فایل ورد word رفتار ساخت فشار حلقوی در چاه ها با دما و فشار بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رفتار ساخت فشار حلقوی در چاه ها با دما و فشار بالا دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رفتار ساخت فشار حلقوی در چاه ها با دما و فشار بالا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رفتار ساخت فشار حلقوی در چاه ها با دما و فشار بالا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رفتار ساخت فشار حلقوی در چاه ها با دما و فشار بالا :

موضوع : فایل ورد word رفتار ساخت فشار حلقوی در چاه ها با دما و فشار بالا


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد


رفتار ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا
خلاصه
ساخت فشار به واسطه انبساط سیال در چاههای فشار و دمای بالا در حالت بسته شدن می تواند باعث صدمات جدی از جمله خرابی Casng و یا مچاله شدن Fubong شود . برای تعیین اینكه تبدیل شرایط در توسعه مخازن HP/HT مورد نیاز است از آزمایش منطقه ای استفاده می شود . كه شامل راندن یك gauge اندازه گیری كننده در فضای Annus,Casng استو همچنین شن چاه در مدت 3 ماه كه بعد از آن داده ها اصلاح می شوندو بازخوانی می شوند .
در ابتدا همه اندازه گیری هاو فشارهای تعدیل شده با شرایط و سرعت مچاله شدن و تركیدن Casng مقایسه می شود مشاهده می شود كه فشار حلقوی مربوط به Build up باید به طور جدی در طراحی Casng در نظر گرفته می شود . آن طراحی برای مدل های تئوری مربوط به فشارBuild up در نظر گرفته می شود و اطلاعات بدست آمده در مدل های قابل اطمینان بكار گرفه می شوند . اطلاعات اثبات شده در تغییرات دمایی كه (400C-20OC) ( بطور میانگین ) و فشار در حال كسترش در آنالوس ( صحیح انتخاب شده ) با مدل های تئوریاساس انبساط گرمایی سیالات آنالوس و Casng و بازكردگی در تراكم رشته Casng است .
در نتیجه این فاكتورها می توانند در آنالیز چگونگی جواب دادن آنالوس می توانند ثانیاً در نظر گرفته شوند و در دمای بالاتر مدل های تئوریك فشار Build up را برآورده می كنند . این شاید دلیل باشد كه خصوصیات سیالات تكمیل با خصوصیات سبالات مخزن نسبت می دهند ( انتخاب می كنند ) .شاید به این دلیل است كه به اختلاف سیالات تكمیل و خصوصیات مخزن نسبت داده میشود مثل وجود آب در بر یك از این دو ماده . تخمین اساسی در مورد خصوصیات آب خالصمی تواند بهترین حالت تخمین زدن برایفار Buildup باشد . نشست سیالات آنولاز كه به عنوان تعیین كننده فشاردر حال گسترش درشت قبلی چاه با دیواره سیمانی بین Casng شده بود در سیمانكاری كلی و بستن آنالوس تنش معینی را بازی نمی كند .
مقدمه :
فشارBuild up در بین Casng و Tubrng یا بین Casng یا معمولاً بدون توضیح است . هر چند كه درطراحی Casng باید فشار بالای وارد شده بر سر Casng و در نتیجه نشستی یا انبساط گرمایی سیالات و اختلاف فشاركه معمولاًریسك خرابی Casng یا مچاله شدن در نقاط ضعیف راباید در نظر گرفت و موارد بالا باعث كم شدن تولید خرابی Casng و چاه می شوند به این دلیل بیشتر شركت شركت ها بكارگیری ر متقاضی انجام این طرح ها برای خشكی ها و سكو ها هستند كه به كنترل و از بین بردن فشار از بالای چاه برسیم ( 20% فشار تسلیم مؤثر بر Casng)
به طور آشكار طرح نمی تواند برای چاه های دریایی بكار گرفته شود تا اینكه آنها به تجهیزات كنترل فشار در فاصله مطلوب و برای بازگردادن سیال باقی مانده به داخل لوله مجهز بشوند . درسكو های غیر قابل دسترس با این مشكل مواجه خواهند شد . بعلاوه در چاه HT/HP ، دمای بالا به زمان تولید كشیده می شود و مشكل فشار Build up در آنالوس بیشتر می شود تااینكه انبساطگرمایی باعث افزایش گرما می شود . به مینمنظور بید طرح رشته Casng باید فشاررا هم در نظر بگیرد و فشار Build up در Casng و ‏Tubng مرحم هستند و مدلهایتئوریكی فشار بسته شدن را بشماره 6,5,4,3 گزارشمی دهندا و معمولاً و موله ها برای محاسبه انبساط گرمایی سیال ، درجه باد شدگی و فشردگی Casng و نشست سیال انالوس و هجوم سیال سازنوند رفته می شود . این مدلها برای كارهای بعدی به طور مختصر بحث و بررسی می شوند .
در ابتدا برای پذیرش مقبولیت مدلهایتئوری یك تس تنظیم می شود تافشار در حال ازدیاد در Casng و آنالوس در یك سكوی دریایی مطالعه شود . در این حالت خاص چاه به هرحال در دردن Casng در حال تولید از بیرون ر به داخل Shoe سیمان كاری نشده بود این تست مشخص كرد كه نشستی سیال انولار Casng به طور كامل تحت تأثیر فشار Build up است هر چند كه این نشن می دهد كه ترك سیمان بین Casng می تواند تحت تأثیر روش برخورد Build up افزایش فشار باشد .
در نتیجه اجازه می دهد یك مدل تئوری متغیر از تئوریبیلدآپ فراهم شود از این رو تست ثانویه در انالوس بسته در یك چاه دریایی (HP/HT) گازمی تواند برنامه ریز و اجرا شود در مورد آن بعدآً بحث خواهد شد .
آنالیز های بعدی نتایج بدست خواهد آمد توجه ویژه شما را به گسترشفشار انولار در تست Build up جلب می كنم در یك طرف آنالیز جریان كاظ شده كه متغییر های ان فرق مشخصی در فشار Build up دارند نو از طرف دیگر علم رفتار حركتی بدست آمده از نتایج پیش بینی شده چاه است .
فایل ورد word رفتار ساخت فشار حلقوی در چاه ها با دما و فشار بالا
فهرست مطالب
خلاصه 1
مقدمه : 3
ساخت فشار بسته شده (Buils up) آنولاز: 5
تغییرات حجم آنالوس : 13
نتیجه 19لینک کمکی