فایل ورد word مقاله ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل

 1-F.T.PEIRCE, The “Handle of cloth as Amea Surable Quantity “Tex Tille Ins, p.375-418(26NO-1943)

2- D. tester , And , A. De Boos ,”Get It Right Fast Time “, Textile Horizons, p. 10-13 ,(August 1990)

3-Technology of Textile Proper Ties Marjorie A Taylor P (195)

4-KIM and Slaten , “Objective – Evaluation ao fabric Hand “Textile Res , j , 69(1),59 -67(1999)

5-سابین ادنور ترجمه ی رضا اصفهانی ، زهرا یعقوبی – راهنمای بافندگی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر –چاپ دوم ، بهار

6-طیبه ، نصیری فخر آباد  اثر نوع بافت بر ایجاد سر کجی پارچه های تاری پودی –  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد _سال

7- ابراهیم صالحی کهریزسنگی  – ارزیابی زیر دست پارچه های پنبه ای و مخلوط با استفاده از عبور از نازل – پایان نامه کارشناسی دانشگاه یزد – تابستان

8-  فرنگیس خدادادی –  آزمایشگاه فیزیک الیاف وکنترل کیفیت دانشگاه یزد –  تابستان

9-مهدی ، صفاری ، مسعود نیکوکار ، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور (کاربرد آمار در مدیریت ) شهریور 1372 ، صفحات 233-

10- رسول نصیری – آموزش گام به کام SPSS13 – مرکز فرهنگی نشر گستر – پاییز

11-N.pan, S.Haig zeronian , ” An Altennative Approach to the Objective Measurement of fabrics ” Textile Res j.p, (33,43) , (january 193)

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل

فصل اول:مطالعات کتابخانه ای 1- 1- سیر تاریخی بررسی زیر دست 1-1-1- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس 1-1-2- سیستم کاواباتا 1-1-2-1- اندازه گیری ذهنی زیر دست پارچه 1-1-2-2- ارزیابی واقعی زیر دست پارچه 1-1-3- روش ارزیابی سریع 1-1-4- اندازه گیری زیر دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج 1-1-4-1 – آزمایش کششی 1-1-4-2- آزمایش خمش 1-1-4-3- آزمایش برشی 1-1-4-4- فشار وضخامت پارچه 1-1-4-5- آزمایش اصطکاک 1-1-5- اندازه گیری زیر دست با استفاده از عبور از نازل 1-2- خواص مرتبط با زیر دست پارچه 1-2-1- آویزش 1-2-2- ضخامت و وزن پارچه 1-2-3- پرزینگی 1-2-4- پوشانندگی 1-2-5- مقاومت خمشی 1-2-6- چین خوردگی پارچه 1-2-7- سختی و انعطاف پذیری فصل دوم :تجربیات 2-1- وسایل مورد استفاده 2-1-1- دستگاه ها 2-1-1-1- دستگاه اندازه گیری استحکام 2-1-1-2- دستگاه اندازه گیری طول خمش 2-1-1-3- دستگاه اندازه گیری ضخامت پارچه 2-2- مواد اولیه مورد استفاده 2-3- آزمایشات انجام شده 2-3-1 -آزمایشات عبور پارچه از حلقه 2-3-2 -آزمایش ارزیابی زیر دست نمونه ها توسط اشخاص 2-3-2-1- متوسط درجه ی زیر دست فصل سوم :بحث ونتیجه گیری 3-1- رگرسیون چند متغیره مرحله ای (Stepwise) 3-1-1- به طرف جلو (Forward) 3-1-2-به طرف عقب (Backward) 3-2- دستور کار با نرم افزار 3-2- نتیجه گیری کلی 3-3- پیشنهادات جهت ادامه ی پروژه ضمائم منابع

چکیده :

زیر دست پارچه  خصوصیتی از پارچه است که معمولا خریداران پوشاک این خصوصیت را در هنگام تهیه البسه ، از لمس  بین انگشتان تشخیص داده و با توجه به احساس خوشایندی که از آن دارند آن البسه را برای خرید انتخاب می کنند . در این پروژه سعی بر آن شده است تا این احساس را به خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه ارتباط داده و در انتها فرمولی منطقی و ریاضی با استفاده از نرم افزار spss بدست آورده که باتوجه به داشتن چند خصوصیت مورد آزمایش پارچه ، نمره ای به زیر دست پارچه داده می شود

، بنابراین اخیرا روشی به وجود آمد که بتوان خواص فیزیکی و مکانیکی را همزمان اندازه گیری کردیعنی ترکیب آنها را با انجام یک آزمایش بدست آورد . روش عبور از حلقه پاسخی در این راستا بوده که این آزمایش نیز بر روی دستگاه استحکام سنج متصل به یک کامپیوتر که نمودار ازدیاد طول – نیرو را رسم می کند انجام می شود . با به کار بردن یک نمونه  پارچه ای دایره ای و عبور آن از درون نازل مشاهده شد که نموداری بدست می آید که ابتدا صعودی است تا نقطه ی ماکزیمم و سپس نزولی است تا به نقطه ی صفر برسد . برای تعیین زیر دست از نقطه ی ماکزیممی که در این منحنی ایجاد می شود استفاده گردید . نیروی ماکزیمم در این نقطه ، ترکیبی است از خواص مکانیکی و فیزیکی که برایند آنها به عنوان یک نیرو خود نمایی می نماید . می توان گفت روش فوق روش نوین در اندازه گیری زیر دست پارچه هاست

در این پروژه اینگونه نتیجه می گیریم که زیر دست پارچه که جزء خواص فیزیکی پارچه بوده ارتباط زیادی به خواص مکانیکی پارچه داشته است . و همچنین زیر دست که توسط افراد خیلی راحت از لمس انگشتان بدست می آید در این پروژه زیر دست را می توان بدون لمس کردن و تنها از روی بعضی از خواص پارچه (زاویه اصطکاک ، نمره ی تار ، نمره ی پود ، تجعد پود ، نوع بافت ، شیب نمودار بدون لاستیک ، شیب انطباق دو نمودار) ، پی برد

این توانایی می تواند مسیری باشد برای بخش صنعت که بتواند برای بهتر کردن زیر دستی مطلوب به مشتری چه خصوصیاتی از پارچه را تغییر دهند و خواص پارچه ی مطلوب و دارای زیر دست عالی قبل از تولید پیش بینی شود

واژه های کلیدی: زیردست پارچه، لمس کردن، روش عبور از نازل،

فصل اول

مطالعات کتابخانه ای

 1- 1- سیر تاریخی بررسی زیر دست [1]

1-1-1- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس

اولین اندازه گیری ها در رابطه با خواص پارچه به سال 1943 برمی گردد که توسط پیرس بر روی خواص خمشی و فشاری به عنوان زیر دست پارچه انجام گرفت

پیرس برای اندازه گیری سختی پارچه از روشی استفاده کرد که تا به امروز نیز استفاده می شود وآن اندازه گیری طول خمشی پارچه است . این کمیت را می توان به صورت طولی از پارچه که در اثر وزن خود خم می شود تعریف کرد . این پارامتر خود نشاندهنده ی آویزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بیشتر است

از طول خمش و وزن واحد سطح پارچه ، کمیت دیگری به نام سختی خمشی پارچه به صورت رابطه ی زیر بدست می آید

سختی خمشی

وزن پارچه

طول خمش

که در این مورد در بخش بعدی توضیح داده می شود

خصوصیت دیگری که به هنگام لمس کردن پارچه احساس می گردد ضخامت پارچه است که خود به مقدار فشردگی پارچه بستگی دارد بدین جهت این احساس ترکیبی از ضخامت وسختی می باشد . بنابراین بهتر است سختی مواد با ضخامت های مختلف با هم مقایسه و کمیت دیگری به نام مدول خمشی که مستقل از ابعاد مورد آزمایش اندازه گیری بصورت رابطه ی زیر محاسبه گردد

مدول خمشی

سختی خمشی

T (mm)ضخامت پارچه

خصوصیات دیگری که پیرس بررسی نمود خواص فشاری پارچه بود . به منظور بدست آوردن مقدار عددی آن ، ضخامت را تحت دو فشار مشخص اندازه گرفت و میزان اختلاف را به اختلاف ضخامت را به عنوان اندازه ی سختی پارچه و یا مقاومت فشاری (H) در نظر گرفت

در مورد بعضی دیگر از خصوصیات فیزیکی نیز بحث های جداگانه ای را مورد مطالعه قرار داد  و به این نتیجه رسید که اغلب این کمیات به همین خواص خمشی وفشاری بستگی دارد بنابراین برای تخمین زیر دست پارچه باید خواص خمشی و فشاری مورد مطالعه قرار گیرد

1-1-2- سیستم کاواباتا

در روش های اولیه ، زیر دست پارچه از طریق لمس آن توسط کارشناسان ماهر و متخصص ارزیابی شده که این سیستم احتیاج به سال ها تجربه داشته و به طور آشکار می توانسته است تحت تاثیر سلیقه شخصی افراد قرار گیرد

پروفسور کاواباتا از کشور ژاپن سعی نمود تا سیستم اندازه گیری زیر دست بر پایه ی ماشین را به جای سیستم اندازه گیری زیر دست توسط متخصص که نتایج ثابت وجدیدی می دهد  رامعرفی نماید . بنابر نظرات کاواباتا زیر دست پارچه را می توان از خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه بدست آورد . رفتار فیزیکی و مکانیکی پارچه در ازدیاد  طول و نیروی کم بر زیر دست موثرند . بدین معنی که این نیرو و ازدیاد طول نباید به اندازه ای باشد که موجب زوال پارچه شود . و رفتار پارچه در این نواحی به عنوان زیر دست تلقی می شود

لینک کمکی