فایل ورد word مقاله الياف سلولز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله الياف سلولز دارای 174 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله الياف سلولز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله الياف سلولز

1-1- مقدمه الیاف پنبه 2-1- ساختمان شیمیایی سلولز 3-1- گلوکز 4-1- پلیمریزاسیون – D گلوکز 5-1- پیوندهای بین زنجیرهای سلولز 6-1- تخریب کننده های سلولز 1-6-1- تخریب با اسیدها 2-6-1- تخریب با مواد اکسید کننده 3-6-1- تخریب با قلیا 4-6-1- تخریب با آنزیم 5-6-1- تخریب بوسیله نور خورشید 6-6-1- تخریب بوسیله حرارت 7-1- پنبه 8-1- خصوصات گیاهی 9-1- اثر شرایط محیط در رشد پنبه 10-1- ایجاد نپ (nep) 11-1- ساختمان لیف پنبه 12-1- شکل سطح مقطع و شکل طولی لیف پنبه 13-1- مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه ( مقطع عرضی ) 1 -13-1- لایه (Cuticle) 2-13-1- لایه اولیه (Primary wall) 3-13-1- لایه دوم (Secondary wall) 4-13-1- کانال لومن (Lumen) 14-1-مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی ( پنبه ) 1-14-1- واکس 2-14-1- پکتین ومواد وابسته به آن 3-14-1- خاکستر و مواد متشکله آن 4-14-1- اسیدهای آلی 5-14-1- پیگمنتها 6-14-1- ویتامینها 7-14-1- ترکیبات فسفردار 15-1- طبقه بندی گیاهی پنبه 16-1- طبقه بندی های تجارتی پنبه 17-1- طبقه بندی بین المللی پنبه ( استانداردهای جهانی ) 18-1 – استاندارد ایران 19-1- عمل آب روی پنبه 20- مرسریزاسیون 21-1- اثر حرارت 22-1- اثر زمان 23-1- اثر نور خورشید 24-1-خواص شیمیایی پنبه 25-1- اثر میکروارگانیسم ها 1-2-مقدمه 2-2- تاریخچه 3-2-آنزیمها 4-2- نامگذاری آنزیمها 5-2 طبقه بندی آنزیمها 6-2- طبیعت پروتئینی وخصلت کاتالیزوری آنزیمها 7-2- آمینو اسیدها وخصوصیات آنها 8-2- طبقه بندی آمینواسیدها 1-8-2- دسته اول با گروه R غیر قطبی 2-8-2- دسته دوم با عامل R قطبی بدون بار 3-8-2-دسته سوم با گروه R قطبی اسیدی دارای بار منفی است 4-8-2- دسته چهارم با گروه R قطبی قلیایی با بار مثبت 9-2- یونش آمینو اسیدها 10-2- تشکیل اتصال پپتیدی در آمینو اسیدها 11-2- سطوح ساختمانی پروتئینها 1-11-2- ساختمان نوع اول 2-11-2 – ساختمان نوع دوم 3-11-2- ساختمان نوع سوم 4-11-2- ساختمان نوع چهارم 12-2- دو نوع ساختمان مهم در پروتئینها 13-2- خواص عمومی و کاتالیزوری آنزیمها 14-2- کوفاکتورهای آنزیمی 15-2- جایگاه فعال آنزیم 16-2- انواع پیوندها در مجموعه آنزیم – ماده اولیه 1-16-2-پیوند یونی 2-16-2-پیوند هیدروژنی 3-16-2- پیوند وان دروالسی 17-2- محل انتقال در جایگاه فعال 18-2- عوامل عمده در بازدهی کاتالیزوری آنزیمها 1-18-2- مجاورت و تعیین جهت ماده اولیه چرخش اوربیتالی 2-18-2مکانیسم عمل آنزیمها و کاتالیزوری کوالانسی 3-18-2- کاتالیزورهای اسیدی – بازی 19-2- اثر PH بر فعالیت آنزیم 20-2-اثر دما بر واکنشهای آنزیمی 21-2-خواص برجسته آنزیمها 22-2- ویژگی آنزیمها برای سوبسترا 23-2- باز دارندگی فعالیت آنزیم 1-23-2- بازدارندگی برگشت پذیر Enzyme Inhibition)) 1-1-23-2- بازدارندگی رقابتی Competitive)) 2-1-23-2- بازدارندگی نارقابتی UnCompetitive)) 3-1-23-2- بازدارندگی غیر رقابتی ( Non Competitive) 2-23-2- بازدارندگی برگشت ناپذیر ( تغییر شکل آنزیمی ) 24-2- الیاف نساجی به عنون سوبسترهای آنزیم ها 1-24-2-الیاف سلولوزیک 25-2- آنزیمهای سلولاز 1-25-2- اثر انزیم بر کاهش وزن و استحکام 2-25-2- اثر PH در تکمیل آنزیمی پنبه 3-25-2- اثر دما در تکمیل آنزیمی پنبه 4-25-2- مکانیسم فعالیت تخریبی سلولاز 1-3- مقدمه 2-3- زیست تکمیل 1-2-3- کاربرد به عنوان عملیات تکمیل 2-2-3- کاربرد به عنوان اصلاح پارچه 3-3-شیمی تکمیل آنزیمی 4-3- ارزیابی روش زیست تکمیل 5-3- عیب یابی و برطرف کردن کمبودهای روش زیست تکمیل 6-3- کاربرد آنزیم در صنعت نساجی 1-6-3- آهار زدایی 2-6-3- شستشو و سفید گری 3-6-3- سنگ شویی 4-6-3- زیست تراش Bio Polishing)) 1-4- مواد مورد استفاده 1-1-4- پارچه مورد استفاده 2-1-4- آنزیم مورد استفاده 1-2-1-4- شکل ظاهری 2-2-1-4- امتیازات 1-2-2-1-4- کندانست بالا 2-2-2-1-4- رنجPH 3-2-2-1-4- رنج حرارت 3-2-1-4- بالاترین واکنش دوزی بصورت خطی 4-2-1-4- سازگاری با مواد تعاونی شیمیایی 5-2-1-4- حالتهای عملیات 6-2-1-4-PH ‌و حرارت 7-2-1-4- تأثیر PH و حرارت روی فرسایش 8-2-1-4- اثر دما روی فرسایش 9-2-1-4- تأثیر PH برروی فرسایش 10-2-1-4- راهنمای دوز 11-2-1-4- خنثی سازی آنزیم 12-2-1-4- بسته بندی – حمل – انبار کردن 2-4- وسایل مورد استفاده 3-4- روش های انجام آزمایشات 1-3-4- انجام فرآیند زیست پرداخت کالا قبل از فرآیند رنگرزی 2-3-4- انجام فرآیند زیست پرداخت کالا درحین فرآیند رنگرزی 1-2-3-4- رنگرزی 3-3-4- انجام عملیات زیست پرداخت پس از رنگرزی 4-3-4- فرآیند رنگرزی نمونه های مربوط به مرحله 1-3-4- و 3-3-4 5-3-4- محاسبه درصد کاهش وزن نمونه ها 7-3-4- اندازه گیری ضخامت پارچه 8-3-4- اندازه گیری پرزدهی پارچه 9-3-4- اندازه گیری غلظت رنگ داخل پساب 4-4- ارائه نتایج 1-4-4- کاهش وزن 2-4-4- جذب رنگینه 3-4-4- نتایج آزمایش پرزدهی 4-4-4- تأثیر فرآیند زیست پرداخت در ضخامت ها 5-4-4- نتایج آزمون طول خمش

چکیده

الیاف سلولز از مهمترین الیاف مورد استفاده در صنعت نساجی می باشند که همگی از گیاهان بدست می آیند

پنبه گیاهی است علفی که ارتفاع آن به 6/0 تا 2 سانتی متر می رسد. برگهایش دارای بریدگی است و گلهای سفید، زرد و یا صورتی دارد میوه پنبه کپسولی است به اندازه یک گرد و به نام غوزه پنبه (batt) که تخمها که در واقع همان تخم پنبه (Seed Cotton) هستند درون آن قرار دارند. الیاف پنبه به صورت توده ای متراکم در سطح تخمکها رشد می کنند

سلولز فراوان ترین پلیمر تجدید شونده امروزی است (که به صورت تقریباً خالص در سلولز دانه های گیاه پنبه یافت می شود و انواع با خلوص کمتر در گیاه گرس یافت می شود) بیشتر سلولزها در دیواره سلولی گیاهان چوبی به همراه لیگنین ، همی سلولز و بقیه ترکیبات یافت می شود سلولز یک پلیمر گلوکانی با اتصال 41 خطی است و واحد مونومری آن با سلوبیوز است DP شدیداً به منبع سلولز و مرحله پورس کردن ماده سلولزی مربوط می گردد .سه گروه آزاد هیدروکسیل در C3,C2 , C6  هر واحد آن هیدروگلوکز برای تشکیل اتصالات هیدروژنی داخل ودرون هیدروژنی وجوددارد

مواد پکتینی عمدتاً شامل نمک های منیزیمی و کلسیمی از پلی گالاآکتورونیک اسید هستند بسته به درجه استریفیکاسیون ، آنها غیر محلول در آب هستند اما می توانند با بازهای آبی یا به کمک آنزیم مناسب خارج شوند

تمام الیاف سلولزی طبیعی به جز پنبه شامل یک قسمت اصلی لینگنین ویک شبکه پلی فنولیک شامل مشتقات فنل پروپان هستند

قدرت آنها برای جذب آب و تورم باعث افزایش قدرت تکمیل و رنگ پذیری آنها از محلولهای آبی با پروسه های خسته کننده می شود سوراخهای پرشده از آب به عنوان راههای انتقال برای رنگها و بقیه ترکیبات برای گروه های فعال در دسترس در الیاف سلولزی می شود

واژه های کلیدی: الیاف سلولز، الیاف پنبه ، گلوکز،  تخریب کننده های سلولز، کانال لومن، واکس، پکتین، خاکستر، اسیدهای آلی، پیگمنتها، ویتامینها، ترکیبات فسفردار، آنزیمها

1-1- مقدمه

الیاف سلولز از مهمترین الیاف مورد استفاده در صنعت نساجی می باشند که همگی از گیاهان بدست می آیند. الیاف سلولز طبیعی را می توان به گروههای زیر تقسیم بندی نمود

الف) الیاف دانه ای: این الیاف از تخم یا دانه گیاه به دست می آیند مانند الیاف پنبه

ب) الیاف ساقه ای: این الیاف از ساقه گیاه به دست می آیند مانند الیاف کنف، کتان و چتایی

ج) الیاف برگی: الیافی که از برگ گیاه به دست می آیند مانند الیاف سیسال و مانیلا

د) الیاف میوه ای: الیافی که از میوه گیاه به دست می آیند مانند الیاف نارگیل

الیاف پنبه

پنبه لیفی طبیعی از نوع سلولزی، دانه ای، تک سلولی و کوتاه می باشد. دانسیته آن 52/1 است که از اینرو جزء الیاف سنگین به شمار می آید الیاف پنبه طولی ما بین 56- 10 میلیمتر و قطری در حدود 22- 11 میکرومتر دارد و رنگ آن سفید تا قهوه ای مایل به زرد متغییر است. نمای طولی میکروسکوپی آن به صورت لوله ای تابیده و پیچ خورده است و نمای عرضی آن لوبیایی شکل می باشد. [20]

2-1- ساختمان شیمیایی سلولز

با تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات مختلف و شناسائی عناصر سازنده سلولز می توان آن را در دسته کربوهیدراتها قرار داد

هیدرولیز با اسید سولفوریک 72 درصد منجر به تولید 7/90 درصد گلوکز می گردد. اگر محصول حاصل از هیدرولیز را به کمک الکل اتیلیک و اسید کلریدریک به عنوان کاتالیزور، متانولیزه نمائیم محصول حاصل 5/80% از مشتقات متیل گلوکز خواهد بود. محصول بدست آمده را با واکنش مکرر و استفاده از کاتالیزورهای دیگر می توان تا 5/95 درصد افزایش داد. نتیجه حاصل 5/95 درصد را می توان دلیل محکمی دانست که سلولز پلیمری است که از واحد های سازنده گلوکز تشکیل شده است. [16]

-1- گلوکز

گلوکز یا پنتاهیدرواکسیدآلدئید مونوساکاریدی است که ملکول آن دارای 6 اتم کربن می باشد

گلوکز به دلیل دارا بودن چهار اتم کربن نا متقارن (کربن 2 و 3 و 4 و 5) در زنجیر ملکولی دارای 16 ایزومر می باشد که از این 16 ایزومر، 8 ایزومر تصویر آیینه ای 8 ایزومر دیگرند

چون ایزومرها تصویر آیینه ای دارند ترتیب قرار گیری گروههای هیدروکسیل هیدروژن سمت چپ و راست ملکول گلوکز باعث تقسیم بندی ایزومرها به راست گرد (D) و چپ گرد (L) می شود که گلوکز سازنده سلولز از نوع راست گرد (D) می باشد. [2]

همانگونه که در شکل 1-1 نشان داده شده است پنتاهیدراکسید آلدئید دارای گروه آلدئیدی در کربن شماره 1 می باشد ولیکن کلیه آزمایشات مشخص کننده آلائیدها بر روی گلوکز به جواب منفی می انجامد که دلیل آن را می توان به واکنش گروه آلدئیدی کربن 1 با گروه هیدروکسیل 5 و تبدیل مولکول از حالت خطی به حالت حلقوی پایدار نسبت داد. [2]

فرم حلقوی D گلوکز حالت فضایی کشیده شده ای دارد و اتم کربن شماره 1 حلقه غیر متقارن می باشد و در نتیجه گروه های هیدروژن هیدروکسیل متصل به آن می تواند دو حالت فضایی  و  را اختیار کند

D گلوکز مونومر سازنده نشاسته می باشد ولی – D گلوکز واحد سازنده سلولز است. این دو ایزومر از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی با یکدیگر اختلاف زیادی دارند

4-1- پلیمریزاسیون  – D گلوکز

D گلوکز با دارا بودن پنج گروه هیدروکسیل سازنده زنجیره پلیمری سلولز است. در صورت اتصال دو ملکول  – D گلوکز به یکدیگر هر ملکول، یک هیدروکسیل از دست می دهد و بین آنها پیوندی اتری برقرار می شود و یک ملکول آب آزاد می شود

با انجام آزمایشات مختلف مشخص گردیده که در زنجیره پلیمری سلولز پیوندی ملکولی  – D گلوکز از طریق کربن شماره 1 و 4می باشد و در این صورت هر ملکول، دو گروه هیدروکسیل از دست می دهد و سه هیدروکسیل دیگر برایش باقی می ماند. پیوند حاصله را که پیوندی اتری می باشد پیوند 1 و 4  – گلوکز گلوکزیدیک می نامند

همانطور که در شکل 3-1 نشان داده شده است مونومرهای  – D گلوکز متصل شده در زنجیر سلولز نسبت به یکدیگر وضعیت ترانس دارند، یعنی در زاویه ْ 180 نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند. به همین دلیل گروه CH­2OH یک در میان بالا و پایین قرار می گیرد، از این جهت کوچکترین واحد تکرار شونده در سلولز را سلوبیوز می دانند. [2]

لینک کمکی