فایل ورد word تحقیق مفهوم فقر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقیق مفهوم فقر دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقیق مفهوم فقر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تحقیق مفهوم فقر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تحقیق مفهوم فقر :

موضوع : فایل ورد word تحقیق مفهوم فقر

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

چكیده:
فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد. این تعریف به مفهوم عبارت ((آبرومندانه وشایسته )) بستگی دارد ، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوتهای فردی و محیطی شناسائی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارائه داد . این تعریف برداشتی کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد . لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد . تحقیقات رونتری(Rowntree) ، پایه اصلی بررسیهای فقر مطلق را نشان می دهد . تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند. یکی از معروفترین محققین فقر نسبی ، تاون سند(Townsend) است . اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد . به گفته او ، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند درزندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند. با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود. دراین حالت ، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود وازاین طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسائی کرد. خط فقر چیست؟ خط فقر ارتباطی بین فقر ونابرابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد . دراین تعریف ، ((حفظ زندگی ))، به قضاوتهای فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابدبا توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت. با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد ، برآوردهای مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد . تعدادی از روشهای موجود از این برآوردها عبارتند از: - محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت. - محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نرمال. - محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه. - برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه.
فقر در وجه اقتصادی بمعنی عدم برخورداری از حداقل امكانات معاش میباشد، فقری كهدر برخی از جوامع گریبانگیر عده قلیلی میشد فقر موردی است و فقر دیگری كه همگی افراد جامعه بجز عده معدودی دچارآن هستند ناشی از فقر فیزیكی یا محرومیت از نعم و مواهبطبیعی است. یكی از علل فقر استثمار است متخصصین تعلیم و تربیت علت فقر را به عدم وجود یك سیستم آموزشی مطلوب نسبت می دهند. متخصصین اداری نیز آنرا ناشی از فقدان یكسیستم اداری كار آمد می دانند. عده ای دیگر عقب ماندگی اقتصادی و وجود فقر در روستاها و پذیرش روحیه تسلیم در مردم اینگونه كشورها را از دیگر علل می دانند. دو راه مبارزه وسیع با فقر وجود دارد كه یكی مبارزه با روحیه سازش پذیریمردم با فقیری می باشد. و دوم تسهیل راههای گریز از فقر می باشد. این دو رشته اقدامات بطور عمیقی بهم وابسته اند. در بسیاری از كشورهای در حال توسعه نه تنها قابلیتتولیدی زمین بلكه قابلیت تولید نیروی كار بطور بارزی پائین است. لذا یكی از انگیزههای كشورهای در حال توسعه در صنعتی كردن خود با انتقال نیروهای كار عاطل و نیمه عاطل بخش كشاورزی به بخش صنعتی است كه نقشی در فقرزدائی دارد و نكته دیگر در مبارزه بافقر تحدید موالید درتوده ها باروری در سطح بالای 3% عملی كردن قوانین اداری و اصلاحات دستگاه اداری، سركوبی فساد و سوء استفاده ایجاد انضباط اجتماعی می باشد. در بررسی استراتژی توسعه می بینیم كه نیازهای اساسی ارزش و اعتبار زیادی دارند كهاز دو بخش زیر تشكیل می گردند : الف- نیازهای اساسی خانواده مثل كار، تغذیه ،بهداشت روانی، مسكن و لباس ب- نیازهای اساسی همگانی مثل آب سالم، بهداشت و درمان ، امكانات تعلیم و تربیت لذا در این امر بر طرحهای بزرگ سرمایه برتكنولوژی پیشرفته ، رقابت اقتصادی ، شهر وصنعت تاكید می شود و توسعه اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی توسط تعداد محدودی هدایت میشود و بخش خصوصی به سودكلانی دست می یابد كه این سودهای كلان موتور توسعه شناخته میشود ولی این روش موجب نابرابری میان شهر و روستا و نابرابری اجتماعی و اقتصادی درشهرها می گردد. 2- كشورهای غنی از یكطرف محدودیت زادو ولد را در جهان سوم ترغیب می كند و از سوی دیگر سیاستهایی را در تجارب خارجی بكار می بندند كه نتیجه آنها به تعویق انداختن توسعه اقتصادی كشورهای فقیر است. بنابراین فقر و گرسنگی همچنان در این كشورها وجود دارد. كمكهای غذائی موضوعی استكه میان دولتها مطرح است. اما در خصوص تاثیرات این كمكها به ملل جهان سوم و جوامع فقیر چندین نظریه وجود دارد. الف- فروش بسیار و هدیه كم : تنها (1% كمكهای رایگان است و 2/3 كمكها در كشور استفاده كننده بفروش می رسد ولی متاسفانه اكثر آنهائی كه می توانند بخرند از میان بی چیزترین نیستندو ب- نژادی مركب از گدایان : كمك غذائی معمولاً بوجودآورنده طرز فكر اتكای بر دیگرانبوده و جلوی كوشش در جهت خودبسندگی غذائی را می گیرد و ضمناً كمكهای غذائی اغلب بازار محلی رادر هم می ریزد و درها را بر روی امپریالیسم فرهنگی باز می كند. نگرانی از این جهت نیست كه كره زمین به اندازه كافی محصول نمی دهد: بلكه به گفته بانك جهانیمسئله ، مسئله توزیع است كافی است تا 2% ازتولید غلات جهانی را بسوی نیازمندان هدایت كرد تا مسئله بدی تغذیه حل شود. در سال 1986 در سرتاسر جهان بیش از 1000 میلیارددلار صرف برنامه های نظامی شد. در صورتیكه بنا به گزارش سازمانهای بین المللی، مجموع كمكهای عمرانی به 5% این مبلغ هنگفت نمی رسد. بنابراین آنچه باید دگرگون شود عبارتست از : مشكل بیكاری، مشكلات زیست بومی و سرمایه گذاریهای ضروری جهت استفاده از منابع موجود خویش ایجاد پیوند مناسب و كارساز بینآگاهیهای عمومی و تخصصی جهت ایجاد همكاری گسترده تری بین كارشناسان و افراد عادی در جهت توسعه آگاهی از این واقعیت كه توسعه باید از داخل كشورها سرچشمه بگیرد و شیوههای تولید و راه و رسمهایی كه زیانبار نیستند باید تشویق شوند.
مفهوم فقر
مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می‌گیرد، كه به صورت‌های ویژه و گاهی متفاوت ارزیابی و تعیین می‌گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در روش اول پس از رتبه‌بندی خانوارها براساس هزینه خانوار، مقدار شاخص متناظر با میانه توزیع كه 50درصد خانوارهای نمونه پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند – انتخاب شده است. سپس ربع این مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌عنوان خط دوم فقر تعیین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این روش در برگیرنده رویكرد «فقر نسبی» است چون شخص فقیر به نسبت میزان درآمد سرانه جامعه خود سنجیده می‌شود و این مساله ارتباط چندانی با محرومیت مطلق ندارد. در رویكرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن میزان درآمد سرانه در یك جامعه، حداقل امكانات معیشتی قابل قبول معیار تعیین فقیر قرار می‌گیرد و لذا این رویكرد بسیار متغیر بوده و نمی‌تواند از قاعده مشخصی پیروی كند
امروزه برای فقر ابعاد گسترده ای وجود دارد که بارز ترین بعد آن ، بعد اقتصادی است و بدون شک ابعاد دیگر فقر به نوع چشمگیری به بعد اقتصادی آن مرتبط است . از ابعاد فقر می توان به موارد زیر اشاره نمود :
• فقر اقتصادی که به واسطه عدم توزیع متناسب منابع مالی و مادی ( بر اساس ملزومات زندگی در یک جامعه ) و منابع سرمایه ای ( بر اساس دستیابی به رشد و پیشرفت جامعه ) که در جهت دستیابی به قدرت صورت می پذیرد ، ایجاد می گردد .
• فقر قدرت که به واسطه عدم توزیع متناسب مقام و رتبه ( بر اساس شایستگی های فردی ) که ریشه در بهره برداری از منابع سرمایه ای و اقتصادی دارد ، ایجاد می شود
• فقر فرهنگی که به واسطه وجود خرده فرهنگ ها که خود به دلیل توزیع نامناسب بینش ها و آگاهی های مربوط به تربیت فردی ، هنجارهای مورد قبول جامعه ، گذشته و تاریخ جامعه ، موجودیت و جایگاه جامعه ، اهداف پویایی و حرکت جامعه و ... و همچنین به دلیل ایجاد تصلب باورها در باره سنن و آیین حاکم در جامعه ، بوجود آمده و ریشه در توزیع نامناسب قدرت و منابع سرمایه ای دارد ، ایجاد می گردد .
فایل ورد word تحقیق مفهوم فقر
فهرست مطالب
چكیده:
مفهوم فقر
خط فقر چیست؟
رابطه بین تورم و فقر
فقر و ثروت
افزایش درآمد یا تعادل فقر!/علت فقر چیست؟
تحلیل بیبیسی درباره تغییر مفهوم فقر در جهان
با شنیدن عبارت < فقر> چه تصویری در ذهن شما پدید می‌آید؟
در باره مفهوم "زیر خط فقر" در ایران
مقایسه خط فقر در ایران، افغانستان و پاكستان
1. فقر
2. خط فقر
انواع فقر
تاریخچه مطالعات فقر
تصویر فقر در ایران، از محاسبه تا واقعیت
اثر بحران مالی جهانی بر فقر در دنیا
تاثیر بحران بر نرخ رشد
اثر بحران بر فقر
اخطار
منابع:لینک کمکی