فایل ورد word مقاله استفاده از روش اصلاحي هاپلوئيدي در غلات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله استفاده از روش اصلاحي هاپلوئيدي در غلات دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله استفاده از روش اصلاحي هاپلوئيدي در غلات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله استفاده از روش اصلاحي هاپلوئيدي در غلات

1-Barclay, I.R. 1975. High ferequencies of haploid production in wheat (Ttricum aestivum) by chromosomr elimination. Nature 256: 410-

2-Bazorgipour, R. 1991. the use of in vitro techniques or crop improvement in cerals. Ph. D. thesis. The University of Cambridge. U.K

3-Jasha, K.J and Kao. 1970. High frequency haploid production in barley (Hordeum vulgare L.). Nayure 225: 874-

4-Laurie, D.A and M.D. Vennet 1988. The production of gapioid wgeat plants from wheat x maize crosses. Theor. Appl. Genet. 76: 393-

5-Nei, M, 1953. the effeciency odf haploid method of plant breeding. Heredity 18:19-

6-Pickering, R.A. and P. Fevaux, 1992. Haploid production: Approaches and usr in plant breeding. In: P.R.Shewry. (ed). Barley: biochemistry, molecular biology and biotechnology. G.A.B International Wallingford U.K

7-Sitch. L.A. 1985. The produvtion and utilization of wheat doubles hapioids from the interspecific crosses with Hordeum bulbosu,. Ph. D. thesis. The University of Cambridge

8-Snape, J.W. 1982. the uses of doubled haploids in plant breeding. In: Induced variability in plant breeding. Venter for Agricultural Publishinh and Documentation. Wegenigen, The Netherlands, 52-

9-International Wheat Genetics Symposium 1993. Abstracts and programme,. Beihing. China

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله استفاده از روش اصلاحي هاپلوئيدي در غلات

چکیده مقدمه 1-سرعت بخشیدن به برنامه اصلاحی 2-افزایش کارآیی سلکسیون شرایط یک سیستم تولید هاپلوئید برای استفاده در برنامه های اصلاحی روشهای تولیدی هاپلوئید 1-کشت پرچم و دانه گرده نارس 2-کشت تخمدان و تخمک عوامل موثر در تولید هاپلوئید در این روش تولید ارقام جدید با استفاده از روش اصلاحی هاپلوئیدی منابع

چکیده

در حال حاضر گرایش فزاینده ای برای تولید انبوه هاپلوئید در غلات و سایر گیاهان زراعی و باغی وجود دارد. هاپلوئید استفاده های فراوانی در تحقیقات ژنتیکی و برنامه های اصلاحی از قبیل تعیین نقش هد های ژنتیکی، تعیین همولوژی در یک ژنوم و همچنین بین ژنومها، تسهیل مطالعات موتاسیون، تسهیل مطالعات صفات کمی، سرعت بخشیدن به برنامه های اصلاحی و افزایش کارآیی سلکسیون دارند. در این مقاله استفاده از هاپلوئیدها در برنامه های اصلاحی با تاکید در غلات ارائه می گردد

تولید هاپلوئید از طریق گشت پرچم ساده ترین و معمولترین روش می باشد که در بسیاری موارد میزان تولید گزارش شده قابل ملاحظه می باشند. متاسفانه وابستگی ژنتیکی در غالب گزارشهای یاد شده به چشم می خورد، بطوری که فقط بعضی از ژنوتیپ ها نسبت به یک تکنیک کشت پرچم واکنش مطلوب نشان می دهند. از طرف دیگر ظهور گیاهان آلبینو یک مشکل اساسی در این سیستم محسوب می شود

تولید هاپلوئید از طریق حذف کروموزومی مبنی بر تلقیح بین دو گونه گیاهی می باشد که بعد از تلقیح و در طول تشکیل جنین کروموزومهای یکی از والدین حذف گردیده و باعث ایجاد جنین و بدنبال آن گیاهچه های هاپلوئید می شود

واژه های کلیدی: تولید هاپلوئید، گشت پرچم، برنامه اصلاحی، سلکسیون،

مقدمه

در حال حاضر گرایش فزاینده ای برای تولید انبوه هاپلوئید در غلات و سایر گیاهان زراعی و باغی وجود دارد. هاپلوئید استفاده های فراوانی در تحقیقات ژنتیکی و برنامه هیا اصلاحی از قبیل تعیین نقشهد های ژنتیکی، تعیین همولوژی در یک ژنوم و همچنین بین ژنومها، تسهیل مطالعات موتاسیون، تسهیل مطالعات صفات کمی، سرعت بخشیدن به برنامه های اصلاحی و افزایش کارآیی سلکسیون دارند. در این مقاله استفاده از هاپلوئیدها در برنامه های اصلاحی با تاکید در غلات ارائه یم گردد

مزایای روش اصلاحی هاپلوئید (Doubled haploid system)

از نظر اصلاحی در گیاهان خودگشن همچون غلات، سیستم دابلد هاپلوئید می تواند مستقیماً جهت تولید ارقام جدید استفاده شود. زیرا هر لاین دابلد هاپلوئید تولید شده پتانسیل تبدیل شدن به یک کالتیوار جدید را دارا می باشد. مزایای اصلی سیستم دابلد هاپلوئید در مقایسه با روشهای کلاسیک اصلاحی بشرح ذیل است

1-سرعت بخشیدن به برنامه اصلاحی

2-افزایش کارایی سلکسیون در طول برنامه

1-سرعت بخشیدن به برنامه اصلاحی

در روشهای کلاسیک اصلاحی (پدیدگری، بالک) حدوداً 6 نسل خودگشنی جهت دستیابی به حد نصاب کافی هموزیگوتی بعد از کراس اولیه زمان لازم است. هر نسل خودگشنی باعث کاهش هتروزیگوسیتی و افزایش هموزیگوسیتی می گردد. با n تعداد ژن، نسبت گیاهان هموزیگوت بعد از m نسل خودگشنی را می توان با فرمول  محاسبه نمود. برای مثال با درنظر گرفتن 5 جفت ژن مستقل بعد از 5 نسل خودگشنی حدوداً 85% گیاهان هموزیگوت خواهند بود

لینک کمکی