فایل ورد word تحقيق تاثير منگنز بر منحني هاي سردشدن، ريزساختار و خواص مکانيکي چدن خاکستري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق تاثير منگنز بر منحني هاي سردشدن، ريزساختار و خواص مکانيکي چدن خاکستري دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق تاثير منگنز بر منحني هاي سردشدن، ريزساختار و خواص مکانيکي چدن خاکستري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق تاثير منگنز بر منحني هاي سردشدن، ريزساختار و خواص مکانيکي چدن خاکستري

W.C. Johnson and B.V. Kovacs: “The Effect of Additive on the Eutectoid Transformation of Ductil Iron” Metallurgical Transactions, A, Vol 9A pp 219-229 (1978)

J. Lalich and C.R.Loper, Jr: “Effects of Pearlite- Promoting Elements on the Kinetics of the Eutectoid Transformation in Ductile Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 81, pp 217-228 (1973)

N. Pam, M. S. Lou and C. R. Loper, Jr: “Effects of Copper, Tin, and Manganese on the Eutectoid Transformation of Grphitic Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 95, pp 819-840 (1987)

C. Voigt and C. R. Loper, Jr: “Matrix Structure Development in Ductile Cast Iron”, ASL Transactions Vol 97, pp 595-604 (1989)

N. Pan and C. R. Loper, Jr: “Matrix Development in Graphitic Cast Iron” , AFS AFS Transactions, Vol 94, pp 187-195 (1986)

B. Gundlach and E. P Whelan: “Critical Temperatures in Ferritic Ductile Irons”, AFS Transactions, Vol 100, pp 713-718 (1992)

K. Yu and C. R. Loper, Jr: “The Effect of Molybdenum, Copper, and Nickel on the Pearlitic and Martensitic Hardenability of Ductile Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 96, pp 811-821 (1988)

L. Eckel: “A Study of the Ferritization of Nodular Iron” AFS Transactions, Vol 66, pp 151-165 (1958)

Ohira and K. Ikawa: “Formation of Ferrite and Pearlite in Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 66, pp 526-532 (1958)

E. Reed- Hill: “Physical Metallurgy Principles,” Van Nastrand Co. (1973)

F. Brown and M. F. Hawkes: “Kinetics of Graphitization in Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 59, pp 181-200 (1951)

C. Voigt and C. R. Loper, Jr: “Secondary Graphitization in Quenched and Tempered Ductile Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 90, pp 196-202 (1982)

A. Porter and K. E. Easterling: “phase Transformation in Metals and Alloys”, Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Itd (1981)

J. Most: “The Influence of Some Elements of Some Elements on the Matrix and Properties of Ductile Iron Casting After Soldification in Sand and Ingot Molds”, Modern Casting, Vol 105, pp 61-67, July (1968)

R. Isleib and R. E. Svage: “Ductile Iron Alloyed and Notmalized”, AFS Transactions, Vol 65, pp 75-83 (1957)

K. Grigorovich: “Influence of Alloying Elements on Cementite Stability and Graphitization of Cast Iron”, Russian Casting Production, Vol 12, pp 557-561 (1964)

de Sy: “Copper in Cast Iron- principal considerations”, AFS Transactions, Vol 67, pp 321-328 (1959)

Carter and R. Barton: “Effect of Copper in Heavy- Section Nodular Iron Casting”, Foundry Trad J, Vol 121, pp 607 (1966)

G. Kunsman: “Microstructure and Microstructural Model of Near Eutectic Pearlite Nodular Iron:, Ph.D. Thesis, University of Wisconsin- Madison

Ries: “Tin and Copper in Malleable Iron”, AFS Transactions, Vol 79, pp 565-570 (1971)

“Metals Handbook Ninth Edition”, Vol 15, Casting, ASM International Publication (1988)

22- دکتر جلال حجازی و مهندس منصور امامی: «تأثیر منگنز و قلع بر ساختار و خواص چدنهای خاکستری»، سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران»، (1-3 مرداد 1370)

Barton: “The Influence of Alloying Elements in Cast Iron”, BCIRA Research Report No 559 (1960)

C. Rooney, C. C. Wang, C. Rosenthal, C. R. Loper, Jr. and R. W. Heine: “Tin and copper in Gray Iron”, AFS Transactions, Vol 79, pp 189-198 (1971)

C. Reynolds and H. F. Taylor: “Alloying and Heat Treating Spherulitic Graphite Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 42, pp 181-189 (1954)

F. Wallace et al: “The Influence of Foundry Variables of Nodule Count in Ductile Iron”, AFS Transactions, Vol 93, pp 813-834 (1985)

Guerin and M. Gagne: “Effect of Mn, Cu and Sn on the Microstructure and Properties of Ductile Iron Castings”, British Foundyman, Vol 80, pp 336-344 (1987)

Bromage: “Present Position of Copper in Cast Iron”, Foundry Trade J. Vol 123, pp 845-849 (1967)

Levin, P. C. rosenthal, C. R. Loper, Jr and R. W. Heine: “Tin and Copper in Ductile Iron”, AFS Transactions, Vol 79, pp 493-514 (1971)

A. Neumeier, B. A. Bette, and D. H. Desy: “Tin and Copper Combinations in As- Cast Ductile Iron”, AFS Transactions, Vol 82, pp 131-138 (1974)

A. Neumeire, B. A. Bettes: “Ductile Iron Containing Tin, Copper, and other Contaminats”, AFS Transactions, Vol 84, pp 265-280 (1976)

M. Shea: “Influence of cooling Rate and Manganese and Copper Content on Hardness of As- Cast Duetile Iron”, AFS Transactions, Vol 78, pp 7-12 (1970)

Venugopalan: “A Kinetic Model of the Gr Eutectoid Transformation in S.G Cast Iron”, Metallurgical Transactions, A, Vol 21A pp 308-312 (1990)

M. Stefanescu, R. J. Warrick, L. R. Jenkins, G. Chen, and F. Martinez: “Influence of the chemical analysis of Alloys on the Nodule Count of Ductil Iron”, AFS Transactions, Vol 93, pp 835-484 (1985)

N. J. Gilbert: “Properties of  Perlitic and annealed Ferritic Nodular Iron Alloy With Copper”, Foundry Trade J. Vol 121, pp 507 (1969)

C. Ellwood: “Tin Effect on structure and Properties of Flake and Nodular Graphite Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 67, pp 423-430 (1959)

K. Datta and N. N. Engels: “Influence of Nickel, Molybdenum, Tin, and Copper on the Isothernal Transformation of Carbide in Ductile Iron”, AFS Transactions, Vol 83, pp 121-126 (1975)

Smith et al: “The Influence of Microstructure on the Fracture of Ductle Iron”, AFS Transactions, Vol 88, pp 302-310 (1980)

39- دکتر مصطفی تفضلی یزدی، مهندس آیت بهرامی سامانی «اثر منگنز و قلع و منگنز بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدنهای خاکستری در حالت سیاهتاب» انتشارات جامعه ریخته گران (1374)

40- متالوژزی کاربردی چدنها جلد (2) مرعش مرعشی

چکیده

منگنز از عناصر آلیاژی اصلی در ساختار چدن می باشد. نقش اصلی منگنز در ترکیب چدن خنثی کردن اثرات مخرب گوگرد می باشد. منگنز با گوگرد ترکیب شده و سولفید منگنز تولید که به مقیاس زیادی وارد سرباره می شود

خواص مکانیکی، فیزیکی و حرارتی مواد فلزی و از جمله چدنهای خاکستری توسط مقدار، اندازه، شکل، توزیع و اثر متقابل اجزاء تشکیل دهنده ریز ساختار آنها کنترل می شود

بررسی اثر عناصر آلیاژی بر ریز ساختار چدنهای خاکستری و ایجاد ارتباط بین تغییرات حاصل در ریز ساختار اینگونه از چدنها (در اثر افزایش عناصر آلیاژی) و خواص مکانیکی آنها همواره یکی از موضوعات مهم بوده که توسط پژوهشگران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است

ریز ساختار چدن خاکستری خاکستری شامل ذرات پراکنده گرافیت ورقه ای در یک زمینه فلزی است. این زمینه فلزی در حالت سیاهتاب معمولاً شامل مجموعه ای از فاز فریت و کولونی های پرلیتی می باشد. عناصر آلیاژی می توانند هم بر روی مشخصات گرافیت و هم بر روی فازهای تشکیل دهنده ساختار زمینه از لحاظ کیفیت کمی تأثیر بگذارند. بنابراین بررسی اثر عناصر آلیاژی بر ریزساختار چدنها معمولاً در دو حالت زیر صورت می گیرد

در این تحقیق تأثیر درصدهای مختلف منگنز (445/0 تا 092/1 درصد) بر منحنی‌های سرد شدن، ریز ساختار و خواص چدن خاکستری بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهندکه در چدنی با کربن معال 8/3 درصد و مقدار متوسط گوگرد 047/0 درصد با افزایش درصد منگنز تا 661/0 درصد دمای یوتکتیک افزایش می‌یابد و با افزایش بیشتر درصد منگنز دمای یوتکتیک کاهش می‌یابد ولی دمای یوتکتوئید با افزایش درصد منگنز همواره کاهش می‌یابد. همچنین افزایش درصد منگنز تا 661/0 درصد سبب افزایش درصد حجمی گرافیت‌ها و درصد گرافیت‌های نوع A شده و با افزایش بیشتر درصد منگنز موارد مذکور کاهش می‌یابند. همچنین با افزایش درصد منگنز طول لایه‌های گرافیت‌ کاهش یافته ولی ضخامت آنها تغییر محسوسی نمی‌کند و با افزایش درصد منگنز تا 760/0 درصد تعداد سلول‌های یوتکتیک بر واحد سطح افزایش می‌یابد. تغییرات درصد منگنز تأثیری بر فاصله بازوهای دندریتی ندارد ولی با افزایش درصد این عنصر میزان پرلیت در ساختار چدن خاکستری افزایش می‌یابد. عمق تبرید با افزایش درصد منگنز تا 661/0 درصد کاهش و دانسیته چدن با افزایش درصد این عنصر همواره کاهش می‌یابد. نتایج آزمایشات کشش و سختی سنجی روی نمونه‌‌های چدنی نشان داد که افزایش درصد منگنز سبب افزایش سختی، استحکام تسلیم، استحکام نهایی و مدول کشسانی چدن شده و نسبت استحکام به سختی را کاهش می‌دهد

واژه های کلیدی: منگنز، سرد شدن، ریز ساختار ، خواص مکانیکی چدن خاکستری، عمق تبرید و دانسیته چدن خاکستری

مقدمه:

منگنز از عناصر آلیاژی اصلی در ساختار چدن می‌باشد. نقش اصلی منگنز در ترکیب چدن خنثی کردن اثرات مخرب گوگرد می‌باشد. منگنز با گوگرد ترکیب شده و سولفید منگنز تولید که به مقیاس زیادی وارد سرباره می‌شود. حداقل میزان منگنز لازم جهت خنثی کردن اثر گوگرد از رابطه زیر به دست می‌آید]1[.              % Mn = 1.7%S +

(1)

علیرغم اینکه منگنز به تنهایی در چدن اثر کاربیدزایی دارد ولی به دلیل اینکه گوگرد را که یک عامل کاربید‌زای قوی می‌باشد از ترکیب چدن خارج می‌کند در مجموع نقش گرافیت‌زایی دارد. جهت پرلیتی کردن ساختار چدن خاکستری درصد منگنز مورد نیاز از رابطه زیر به دست می‌آید. ]1[.             % Mn = 3%S +

(2)

هدف

در صورتی که درصد منگنز بیش از مقدار فوق باشد تمایل به سفید شدن چدن خاکستری افزایش پیدا می‌کند. در چدن‌های خاکستری غیرآلیاژی بسته به ترکیب شیمیایی و خواص مودر نظر درصد منگنز در حد 2/0 تا یک درصد می‌باشد ]2[. تاثیر منگنز بر خواص چدن خاکستری متاثر از درصد گوگرد مذاب می‌باشد. در صورتیکه درصد منگنز در توازن با درصد گوگرد باشد

ضمن ایجاد ریز ساختار مطلوب و کاهش عمق تبرید، خواص کششی چدن خاکتسری نیز بهبود می‌یابد ]6،5،4،3[. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر درصد‌های مختلف منگنز (0/445 تا 092/1 درصد) بر منحنی‌های سرد شدن، ریز ساختار، عمق تبرید، سختی و خواص کششی چدن خاکستری با کربن معادل 8/3 و مقدار متوسط گوگرد 047/0 درصد می‌باشد

اندازه گرافیت ورقه ای می تواند روی خواص مکانیکی تأثیر بگذارد. اندازه گرافیت ها به دو پارامتر بستگی دارد

آهنگ سرد شدن یا اندازه سطح مقطع. چون مقاطع نازک سریع سرد می شوند، تعداد بیشتری گرافیت ورقه ای خواهند داشت

جوانه زنی با آلیاژ سیلیسیم، افزایش تعداد گرافیت ورقه ای و کاهش تمایل به تبریدی بودن مخصوصاً در مقاطع نازک را باعث می شود. افزایش مقدار جوانه زا باعث افزایش تعداد گرافیتهای ورقه ای می شود

در حین ریخته گری این نوع چدن می توان به ساختار زمینه فریت، پرلیت، مخلوط فریت و پرلیت، آستنیت، بینایت و مار تنزیت دست یافت. چدنهای خاکستری پرلینی استحکام بالایی دارند ولی چقرمگی آنها کمتر است. چدنهای خاکستری فریتی – استحکام کمتری دارند ولی ازدیاد طول مبنی آنها بیشتر و مقاومت به ضربه شان خوب است

لینک کمکی