فایل ورد word مقاله افسردگي در نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله افسردگي در نوجوانان دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله افسردگي در نوجوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله افسردگي در نوجوانان

مقدمه نوجوانان وابسته به اینترنت ، افسرده هستند افسردگى چیست ؟ علائم و نشانه هاى افسردگى افسردگى در گروههاى مختلف افسردگى در دانشجویان افسردگى در کودکان و نوجوانان افسردگى در افراد مسن خانمها و افسردگى انواع افسردگى اختلال افسرده خویى (Dysthymia) اختلال افسردگى جزئىMinor Depression) اختلال افسردگی پیش از قاعدگی افسردگى فصلى علل افسردگى عوامل ژنتیکى عوامل بیولوژیکى عوامل محیطى (روانى – اجتماعی) رویدادهاى زندگى و استرسهاى محیطى عوامل شخصیتى عوامل یاد گرفته شده تفکر منفى مصرف داروها ارتباط افسردگى با بیماریهاى دیگر افسردگى و بیماریهاى قلبى افسردگى و دیابت افسردگى و اضطراب افسردگى و چاقى افسردگى و تیرویید درمان افسردگى درمان دارویی درمان غیردارویی درمانهاى گیاهى و غذایى تحقیقات بر روى درمان افسردگى تحقیقات و آینده آن در افسردگى تحقیقات ژنتیکى بر روى افسردگى تصویر بردارى از مغز در افسردگى اختلالات هورمونى در افسردگى مدیریت افسردگی هشدارهاى افسردگى نتیجه تحقیقات در افسردگى افسردگى در آینه تاریخ افسردگى و دستگاه ایمنى افسردگى در دانشجویان ایرانى افسردگى در کودکان افسردگى و سوء استفاده جنسى در کودکان خیابانى افسردگى در افراد مشهور افسردگی و اینترنت مزایا و معایب ارتباطات اینترنتی علل خودکشی در نوجوانان و جوانان افسردگی ایکه موجب خودکشی می شود علائم هشدار دهنده شیوع افسردگی شدید در دختران 4 برابر پسران چرا افسردگی

چکیده

افسردگى یکى از شایعترین اختلالات روانى است که با علائم کاهش انرژى و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بى اشتهایى و افکار مرگ و خودکشى در شخص همراه است. از علائم شاخص افسردگى کاهش انرژى، بى حوصلگى و عدم تمرکز مى باشد. ورود به نوجوانی فرد را با مشکلات فراوانی در گیر می کند..و در طی این دوره آشفته،تغییرات بدنی در نوجوان همراه با تغییر در تصویر ذهنی است. در سنین نوجوانی اعتماد بنفس درنوجوانان به دلیل تغییرات جسمی تحت تاثیر قرارمی گیرد که ممکن است  به افزایش علائم روانی و افسردگی در فرد  منجر شود.این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رضایت از تصویر ذهنی و افسردگی انجام شده است

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی  با طرح تک گروهی و یک مرحله ای است .تعداد کل نمونه ها 400نفر از نوجوانان دانش آموز دختر و پسر کلاس های  دوم و سوم بود که دردبیرستان های دولتی شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودندکه با روش نمونه گیری طبقه بندی  تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه ها با نرم افزار spss و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است

نتایج پژوهش طبق  آزمون همبستگی پیرسون با 667/0 – = r  و 001/0 <  p نشان دهنده  ارتباط معنی داری بین رضایت از تصویر ذهنی از بدن و افسردگی در دانش آموزان بود .همچنین یافته ها نشان داد که میانگین رضایت از تصویر ذهنی از بدن در دختران کمتر از پسران و میزان افسردگی دختران بیش از پسران بود

اگر چه عدم رضایت از تصویر ذهنی از بدن و افسردگی در نوجوانان دختر بیش از نوجوانان پسر بود ولی در هر  دو جنس رضایت از تصویر ذهنی از بدن با افسردگی ارتباط داشت . لذا می توان ادعا کرد که نوجوانان پسر هم مانندنوجوانان دختر در معرض خطر هستند  که توجه بیشتری را در هر دو قشر نوجوان می طلبد

واژه های کلیدی: افسردگی، نوجوان، درمان

مقدمه

ورود به نوجوانی فرد را با مشکلات فراوانی در گیر می کند. نوجوانان معمولا دارای مشکلات ویژه ای هستند که در دوره کودکی کمتر با آن مواجه می شوند،ماهیت این مشکلات با مسائل دوران بزرگسالی متفاوت است. نوجوان در نقش خویش کاملا سازگاری نیافته و در نتیجه غالبا سر درگم ، نامطمئن و مضطرب است .و در طی این دوره آشفته،تغییرات بدنی در نوجوان همراه با تغییر در تصویر ذهنی است. در سنین نوجوانی اعتماد بنفس درنوجوانان به دلیل تغییرات جسمی تحت تاثیر قرارمی گیرد که ممکن است  به افزایش علائم روانی و افسردگی در فرد  منجر شود.این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رضایت از تصویر ذهنی و افسردگی انجام شده است

روش ها:پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی  با طرح تک گروهی و یک مرحله ای است .تعداد کل نمونه ها 400نفر از نوجوانان دانش آموز دختر و پسر کلاس های  دوم و سوم بود که در سال تحصیلی 82-81 دردبیرستان های دولتی شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودندکه با روش نمونه گیری طبقه بندی  تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه ها با نرم افزار spss و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است

نتایج: نتایج پژوهش طبق  آزمون همبستگی پیرسون با 667/0 – = r  و 001/0 <  p نشان دهنده  ارتباط معنی داری بین رضایت از تصویر ذهنی از بدن و افسردگی در دانش آموزان بود .همچنین یافته ها نشان داد که میانگین رضایت از تصویر ذهنی از بدن در دختران کمتر از پسران و میزان افسردگی دختران بیش از پسران بود

بحث:اگر چه عدم رضایت از تصویر ذهنی از بدن و افسردگی در نوجوانان دختر بیش از نوجوانان پسر بود ولی در هر  دو جنس رضایت از تصویر ذهنی از بدن با افسردگی ارتباط داشت . لذا می توان ادعا کرد که نوجوانان پسر هم مانندنوجوانان دختر در معرض خطر هستند  که توجه بیشتری را در هر دو قشر نوجوان می طلبد

لینک کمکی