فایل ورد word تحقيق ادله اثبات دعوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق ادله اثبات دعوي دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق ادله اثبات دعوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق ادله اثبات دعوي

آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران

آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان

امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم

انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان

دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری

روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم

شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران

شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم

عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه

قانون اساسی، سال

قانون آئین دادرسی مدنی سال

قانون آئین دادرسی کیفری سال

گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران

گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران

لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران

مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران

ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق ادله اثبات دعوي

مقدمه فصل اول – کلیات مبحث اول: تعریف گفتار اول: دلیل گفتار دوم: اثبات بند اول: اثبات جرم از طریق خاص بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم مبحث چهارم: تامین دلیل گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری مبحث اول: معاینه محل مبحث اول: معاینه محل گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم مبحث دوم: تحقیق محلی گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی مبحث سوم: کارشناس گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ بند اول: تشخیص هویت بند دوم: تشخیص علت مرگ گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم بند اول: تکلیف متهم بند دوم: تکلیف مجنی علیه مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا مبحث پنجم: اقرار گفتار اول: تعریف اقرار بند اول: اخبار بودن بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری گفتار سوم: انکار بعد از اقرار گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار مبحث ششم: اسناد گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری گفتار دوم: استکتاب سند گفتار سوم: اساس تطبیق مبحث هفتم: شهادت گفتار اول: تعریف شهادت گفتار دوم: شرایط شاهد بند اول: شرط بلوغ بند دوم: شرط عقل بند سوم: شرط ایمان بند چهارم: طهارت مولد بند پنجم: عدالت شاهد بند ششم: عدم انتفاع مشخص بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود بند اول: احضار شهود بند دوم: جلب شهود بند سوم: چگونگی اداء شهادت بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور گفتار چهارم: شهادت در حدود 2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است گفتار پنجم: شهادت در قصاص مبحث هشتم: امارات گفتار اول: انواع اماره گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی مبحث نهم: قسامه گفتار اول: تعریف قسامه گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری گفتار سوم: تعریف لوث گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ گفتار ششم: موانع حصول لوث مبحث دهم: علم قاضی گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه منابع

چکیده

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است

ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما چه چیزی است که برای اثبات امری به کار برده شود. اهم ادله اثبات دعاوی کیفری در این تحقیق آورده شده است. در تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و تفتیش منازل ممکن است به قاضی برای کشف حقیقت کمک نماید مثلا یک اثر انگشت می‌تواند به کشف زوایای مجهول پرونده کمک نماید. در بابا اقرار هم بر خلاف امور مدنی که قاطع دعواست اقرار در امور کیفری در صورتی قاطع دعوا می‌باشد که از روی یقین باشد اقرار باید شرایطی داشته باشد که گفته شد

در مواردی نیز انکار بعد از اقرار به نوعی موثر واقع شده است در مورد توبه بعد از اقرار هم وقتی امکان عفو را به دست می‌آورد که دارای شرایطی باشد در مورد اسناد هم ممکن است بحث جعل پیش آید که بوسیله کارشناس تشخیص داده می‌شود. شهادت نیز برای اینکه مورد قبول واقع شود باید دارای شرایطی باشد از جمله شرایط شاهد مانند عدالت، ایمان، طهارت، مولد و …شهادت در حدود و قصاص همان هائی است که در ق. ذکر شده است در بحث لوثاهم قسامه مطرح می‌شود که منظور سوگندهای 50 گانه مدعی و بستگان او بر صدق گفته های خود می‌باشد. در مورد علم قاضی هم مواردی که در ق. ذکر شده است علم قاضی می‌تواند جز ادله قرار گیرد و الا نمی تواند مستند رای قرار گیرد

واژه های کلیدی: دلیل، اقرار، شهادت، اثبات، دعوای کیفری

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است

لینک کمکی