فایل ورد word مقاله ازدواج وطلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله ازدواج وطلاق دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله ازدواج وطلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله ازدواج وطلاق

1ـ امیر خسروی، ارژنگ (1367)، ”بررسی ازدواج وطلاق در کشور” ، مجموعه مقالات سمینار جمعیت وتوسعه  درمشهد، {محل انتشار وناشر نامعلوم }،ص246-

2ـ امیر خسروی، ارژنگ و یدالله فرهادی (1372)، ”عدم تعادل در عرضه و تقاضای ازدواج” ، جمعیت ، شماره 5 و6 ،ص127-

3ـ پرسا، رولان (1374) ، آنالیز جمعیت شناختی.ترجمه اسدی، خسرو، تهران ، سمت

4ـ زنجانی، حبیب الله و طه نوراللهی (1379) ، جداول مرگ و میر ایران برای سال 1375، مؤسسه عالی پژوهش  تامین اجتماعی، ص82-

5ـ سازمان ملل متحد (1372)، 1994 سال بین المللی خانواده ،ترجمه فرشیده میر بغدادآبادی،کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،جمهوری اسلامی ایران

6ـ میرزایی محمد (1378) ، ” جمعیت وتوسعه پایدار” ، جمعیت ، توسعه و بهداشت باروری ،تهران: نشر و تبلیغ  بشری ،ص85-

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله ازدواج وطلاق

7-Akers ,D.S (1967), “On Measuring the Marriage Squeeze” ,Demography,           4(2):904-

8-Caldwell,J.C.(1963), “Fertility decline and Female Chances of  Marriage in  Malaya”,  Population Studies ,17:20-32 .

9-Carmichael,Gordon A. (1988 ) , With This Ring :First Marriage Patterns,Trends and

Prospects in  Australia .Canberra Australian National University

10-Davis,P.Oever (1982 ), “Demographic Foundations of New Sex Roles”, Population   and Development Review , No.3:495-

11-Du Bois ,W.E.B , (1908 ), ”The Negro American Family”,  Atlanta Study , No.13                            University Publications in:Tucker,

12-Goldman, Noreen, Westoff ,Charles .and Hammerslough ,Charles (1984),“Demography of the Marriage Market in the United States” Population Index 50(1):5-25,reproduced in :Bouge etal (1993) , Readings In Population  Research Methodology, The United Nations Fund for Population Activities ,Vol 4. Section 13:70-

13- Goodkind Daniel (1994), The Vietnamese Double Marriage Squeeze , Working  Papers in Demography, The Australian National University,  No.4. Guttentag, M.and P.F. Secord (1983), “Too Many Woman:The sex RatioQuestion” ,Beverly Hills ;Sage Publication, reproduced in: Readings in Population research Methodology.

14-Henry Louis ( 1976), Population Analysis and Models, p.48-

15-Muhsam (1974), “The Marriage Squeeze”, Demography, Volume.11 Number 2:291-

16- Shryock, Henryos and Jacob S.Siegel (1971),The Methods and Materials of Demography   Washington D.C: U.S, Bureau of the Census

17- Tucker, Belinda (1986 ), ”Sex Ratio Imbalance Among Los-Angeles Afro- Americans”, The Conference on Minorities in the Post- Industrial City,ISSR,working  paper No

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله ازدواج وطلاق

چکیده مقدمه پیشینه موضوع عوامل ایجاد کننده عدم توازن انتخاب سنی در ازدواج پیامدهای عدم توازن پیشینه مطالعات در ایران اندازه گیری عدم توازن نسبتهای جنسی در ایران سال بررسی مازاد مردان و زنان در سناریوهای مختلف مبتنی بر تغییر در انتخاب سنی فهرست منابع منابع انگلیسی

چکیده

در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هر علت (اعم از جنگ یا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده عدم تناسب در عرصه فرصت  ازدواج به وجود می آید

این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره چگونگی پیدایی این پدیده در جوامع مختلف، چگونگی شکل گیری مضیقه ازدواج در ایران را با استفاده از نتایج سرشماری های 1345 تا 1375 ایران بررسی کرده است

مجموعه یافته‌های تحقیق بیانگر این امر است که جامعه‌ما طی دهه‌های اخیر همراه با انتقال در میانگین سن ازدواج زنان انتقال در ترکیب جنسی افراد ازدواج نکرده را نیز تجربه کرده است. انتقال میانگین سن ازدواج زنان از گروه سنی‌ 19-15 به گروه سنی 24-20 سال با افزایش در نسبتهای تجرد قطعی و درصد زنان ازدواج نکرده و همچنین کاهش عمومیت ازدواج زنان، نسبت زنان دارای همسر، عدم توازن در نسبتهای جنسی و رقم چشمگیر مازاد زنان ازدواج نکرده در قیاس با مردان همراه بوده است.این تغییرات از سویی محصول بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی، بالا رفتن نسبت شهرنشینی، گسترش امکانات تحصیلی و آموزشی و به موازات آن بالا رفتن سطح آگاهی عمومی به واسطه رسانه‌های ارتباطی، تغییر نگرش سنتی به زن، افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و نظیر آن و از سوی دیگر معلول تغییرات سریع جمعیت‌شناختی در جامعه ما بوده است

واژگان کلیدی: عدم توازن پدیده ازدواج، سنین ازدواج، وضعیت زناشویی، مضیقه

مقدمه

تغییرات سریع جمعیت شناختی طی دهه های اخیر موجد پدیده های اجتماعی نوینی شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود ساز وکارهای متفاوتی را برای مواجهه با آنها اختیارکرده اند. افزایش طول عمر، گسترده شدن تفاوت های دو جنس در مرگ و میر، کاهش باروری، سالخوردگی جمعیت و کاهش بعد خانوار نمونه هایی از این تغییرات هستند که به دنبال طی     مراحل گذار جمعیتی در جوامع توسعه یافته رخ  داده  اند و در کشورهای در حال توسعه نیز کم و بیش در حال وقوعند

عدم توازن نسبت های جنسی درسنین اصلی ازدواج نیز پدیده ای ست که از یک سو در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ یا مهاجرت…) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده مضیقه ازدواج1 به وجودمی آید. در50 سال اخیر این مضیقه به ویژه در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به زیان زنان بوده و پیامد های وسیعی را موجب شده است

مقاله حاضر با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره ی چگونگی  پیدایی  این  پدیده در جوامع مختلف کوشیده است با  استفاده از نتایج    سرشماری های 1345تا 1375  ایران، تصویری از چگونگی شکل گیری عدم توازن در تعداد دو جنس در سنین ازدواج در کشور را  ارائه دهد و با بررسی نسبتهای جنسی برحسب وضعیت زناشویی و ساختن سناریوهای مختلف،  کارایی یا عدم کارائی راه حلهای دموگرافیک برای کاهش این معضل را ارزیابی کند

لینک کمکی