كرد.از وی نوشتـه های زیــادی در زمینه برنامه ریزی اجتمـاعی،شهر،معمــاری وفنــاوری به جا مـــانده اســـت مشهورترین اثر مامفورد شهر در طول تاریخ است كه در آن پیدایش وتوسعـــه شهر را در دوران مختلف تاریخی مورد بررسی قرار داده اســت.وی هـدف از نوشتن این كتاب را چنین بیان می دارد :
"من سعی كرده ام كه شكلها و كاركردهای شهر را بررسی كنم و اهـدافی را كه منجر به ایجاد آن شده است ،بیابم .چنانچه شهر نقایصی را كه در طول تـاریخ به همراه داشته از خود بزدایـد ،شهــرهای آینده نقش مهمتــری را نسبــت بـه گذشته ایفا خواهند كرد" .
لوییس مـامفوردمعتقـد اسـت:چنانچه به تاریخ شهرها بنگریم ،می توانیم تصمیم بگیریم كه كدام راه را انتخــاب كنیم ،یا خود را وقف تكامل وپرورش انسانیـت كنیم یا تسلیم نیروهای خودكاری شویم كه خود ساخته ایم وآن را برموجودی كه خالی از ویژگی انســانی است ،یعنی؛انسان ‌‌(فرا تاریخی)تحمیل كـــرده ودر نهایت او را از عواطف واحساسات ،خلاقیت وآگاهی تهـی كنیم به عقیده لوییس مامفورد چیزی كه زمانی به آن شهراطلاق می شده ،اكنون به مركز كنترل تبدیل شده وفناوری در قالب دستگاههای خودكار،فضایل انسانی را از آن سلب كرده است . وی با انتقاد از توسعه وبرنامه ریزی ما در شهرهای معاصر ،چهره ضد تاریخی آنها را آشكار ساخته وبرخی از بیماریهایی را كه گریبانگیر شهــرهای بزرگ اروپا وامریكا است ،مورد بررسی قرار می دهد .
او سعی دارد به تكامل كه توسط شهر انجام شده نگاهی نو بیندازدومعتقداست: چنانچه تصویر نوینی از نظم ارگانیك داشته بــاشیم وهمه كاركردهای انسانی را در نظر بگیریم آنگاه می توانیم به شكلی جدید از شهر دست یابیم كه توسعه انسانی را به همراه داشته باشد .
شهرهای دوره باستان: میراثی از دهكده
نخستین وجه مشخصه گذار از دهكـده به شهر،افزایش جمعیـت وگستــرش نواحی ساخته شده بود .انباشت جمعیت به صورت متمركز نبود واجتماعات در اندازه های كوچك در دشتها وكنــاره های رودخانه ها پراكنده بودند . در ابتدا شهر صمیمیت وانسجــام اجتمـاعات نخستیـن را با خود داشت واز نظر اندازه مفهوم محله را در ذهن تداعی می كرد .شهر تا آنجا گسترش می یافت كه امكان پیمودن آن با پای پیاده میسر بود .به عبارت دیگر گسترش شهر با گسترش شبكه ارتباطی رابطــه مستقیم داشــت ووسعت آن را دامنه مــوثّر ارتباطات تعیین می كرد.این اصل همچنان به قوت خود باقی اســت به طوری كه با پیشرفت وسایل ارتباطی ، شهرها وسعت بیشتری یافتند .
لوییس مافورد ضمن تجزیه وتحلیل اجزای شهر تاكید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می كند كه كاركرد اصلی شهــر در مفهوم "نگهدارنده"متبلــورشده بود؛ به این معنــاكه شهرهمه عـوامل اجتماعی را در خود گرد آورده و در فضایی محصور ،روابط متقابل آنها را میسّر می ساخت.ارگ عنصر اصلی شهر به شمار می آمد و در اطراف خود دیواری برای حفظ امنیت ساكنان داخلی خود داشت كه بعدها به صورت عامل كنترل تعداد ساكنان شهر در آمد0 مازاد محصولات كشاورزی كارگاههـــای شهری در بازار به فروش گذاشته می شد 0علاوه بر آن بازار مكان ارتباطات افراد مناطق مختلف بود .
برای آنكه شهر یك "نگهدارنده"باشد لازم است مردم ونهادها رابه سوی خود جذب كند تابتواند به حیاتش ادامه دهد . لــوییس مافــورد در این خصوص از اصطلاح ابنزر هوارد یعنی مغناطیس استفاده می كند و می افزاید :"در شهرهای نخستین ،مذهب سازمان یافته این نقش را به عهــده می گیرد و مانند مغناطیس مردم را به سوی خود جذب می كند .بررسیهــای تاریخی نشـــان می دهد كه هدف شهرهای نخستین خدمت به اهداف خدایان بوده ونه اهداف انسانهـا .لذا در معابد این اعتقاد وجود داشت كه انسان برای آن آفریده شده تا خدایان را ستایش كند وبه آنها خدمت نماید واین امر علت وجودی شهر بود".به تـدریج انسان با الهام از فنا ناپذیری خدایان ،معیاری برای فنا ناپذیری خود نیز یافت ودر شهر ساختارهای زیبایی شناختی را در قالب یادمانها به عنوان نمادی از جاودانگی به نمایش درآورد .
در تمدنهای مختلف به دنبال گسستن یا پیـوند با دهــكـده دو كاركرد متضاد بروز كــرد كه به ایجاد دو الگوی متضاد سومــر ومصر منجر شد . در اولی، عدم اطمینان ،خطر ،اضطراب ونمادهای قدرت درقالب دیوارهای مستحكم خود را نشان داد و در دیگری آرامش ،اطمینان واتكا به فواید خورشید ورود نیـــل (طبیعت)نظم را با عدالت در شهر مستقر كرد در سـومـــر قدرت در ارگ جای گرفت ودر مصر آداب ورسوم ادامه یافت و به نیروهایی كه در اختیار ارگ جای گرفت ودر مصر آداب ورسوم دهكده ادامه یافت وبه نیروهایی كه در اختیار تمدن بودند چهره ای انسانی بخشید .وجه اول با شیوه توسعه طلبی ،خشونت ،تضادواضطراب همراه بود كه در طول تاریخ ویژگی غالب شهرها شد و وجه دیگر ،بیانگر تعاون وهمیاری انسانی وغنای عواطف ودانش بود كه به همراه نهادهای زیبایی شناختی ،نیروهای بالقوه انسانی را رشد داد .
از دیگر مشخصات بارز شهر در این دوران ،قدرت انتقال فرهنگ در شكلهای نمادین والگوهای انسانی است كه در دهكده نیز موجب شكوفایی توان انسانها بود . با ضبط اسنادولوحه ها وسنگ نوشته ها ،وجهه شهربه عنوان"نگهدارنده" تقویت می شد واز این راه گذشته،حال وآینده به هم پیوند می خورد .انحصار طلبی ،تقسیم كار وتخصصی شدن در ماهیت شهر نهقته بود وموجب شد تا هر فعالیتی در بخشهای مشخصی از شهر مستقر شود 0نهاد مالكیت كه تمایز میان غنی وفقیر را موجب شده یود ،در شهر ابداع شد وزمین وهر چه در آن بود به معبد وخدای آن ،پادشاه تعلق گرفت 0از دیگر خصوصیات مهم شهر دوران باستان،شكل مادی گرفتن یا عینیت بود ،به این نحو كه در طرح شهر ،تخیلات ،عقاید ،شهود وادراك ،ویژگی مادی به خود گرفت وساختار قابل دیدن پیدا كرد .فرمانروایان پس از فتح هر نقطه آنجا را با خاك یكسان می كردند وبر اساس قوه تخیل و شهود خود آن را از نو می ساختند ویژگی دیگر شهرهای دوران باستان، هنر نمایش بود كه در آن هر فرد نقشی خاص را به عهده داشت 0به گفته رابرت ردفیلد وظیفه شهر بازسازی انسان است ،به این معنی كه وقتی شخصیت انسان در دهكده شكل می گیرد وقالب اصلی خود را می یابد ،دیگر تغییری نمی كند ؛اما در شهر انبوهی از نقشهای جدید به وجود می آید كه هنجارها وارزشهای اخلاقی ،آداب ورسوم،معماری ودر نهایت كل شهر را به طور مداوم تغییر می دهند .مجلـس،دربار ،ورزشــگاههــاواماكن گردهمایی،همه نمودهای نمایشی شهر بودند كه با ظهور گفتگو (دیالوگ)در ارتباطات شهری ،وجه نمایشی آن تكمیل شد.
شهر یونانی همچنان كه مفهوم(نگهدارنده)را بر خودمی پذیرد ،با خصوصیاتی از تمدن مصر وسومر جدا می شود.محیط زندگی در دشت ها و رودخانه ها تبدیل به زندگی در كوه و كنار دریا شد.شهر دارای حصار طبیعی،دریاوكوه بود واستحكامات گذشته را نداشت :اندازه محدود آن دسترسی افراد به حومه رابا پای پیاده امكان پذیرمی كرد و از این جهات تقابلی میان شهر ودهكده به چشم نمی خورد0
فایل ورد word پیدایش و توسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد
فهرست مطالب
شهرهای دوره باستان: میراثی از دهكده 2
شهرهای قرون وسطی 6
ویژگی های شهرهای قرون وسطی : 7
شهرهای دوران رنسانس 8
شهرهای دوره باروك 8
شهرهای دوره صنعتی 8
اصول هماهنگ سازی فضای شهری 9
نقش شهر: 9
فرم شهر 10
شهرسازی 10
سیما و منظر شهر 10
عوامل سازنده سیمای شهر 10
روابط عوامل سازنده سیمای شهر 14
خصوصیات شهرهای ایران 15
نظم،وحدت،تركیب و هماهنگی 16
تقارن 17
تعادل 17
ریتم 17
مركزیت 18
تقسیمات پنجره 18
همانندی 18
قاعده كل رشد یابنده 19
كل وجز در طراحی شهری 19
ویژگی های كل رشد یابنده 21
هفت قاعده برفرایند كلیت سازی 22
قاعده نخست: رشد تدریجی 23
قاعده دوم:رشدكل های بزرگ 24
قاعده سوم:ژرف نگری ودید 25
قاعده چهارم:فضای شهری مثبت 25
قاعده پنجم:آرایش بناهای بزرگ 27
قاعده ششم:ساختمان 28
1-6- شكل بندی واحدهای سازه ای 29
2-6- سازه ی اصلی 29
3-6- سازه ی ثانویه 31
4-6-طبقه ی پایه 31
5-6-خط بام 31
6-6- تمایز 31
قاعده ی هفتم : شكل گیری مراكز 32لینک کمکی