فایل ورد word تحقيق تاثير زمان تمرين (صبح و عصر) بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولينهاي سرم و پاسخ هورمونهاي تستوسترون و کورتيزول دانشجويان مرد ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق تاثير زمان تمرين (صبح و عصر) بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولينهاي سرم و پاسخ هورمونهاي تستوسترون و کورتيزول دانشجويان مرد ورزشکار دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق تاثير زمان تمرين (صبح و عصر) بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولينهاي سرم و پاسخ هورمونهاي تستوسترون و کورتيزول دانشجويان مرد ورزشکار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق تاثير زمان تمرين (صبح و عصر) بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولينهاي سرم و پاسخ هورمونهاي تستوسترون و کورتيزول دانشجويان مرد ورزشکار

Alex F.Roche,Steven B.Heymsfield, Timothy G. Lohman, ( 1996 ) : Human Body Composition: Human Kinetics.

Anonasiri Wilai,Sanguanrun Gsirikul Sompol,Srikiat Khachorn Anan,Chuntavan Praparate,( 2002 ) : Changes of Immune System in Military Recuits after the Training Program:J.Med. Assoc.Thai. Jun;85 Supple 1 : S327-

Baxendale PM , Reed MJ , James VHT (1980): Testosterone in Saliva of Normal Men and its Relationship with Unbound and Total Testosterone levels in plasma. J Endocrinol 87: pp. 46-

Bente Klarlund Pederson and Laurie Hoffman Koetz (2002 ) : Exercise and Immune System: Regulation, Integration, and Adaptation Physiological Reviews,Department of Infectious Diseases and Copenhagen Muscle Research Center.Vol.80,No

5Bishop, N.C., Blannin , Ak. , Armstrong, E. , Rickman, M. and  Gleeson, M. (2000): Carbohydrate and Fluid Intake Affect the Saliva Flow Rate and IgA Response to Cycling: Medicine and Science in Sports and Exercise,32,2046-

Bobert J.Dur and V,Daniel,Castracane,Daniel B.(2003 ): Hormonal Responses From Concentric and Eccentric Muscle Contraction: Med. Sci.Sports Exerc. 35 , No 6,PP. 937-

Bosco,C.,R . Colli, R.Bonomi,S.Von Duvillard,and A.Virou. (2000): Monitoring Strength Training : Neuromuscular and Hormonal Profile : Med . Sci . Sports Exerc.32:202-

Bush , Jilla, Doughty, Todd A, Kim , Doremy. Mullen , Kathryn M. et al. (1998): Biorhythmic Influences on Functional Capacity of Muscle and physiological Responses: Medicine and Science in Sport and Exercise. 30(9) : 1399-

Carrasco,D.I.,M.D.Delep,and C.A.Ray.(1999):Effect of Concentric and Eccentric Muscle Actions on Muscle Sympathetic Nerve Activity:J.Appl.Physiol.86:558-

10Calder, P. C. Field, c.J. and Gill, H. S. (2002): Nutrition and Immune Function: Oxford: CABI Publishing.

Calder,P.C.and Jackson,A.A.(2000): Undernutrition,Infection and Immune Function: Nutrition Research Reviews,13,3-

12Chandra,R.K.(1997):Nutrition and the Immune System:an Introduction.American Journal of Clinical Mutrition,66, 460S- 463S

13Chatard, J.C.D.Atlaoui, G.Lac, M.Duclos, S.Hooper, and L. Mackinnon. (2002): Cortisol,DHEA.Performance and Training in Elite Swimmers:  Int.J.Sports.Med.23:510-

Cooke R.R.J.E.MC Intosh,and R.P.MC Intosh. ( 1990):Is Cortisol and Important Factor in the Serum Binding of Testosterone Proceeding of the Endocrine Society Aus. 33.S

Craig BW.Brown R.and Everhart J.( 1989): Effects of Progressive Resistance Training on Growth Hormone and Testosterone Levels in Young and Eldery Subjects: Mech Ageing Dev.49: 159-

Daly, W., Segers C. A. Rubin D. A., Dobridg J. D. and Hackney A.C. (2005): Relationship Between Stress Hormones and Testosterone with Prolonged Endurance Exercise: European Journal of Applied Physiology, vol, 93, 4, pp. 375-

David C.Nieman,Dru A.Henson,melanile D.Austin and Victor A.Brown.(2005 ) : Immune Response to 30-Minute Walk:med.Sci.Sports Exerc.Vol.37,No 1,PP.57-

18Dehennin L.(2000):Testosterone; An Endogenous Anabolic Androgen and Testing of its Misuse in Sportsmen.Volume 10,Issue 2,pp. 59-

Deschenes,Michael R.,Kraemer,William J.Bush,Jill A.,Doughty,Todd A.,Kim.Dorem;Mullen,Kathryn M.Ramsey,Kimberly.(1998):Biorhythmic Influnces of Functional Capacity of Human Muscle and Physiological Responses: Medicine and Science in Sports and Exercise.30(9):1399-

20Dessypris.A.,Kuoppasalmi.K,and Adlercreutz H,(2002):Plasma Cortisol ,Testosterone,Androstenedione and Luteinizing Hormone (LH) in a Non-Competitive Marathon Run (1976):Journal of Steroid Biochemistry.Vol.7-Issue 1,pp. 33-

21Dimitriou,L.Sharp,N.C.and Doherty,M.(2002 ): Circadian Effects on the Acute Responses of Salivary Cortisol and IgA in Well Trained Swimmers: British Journal of Sports Medicine,36,260-

Djamila. Atlaoui,Martine Duclos,Carolin Gouarne,Lucien Lacoste , Frederic Barale, and Jean Claud Chatard,(2004 ) : The 24-h Urinary Cortisol-Cortison Ratio for Monitoring Training in Elite Swimmers, Med.Sci.Sprts Exerc,Vol.36,No 2, PP.218-

Fahrner Cl,Hackney Ac.(1998) : Effect on Endurance Exercise on Free Testosterone Concentration and the Binding Affinity of Sex Hormone Binding Globulin ( SHBG):Int J.Sports Med.19:12-

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق تاثير زمان تمرين (صبح و عصر) بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولينهاي سرم و پاسخ هورمونهاي تستوسترون و کورتيزول دانشجويان مرد ورزشکار

فصل اول- طرح پژوهش 1-1 مقدمه 1-2 بیان مساله 1-3 ضرورت پژوهش 1-4 هدفهای پژوهش 1-4-1 هدف کلی 1-4-2 هدفهای ویژه 1-5 . فرضیه های پژوهش 1-6 . محدودیتهای پژوهش 1-6-1 محدودیتهای محقق خواسته 1-6-2 محدودیتهای خارج از کنترل محقق 1-7 تعریف واژه های عملیاتی فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1 مقدمه 2-2 مبانی نظری 2-2-1 تعریف دستگاه ایمنی 2-2-2 نمای کلی دستگاه ایمنی 2-2-3 وظایف دستگاه ایمنی 2-2-4 ایمونوگلوبولین و آنتی بادی 2-2-5 تغذیه و دستگاه ایمنی 2-2-6 تغذیه و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول 2-2-7 ایمنی ذاتی و اکتسابی 2-2-8 انواع ایمنی اکتسابی 2-2-9 عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی 2-2-10 سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ورزشکاران 2-2-11 ریتم شبانه روزی 2-2-12 سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون 2-2-13 آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون 2-2-14 سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول 2-2-15 آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول 2-3 پیشینه پژوهش 2-3-1 پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولینها 2-3-2 پاسخ دستگاه ایمنی به تمرینهای کوتاه مدت و شدید 2-3-3 پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول 2-3-4 پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرینهای مقاومتی و کوتاه مدت شدید 2-4 نتیجه گیری فصل سوم- روش شناسی پژوهش 3-1 مقدمه 3-2 . روش پژوهش 3-3 جامعه و نمونه آماری 3-3-1 متغیر مستقل 3-3-2 متغیرهای وابسته 3-4 روشهای جمع آوری اطلاعات 3-4-1 وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها 3-4-2 روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی 3-4-3 روش اجرای پروتکل پژوهش 3-5 روش سنجش متغیرهای وابسته 3-6 روش آماری فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها 4-1 مقدمه 4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها

4-3 آزمون فرضیه های پژوهش 4-3-1 آزمون فرضیه اول 4-3-2 آزمون فرضیه دوم 4-3-3 آزمون فرضیه سوم 4-3-4 آزمون فرضیه چهارم 4-3-5 آزمون فرضیه پنجم فصل پنجم- بحث و بررسی و نتیجه گیری 5-1 مقدمه 5-2 خلاصه 5-3 بحث و نتیجه گیری 5-3-1 بحث و بررسی ایمونوگلوبولینها 5-3-2 بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول 5-4 نتیجه گیری 5-5 پیشنهادها منابع پیوستها پرسشنامه همسان کردن گروه ها و مشخصات فردی اطلاعیه تحقیق ورزشی خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای عصر روش اندازه گیری متغیرهای وابسته چکیده انگلیسی صفحه عنوان انگلیسی

چکیده

فعالیت ورزشی منظم و مناسب عملکرد ایمنی را بالا برده و اختلالات ایمنی ناشی از یک جلسه ورزش سنگین را کاهش می دهد . فعالیت منظم بدنی از شدت کم تا شدت متوسط می تواند مقاومت زیادی در بدن برای مقابله با بیماری ایجاد کند. در حالی که تمرین شدید می تواند خطر ابتلا به بیماریها را افزایش دهد . اشخاصی که به طور ملایم تمرین می کنند به بیماریهای عفونی کمتری مبتلا می شوند. برعکس، افرادی که شدید تمرین می کنند استعداد بیشتری برای ابتلا به بیماریهای عفونی دارند . با این حال، مطالعات، نتایج ضد و نقیضی را نشان می دهند. برای مثال، افزایش و کاهش- هر دو- غلظت IgA بعد از تمرین شدید مشاهده شده است . غلظت پائین IgA بزاقی و یا نقصان مزمن IgA بزاقی موجب تشدید متوالی عفونت مجاری تنفسی فوقانی می‌شود. همچنین، غلظت اندک IgA بزاقی باعث می شود تا پاتوژنها از طریق سطوح اپی تلیال به بافتهای بدن وارد شوند

لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول در دانشجویان مرد ورزشکار بوده است. بدین منظور پس از انجام مطالعه مقدماتی و همچنین نحوه آشنایی آزمودنیهای شرکت کننده درپژوهش تعداد 28 دانشجوی مرد ورزشکار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند

نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA  ،   سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری  داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری  وجود داشت ( 0001/0 =P ) . نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است

کلید واژه ها : ریتم شبانه روزی ، ایمونوگلوبولین ، تستوسترون ، کورتیزول ، دوی هوازی تداومی .

1-1 مقدمه

توجه به ایمونولوژی ورزشی در اثر علاقه و نیاز جامعه به ارتقای سلامتی به وجود آمده است. در حال حاضر پذیرفته شده است که عدم فعالیت بدنی عامل خطرزای مهمی برای ابتلا به بیماریها است. ظاهراً تمرینهای ورزشی با شدت متوسط و منظم، یک راه کار اساسی برای جلوگیری از برخی بیماریها است. دستگاه ایمنی در برخی بیماریها شدیداً درگیر می‌شود، لذا علاقه به مطالعه پاسخهای ایمنی به فعالیت ورزشی برای شناخت آثار فعالیت ورزشی و نیز جلوگیری از برخی بیماریها است. استرس به عنوان عامل تحریک کننده عملکرد ایمنی شناخته شده است. ممکن است فعالیت ورزشی مدل مناسبی برای مطالعه نحوه سازگاری با استرس باشد، زیرا فعالیت ورزشی به آسانی اندازه گیری شده و به میزان زیادی قابل تکرار است. عقیده بر این است که دستگاه ایمنی[1] به عنوان ابزاری برای بازشناسی سلولهای خودی از مواد بیگانه و حفظ هموستاز[2] بدن تکامل پیدا کرده است. توانائیهای بدن برای بازشناسی عوامل بی شمار مهاجم و مبارزه با آنها فوق العاده پیچیده است. در واقع، در دستگاه ایمنی، تمام پاسخهای دفاعی بدن بر علیه مولکولهای بیگانه و نوظهور به وقوع می‌پیوندد. بیشتر اجزای دستگاه ایمنی تغییرات ریتمیک دارند (30)

گلیسون[3] و همکارانش (2006) تغییرات روزانه غلظت IgA بزاقی را نشان دادند. آنها بیشترین غلظت IgA بزاقی را در ساعت هشت صبح مشاهده کردند. بعد از آن غلظت IgA رو به کاهش نهاده و در ساعت 12 ظهر ثابت مانده است (30). دیمترو[4] و همکارانش (2002) نشان دادند که تفاوت معنی داری در غلظت IgA بزاقی،‌ میزان IgA ترشحی و میزان جریان بزاق در ساعت شش صبح در مقایسه با ساعت 6 عصر وجود دارد (21)

اسمیت و همکارانش (2006) گزارش کرده اند غلظت ایمونوگلوبولینهای موجود در خون ورزشکاران پس از فعالیت ورزشی در حد مقادیر استراحتی ثابت می‌ماند و یا فقط اندکی افزایش می‌یابند (30). پس از دویدن مسافت 18 مایل (8/28 کیلومتر) و 13 مایل (21 کیلومتر) در مقادیر استراحتی تغییری در ایمونوگلوبولینهای دوندگان مرد استقامتی بلافاصله یا حتی پس از گذشت 24 ساعت از فعالیت ورزشی دیده نشده است. همین نتایج در دوچرخه سواران پس از یک جلسه فعالیت ورزشی دوساعته گزارش شده است. از طرف دیگر، تغییرات ناشی از فعالیتهای شدید بدنی می‌تواند تا 24 ساعت ادامه داشته باشد و حتی فعالیت ورزشی سبک نیز می‌تواند باعث تحریک چشمگیر دستگاه ایمنی برای چندین ساعت شود. ورزشکاران را نمی‌توان به آسانی وادار کرد تا از برنامه تمرینی روزانه خود حتی برای یک روز دست بردارند. به همین دلیل، حالت استراحتی واقعی به دست نمی‌آید و در مطالعات بیشتر از مدلهای حیوانی استفاده می‌کنند (104)

ایمنی مخاطی اولین خط دفاعی بدن در مقابل آسیب دستگاه تنفسی فوقانی[5] (URTI) است. غلظت ایمونوگلوبولین بزاقی در پاسخ به دوره های تمرینی شدید تغییر می‌کند (28). با هدف مطالعه تغییرات ایمونوگلوبولینها در افراد ورزشکار، لی نن فرانسیس[6] و همکارانش (2005) تعداد 14 شناگر زبده و 21 فرد فعال و 18 فرد غیرفعال را در یک دوره 30 روزه کنترل کردند. شناگران هفته ای 20 ساعت تمرین می‌کردند، افراد فعال 3 الی 10 ساعت در هفته به فعالیتهای گوناگون ورزشی می‌پرداختند و افراد غیرفعال 1 الی 3 ساعت فعالیت متوسطی را انجام می‌دادند. از افراد شرکت کننده مجموعاً 12 بار نمونه بزاق اخذ و IgA ، IgG و IgM بزاقی اندازه گیری شد. شناگران ورزیده در مقایسه با افراد فعال و غیرفعال از غلظت IgA بزاقی بیشتر و تغییرپذیری بیشتری در غلظت IgA نسبت به دو گروه دیگر برخوردار بودند. تغییرپذیری IgA شناگران دوبرابر گروههای فعال و غیرفعال بود. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد، شناگران ماهر از غلظتهای IgA و IgM  بزاقی و تغییرپذیری غلظت IgA و IgG بیشتری نسبت به افراد فعال و غیرفعال برخوردارند. تفاوتها در تغییرپذیری پارامترهای ایمنی مخاطی می‌تواند ریشه در متغیرهایی مثل محیط و آثار آب و هوا، تغذیه و عادات غذایی، توالی و تناوبهای حرکتی، فشارهای روانی و نیز میزان تفاوت در پاسخ دستگاه ایمنی در افراد و یا ورزشکاران به عنوان سازگاری به تمرین اتفاق افتاده باشد (61)

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهند بیشتر متغیرهای فیزیولوژیکی و روانی تغییرات دوره ای (24 ساعته) دارند و بسیاری از پاسخهای فیزیولوژیکی فعالیتهای ورزشی، متأثر از زمان و ساعت روز می‌باشند. با وجود این، آثار زمان روز (چرخه شبانه روزی)[7] بر پاسخهای هورمونهای درون ریز و پاسخ دستگاه ایمنی نسبت به تمرین به روشنی مشخص نشده است. مطالعات انجام شده درباره کورتیزول بزاقی (هورمون نقص دستگاه ایمنی) و IgA (اولین خط دفاعی بدن در مقابل آسیب مجاری تنفسی فوقانی) در پاسخ به فعالیت ورزشی، ابهامات فراوانی دارد. بیشتر ابهامات ناشی از زمان نمونه برداری و شدت فعالیت ورزشی است. تاثیر ریتم شبانه روزی بر نقص دستگاه ایمنی می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی باشد. برای مثال، فعالیت ورزشی در صبح هنگام، احتمال نقص دستگاه ایمنی را در مقایسه با تمرین عصر افزایش می‌دهد. شواهد موجود نشان می‌دهد ترشح کورتیزول در ابتدای صبح به اوج خود می‌رسد و برعکس مقدار ترشح IgA بزاقی به حداقل خود می‌رسد (21، 82). غدد فوق کلیوی، هورمونهای استروئیدی خود را به میزان یکسان در طول شبانه روز ترشح نمی‌کنند. چرخه شبانه روزی غیرطبیعی هورمونهای فوق کلیوی می‌تواند تاثیر معکوسی بر اعمال حیاتی مثل تولید انرژی و دستگاه ایمنی در بدن داشته باشد (21، 82). افرادی که حالت رخوت و سستی در بدن خود احساس می‌کنند و در طول شبانه روز خسته به نظر می‌رسند احتمالاً دلیل آن ترشح غیرطبیعی دوره شبانه روزی هورمونهای فوق کلیوی می‌باشد (82). هنگامی‌که مقادیر کورتیزول افزایش می‌یابد، دستگاه ایمنی که شامل پاسخ ایمنی غشای مخاطی سرتاسر بدن می‌شود سرکوب می‌شود. کورتیزول زیاد، غشای مخاطی بدن را که شامل IgA ترشحی می‌شود کاهش و سرکوب می‌کند (82). IgA ترشحی، دستگاه ایمنی را در مقابل باکتریها، ویروسها، سموم و … محافظت می‌کند. افزایش کورتیزول باعث عفونت و کاهش آن دستگاه ایمنی را به مخاطره می‌اندزاد (21، 28، 68). هنگام خواب نیز مقدار مشخصی کورتیزول نیاز می‌باشد. افزایش کورتیزول هنگام خواب دوره خواب را مختل می‌کند (82). در صورت وقوع هر نوع استرسی، نظم شبانه‌روزی ترشح کورتیزول مختل و غلظت آن در پلاسما تا حد بسیار زیادی افزایش می‌یابد. مهم‌ترین تأثیر کورتیزول کمک به مقاومت بدن در مواقع استرس و ایجاد شرایط مناسب برای ادامه حیات است که سازوکار دقیق آن هنوز شناخته نشده است (68)

تغییرپذیری بارزی در پاسخ کورتیزول به فعالیت ورزشی وجود دارد که به عوامل بسیاری از جمله شدت و مدت فعالیت ورزشی، میزان آمادگی جسمانی فرد، کیفیت تغذیه‌ای و حتی ریتم شبانه روزی وابسته است. به رغم چند نتیجه ناهمسو، بیشتر پژوهشها نشان می‌دهند ترشح کورتیزول متناسب با شدت فعالیت ورزشی افزایش می‌یابد. در این ارتباط در سال 1965 پژوهشگرانی به رهبری کورنیل[8]، کاهش غلظت کورتیزول پلاسما هنگام فعالیت ورزشی با شدت متوسط و کوتاه زمان را نشان دادند. همین نکته در سال 1969 توسط ری موند[9] و همکارانش گزارش گردید. محققان دیگری به نامهای دیویس[10] و فیو[11] در سال 1973 به روشنی نشان دادند شدت فعالیت ورزشی در تعیین پاسخ کورتیزول اهمیت دارد. آنها افرادی را در فعالیتهای یک ساعته و با شدت های گوناگون از 40 تا 80% Vo2 max مطالعه کردند. این افراد زمانی که با شدت 40% Vo2 max به فعالیت ورزشی پرداختند، کورتیزول پلاسمای آنها حتی بیشتر از یک بار کاهش یافت، در حالی که افزایش شدت فعالیت ورزشی تا 80% Vo2 max پاسخ کورتیزول معکوس شد و غلظت آن در پلاسما افزایش یافت. در پژوهشهای دیگری، زمانی که شدت فعالیت ورزشی از 60% Vo2 max فراتر می‌رفت (و از دید آزمودنیها پنهان نگاه داشته می‌شد) غلظت کورتیزول اندازه گیری شد. در این آزمودنیها با گذشت شدت فعالیت ورزشی از60% Vo2 max ، غلظت کورتیزول پلاسما افزایش یافته،‌ در حالی که در شدتهای زیر 60% Vo2 max،‌ غلظت کورتیزول کاهش یافته است (4، 22)

مقادیر بیشینه کورتیزول پلاسما به دنبال فعالیت ورزشی درازمدت از جمله در دوندگان ماراتن مشاهده شده است. حتی در مقادیر کاری کمتر (سبک)، اگر دوره فعالیت ورزشی به اندازه کافی طولانی باشد،‌ کورتیزول پلاسما افزایش می‌یابد. اهمیت مدت فعالیت ورزشی به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر پاسخ کورتیزول توسط بونن[12] مطرح گردید. او خاطرنشان ساخت دفع ادراری کورتیزول به دنبال فعالیت ورزشی با شدت 76% Vo2 max، در مدت 10 دقیقه تغییر نمی‌کند و هنگامی‌که مدت فعالیت ورزشی تا 30 دقیقه ادامه یافته، مقدار کورتیزول پلاسما نیز تا حدود دو برابر افزایش یافته است. ساتن[13] و همکارانش هم بیشترین میزان کورتیزول را متعاقب یک دوی ماراتن گزارش کرده اند (22)

[1]  . Immune System

[2] . Homeostasis

[3]  . Gleeson

[4]  . Dimitriou

[5]  . Upper Respiratory Tract Infection

[6]  . Lynn Francis

[7]  . Circadian Rhythm

[8]  . Cornil

[9]  . Raymond

[10]  . Davis

[11]  . Few

[12]  . Bonen

[13]  . Sutton

لینک کمکی