فایل ورد word اصول اولیه جوشکاری TIG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اصول اولیه جوشکاری TIG دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اصول اولیه جوشکاری TIG  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اصول اولیه جوشکاری TIG،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اصول اولیه جوشکاری TIG :

موضوع : فایل ورد word اصول اولیه جوشکاری TIG


توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی چاپ می باشد


مقدمه :
جوشكاری باقوس الكتریكی والكترود تنگستن زیرهاله ای ازگاز محافظ
(G T A W) بیشتراوقات TIG نامیده می شود.
دراین فرایندجوشكاری حرارت مابین الكترودغیر مصرفی و فلزپایه تولیدمی شود . الكترود ، حوضچه جوش ، قوس ومناطق متاثر از گرما بوسیله گازمحافظ ازهوای آلوده حفاظت میشوند.
گازمحافظ بوسیله اتمایزكردن گازمحافظ یامخلوطی ازگازهاتهیه
می شود . گازمحافظ بایستی محافظت رابه طوركامل انجام دهدزیرا ورود مقدارناچیزی ازهوا می تواندباعث آلوده شدن جوش شود.
دراین روش جوشكاری قوس وحوضچه جوش قابل رویت هستند.سرباره ای كه ممكن است به جوش وارد شود تولید نمی شود و لازم نیست كه مفتول كمكی به سراسرقوس انتقال یابد . بدین جهت پاشش جوش حذف می شود . زیرا الكترد غیرمصرفی است وجوش می تواند به وسیله نفوز از فلز پایه بدون افزودن مفتول كـمكی ساخته شود . هـر چند در بیشتر مـوارد
ازمفتول كمكی استفاده می شود.
باتوجه به امتیازات ذكرشده برای این فرآیند ، ازاین روش جوشكاری به منظورایجاداتصالات تأسیسات باكاربری ویژه بهره گرفته می شود.این نوع روش جوشكاری فرآیندی است كه درهمه موفقیت هاكاربری داشته وجوش باكیفیت عالی راتولیدمی نمایدخصوصاًدرجوشكاری فلزپایهنازك كه اغلب نازك تراز005/0اینج است.
این فرآیند در روشهای دستی ، سیستماتیك ، ماشین واتوماتیك انجام می شود. درروش دستی ازمشعل (تورچ)دستی استفاده می شودودرصورتیكه نیازبه مفتول كمكی باشد به وسیله دست افزوده می شود. جوشكاری دستی بیشترین مورداستفاده رادارد.تنظیم كردن مقدارجریان جوشكاری بوسیله كنترل پایی اپراتورانجام می شودوهمچنین شروع جریان وخاموش وروشن كردن آن.
در جوشكاری سیستماتیك نیز ممكن است ازمشعل دستی استفاده شود. مفتول كمكی نیزبه طوراتوماتیك بوسیله تفذیه گرسیم اضافه
می شود.این روش به صورت عمده استفاده نمی شود.جوشكاری اتوماتیك بیشترین استفاده رادركاربردهای مختلف خواهد داشت.درجوشكاری ماشینی تجهیزات بوسیله اپراتورجوشكاری كنترل می شود.
درسیستم اتوماتیك یك پروفسورجوشكاری بدون نیازبه اپراتوركنترل كننده یاتنظیم كننده می تواندجوشكاری راانجام دهد.میزان كاربری روش اتوماتیك یا ماشین زمانی است كه اتصال دردسترس باشد ، وهمچنین كنترل كیفیت ودردرجه ای ازدقت وساخت تعدادی ازجوشهای مساوی موردنیازباشد.درروش ماشین مفتول كمكی اضافه شده به حوضچه جوش به فرم سیم خواهدبودواین سیم ممكن است سردیاگرم باشد.كه این امرموجب اختلاف دراستفاده ازفرآیند می شود.مفتول كمكی سردبوسیله فرستاده شدن ازتغذیه گر اتوماتیك كه گرم نشده یادارای الكتریسته طبیعی است به حوضچه اضافه می شود ، درحالیكه مفتول كمكی گرم فرستاده می شودازتغذیه گری كه توسط مقاومتی سیم مفتولی راگرم می كند.مقاومت بوسیله منبع نیروی كمكی كه مابین لوله راهنمای سیم ومیزكارمتصل شده است گرم می شود.
فلزاتی كه می توان بااستفاده ازروش جوشكاری كرد عبارتنداز:
اغلب فلزات وآلیاژهای آنهارامی توان بااین روش جوشكاری كرد.فلزاتی كه بااین روش جوشكاری می شوند عبارتنداز فولادهای كربنی وآلیاژهای مربوط ، استنلس استیل ، آلیاژهای مقاوم به درجه حرارت ، فلزات سخت كاری شده ، آلیاژهای آلومینیم ، بریلیم ، آلیاژهای تیتانیم ، آلیاژهای نیكل وآلیاژهای زیركونیم.
جوشكاری سرب و روی بااین روش مشكل است زیرا نقطه پایین ذوب این فلزات كنترل فرآیندجوشكاری رابشدت مشكل می سازد.نقطه بخارشدن روی است كه بمراتب پایین ترازدمای قوس است ودرنتیچه جوشكاری به دلیل بخارشدن روی نامرغوب است.
فولاد و دیگرفلزات دارای نقطه ذوب بالاتری هستند ، امافلزاتی كه بوسیله سرب ، قلع ، روی ، كادمیم ، یا آلومنیم پوشش شده اند جوش پذیرند.امانیازمند فرآیندهای مخصوصی هستند.جوشكاری این فلزات احتمالاًخواص مكانیكی آنهارا پایین می آورد ، به دلیل اینترالوژی ، برای پیشگیری ازاینترالوژی درجوشكاری فلزات پوشش داده شده می بایستی پوشش مناطق مجاورجوش راحذف كرد و پس ازجوشكاری دوباره آنراجایگزین كرد.
ضخامت فلزپایه:
این روش درطیف وسیعی ازضخامت فلزپایه مورداستفاده قرارمی گیرد.بااستفاده ازاین روش درمقطع اینج.ضخیم تریانازكترجوش خوبی به دست می آید ، زیرامتمركزكردن حرارت ناشی ازقوس به دلیل سرعت بالای جوشكاری مشكل است.جوشكاری چندپاسه به همراه مفتول كمكی می تواندانجام شود.برای ضخامت بیشتراز اینچ می بایستی ازفرآیندهای عمومی دیگرجوشكاری استفاده كرد.بنابراین برای مقاطع ضخیم درمواقع ای كه مجبوربه كیفیت بالاباشیم ، نظیرسفینه یادرتجهیزات هسته ای وزیردریایی ازجوشكاری چندپاسه استفاده می شود.
به طورمثال درساختن پوسته موتور راكت باقطر26 فوت باضخامت 0/600 اینچ ، دیواره ، طول وابعادبه كمك فرآیندجوشكاری TIG وبااستفاده ازچندین پاس وبه كمك مفتول كمكی جوشكاری می شود.بنابراین سرعت جوشكاری دراین ضخامت پایین می آید.
درمواردی كه كیفیت بالای جوش اجباری باشدازاین روش جوشكاری استفاده می شود.درساخت زیردریایی به منظور بدست آوردن جوش باكیفیت استثنایی به همراه نرخ تكمیل كردن بالا ، این روش جوشكاری به همراه سیم گرم مورداستفاده قرارمی گیرد.بااستفاده ازطراحی مخصوص نازل گازمحافظ وآماده سازی شیارباریك اتصالات می توان جوشكاری شكانهای ابعادی دیواره های سنگین ژنراتوربخار راانجام داد.
مزایاومحدودیت ها:
این روش دارای مزایاومحدودیت هایی است كه درزیرمی آید:
مزایا:
توانایی جوشكاری بیشترفلزات وآلیاژهایشان راداشته وبه طورعمومی برای فلزاتی نظیرقلع وسرب كه دمای ذوب پایین دارنداستفاده نمی شوند.
توانایی اتصال دهی فلزات كه دارای لایه سخت اكسیدی هستند مانندآلومینیم ومنیزیم وهمچنین آنهایی كه میل تركیبی بااكسیژن ونیتروژن داشته واگردرمعرض هواقرارگیرندشكسته می شوند ، رادارد.
سرباره نداردزیرابوسیلهفرآیندجوشكاری تمیزمی شود
جوش پاشش ندارد
كاستن ازحرارت ورودی بواسطه افزایش سرعت جوشكاری
توانایی اتصال دهی فلزات پایه باضخامت كم زیراكنترل عالی روی ، منبع حرارتی ومفتول كمكی رامی توان به طورجداگانه انجام داد.
برای تمام موقعیت های جوشكاری قابل استفاده است.
مفتول كمكی به طورمعمولی موردنیازنیست.
قوس وحوضچه جوش قابل رویت است
مفتول كمكی قوس راقطع نمی كندومیزان اضافه شدن آن به جریان مستقیم جوش وابسته نیست
محدودیت ها:
سرعت پایین جوشكاری
آلودگی الكترود
نرخ نفودپایین ، جوشكاری مقاطع ضخیم زمان بروگران است
نگهداری قوس بواسطه انتخاب گازهای محافظ كه پایین ترازقوس قرارمی گیرند
ناخالصی الكترود تنگستن می تواندواردحوضچه مذاب شود.
اصول جوشكاری باقوس الكتریكی
فیزیك قوس
1-روش تشكیل قوس:
قوس الكتریكی معمولاً به یكی ازدوروش ذیل تشكیل می گردد:
الف-ایجادبخارها ی فلزی :دراین روش دراثر عبورجریان سراسری كه بواسطه برخوردالكترودوقطعه كاربدست آمده ، گازمحافظ خنثی یونیزه می شود.اتمهای یونیزه شده الكترون از دست داده و با بار الكتریكی مثبت رها
می شوند . یونهای گازی مثبت به دلیل مثبت بودن به سمت قطب منفی قوس جریان می یابند ، ونیزالكترود نهابه دلیل منفی بودن به سمت قطب مثبت حركت می كنندوبدین شكل قوس تشكیل می شود.انرژی خروج الكترونهاویونیزه شدن گازمعرنی به وسیله یكی ازراههای زیرتأمین می شود
(1)مالش (كارمكانیكی)به الكترود انرژی می دهدكه سریعاًبه قوس موردنظر منتقل می گردد.
(2)بااستفاده ازتنظیم كردن مسیر یونیزاسیون تهیه شده برای قوس اصلی .

فایل ورد word اصول اولیه جوشکاری TIG
فهرست مطالب
مقدمه : 1
ضخامت فلزپایه: 3
مزایاومحدودیت ها: 4
مزایا 4
محدودیت ها: 5
اصول جوشكاری باقوس الكتریكی 5
فیزیك قوس 5
1-روش تشكیل قوس: 5
2-انواع قوس الكتریكی: 7
3-موقعیت(زاویه)الكترودومفتول كمكی نسبت به فلزپایه ، 8
4-خصوصیات ولت-آمپر: 9
5- مشخصه فیزیكی قوس دراجرا : 10
جریان جوشكاری: 10
1-جریان یكنواخت باالكترودمنفی: 11
2-جریان یكنواخت باالكترودمثبت: 12
دفع اكسیدبوسیله جریان یكنواخت والكترودمثبت 13
3-جریان متناوب: 13
فیلتر خازنی: 15
الكترود جوشكاری : 16
الكترودهای تنگستن زیركونیم دار : 19
اندازه‌الكترودها : 19
پروفیل انتهایی یا شكل نوك الكترود: 20
تاثیر زاویه‌نوك الكترود: 21
ظرفیت حمل جریان : 21
گازهای محافظ جوشكاری : 22
ثبات و پایداری قوس : 23
تاثیر در فرآوری : 24
میزان نفوذ و شكل ظاهری گرده‌جوش : 25
تاثیر در خواص مكانیكی جوش : 26
حفاظت در برابر هوا: 27
تاثیر در آلودگی در محیط كار : 27
جریان گاز : 29
مفتول كمكی جوش : 29
طراحی اتصالات در روش جوشكاری تیگ : 30
اتصالات سربه سر (Butt) : 31
اتصالات رویهم ( Lap ) : 32
اتصالات گوشه ای : 32
اتصال T شكل : 33لینک کمکی