فایل ورد word مقاله انقلاب مشروطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله انقلاب مشروطه دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله انقلاب مشروطه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله انقلاب مشروطه

1- اصفهانی کربلائی، شیخ حسن، رساله دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو ، به کوشش رسول جعفریان، قم، انتشارات دفتر نشر الهادی، چاپ اول، بهار 1377

اصفهانی، کربلائی، قرارداد رژی 1890( با تاریخ انحصار دخانیات در سال 1309 )، تهران: مبارزان چاپ دوم، 1311

2- اعتماد السلطنه، محمد حسن خان، روزنامه‌خاطرات ، ج/9/10 ،‌ به کوشش ایرج افشار تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم، 1377

3- آدمیت ، فریدون،‌ شورش بر امتیاز نامه رژی، تهران: انتشارات پیام ، 1360

4- آدمیت، فریدون، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران، تهران: پیام، 1354

5- آژند ، یعقوب،‌ قیام تنباکو، تهران: انتشارات کتابهای شکوفه،‌ 1367

6- امیری،‌ سهراب، زندگی سیاسی اتابک اعظم

7- آبادیان، حسین،‌ اندیشه دینی و جنبش ضد رژی در ایران، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1376

8- الگار، حامد، دین و دولت در ایران ،‌(علما در دور‌ه قاجار)،‌ ابوالقاسم سری، چاپ دوم، تهران: انتشارات توس، 1369

9- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب. ترجمه‌احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی و لیلایی تهران، نشر نی،‌ 1380

10- بروان، ادوارد، انقلاب ایران، ترجمه: مهری قزوینی، تهران: معرفت، 1338

11- تیموری،‌ ابراهیم، تحریم تنباکو اولین مقاومت منفی در ایران،‌ تهران کتاب‌های جیبی،‌ 1358

12- زنجانی، محمد رضا، تحریم تنباکو، تهران: نمایشگاه کتاب، 1365

13- شمیم،‌ علی اصغر، ایران در دوره سلطنت، قاجار،‌ چاپ هشتم، تهران: مدبر ، 1381

14- طباطبائی، محیط،‌ نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین، تهران

15- فوریه، سه سال دربار ایران، ترجمه‌ عباس اقبال، تهران: دنیای کتاب، 1362

16- کرمانی، ناظم الاسلام،‌ مقدمه تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی، ج/1، تهران: نشر آگاه 1368

17- کسروی،‌ احمد، تاریخ مشروطیت ایران، تهران؛ انتشارات مجید، 1379

18- لمبتون، آن. ک. س، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند،‌ تهران: انتشارات امیرکبیر،‌  1370

19- ملک زاده، مهدی، تاری انقلاب مشروطه ایران، ج/1، تهران، کتابفروشی ابن سینا، 1331

20-ملک آرا، عباس میرزا، شرح حال عباس میرزا ملک آرا، به اهتمام عبدالحسین نوایی،‌ تهران: انتشارات بابک، 1361

21- مهدوی، هوشنگ، روابط خارجی ایران (از ابتدای دوران صفویه تاپایان جنگ دوم جهانی)، تهران:‌ امیرکبیر 1377

22- نجفی، موسی ، تاریخ تحولات سیاسی ایران،‌ چاپ اول تهران؛ انتشارات موسه فرهنگی پژوهش ،‌ 1381

23- ناطق ،‌ هما،

24- نهاوندیان، محمد،‌ پیکار پیروز تنباکو، تهران: انتشارات مخبر، چاپ دوم،

25- نیکی،‌ ر. کدی ، تحریم تنباکو در ایران، ترجمه شاهرخ قائم مقامی،‌ تهران: کتابهای جیبی، 1358

26- ولایتی، علی اکبر،‌ نهضت فکری مشروطه، تهران: دفتر نشر فرهگ اسلامی، 1365

27- محمود، م، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، 5 جلد، تهران: خودکار، 1332

28- روزنامه اختر، سال 9017 جمادی آلاخر 1380 ، ش 23

29- هیجی، حکیم ملامحمد علی، رساله دخانیه، به اهتمام علی اکبر ولایتی

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله انقلاب مشروطه

مقدمه واگذاری امتیاز مفاد امتیاز نامه الف) تعهدات دولت ایران نسبت به کمپانی ب) تعهدات کمپانی نسبت به دولت ایران مخالفین با این قرارداد کارگزاران کمپانی در شهرهای مختلف آیت الله سید حسن شیرازی (حکم تحریم ) واکنش دولت آثار نتایج نهضت تنباکو 1- افزایش قدرت و نفوذ علما 2- بیداری ایرانیان (بالا رفتن اعتماد به نفس ایرانیان) 3- عقب نشینی استعمار 4- یک پیامد سوء اقتصادی:‌ (دریافت وام: اولین فرض) جمع‌بندی نهایی منابع و مأخذ

چکیده

نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت در واقعه تنباکو از درخشانترین صفحات تاریخ سیاسی معاصر ایران به شمار می‌رود. در واقع جنبش تنباکو مهمترین حرکت اجتماعی مردم پیش از نهضت مشروطیت بود، هر چند به ظاهر به اعتراض اجتماعی بر یک امتیاز اقتصادی می‌ماند اما در واقع تجربه‌ای سیاسی برای نزدیک شدن و هماهنگی بین اقشار مختلف جامعه از جمله تجار و بخشی از روحانیون در مقابله با نفوذ اقتصادی و سیاسی قدرت های بیگانه در کشور بود از سوی دیگر آن را واکنشی در مقابل ضعف حاکمیت سیاسی و به گونه‌ای تحمیل نظر عمومی به دولت نیز می‌توان محسوب داشت. این نوع مخالفت علنی و جدی با نظام استبدادی قاجاری تا بدین وسعت و گستردگی تا وقوع تحریم تنباکو سابقه نداشت

این نهضت سرآغاز مبارزه جدی و تقابل دو نهاد روحانیت و سلطنت به شمار می رود و با قیام روحانیت در مقابل امتیاز تالبوت ضربه سختی بر مشروعیت سلطنت وارد آمد و مقام شاهی که تا آن زمان نوعی حقانیت معنوی نزد مردم داشت و از شاه به عنوان ظل الله یاد می‌شد در مقابل با نهاد روحانیت به آسانی وجاهیت خود را از دست داد و این جنبش که در پی واگذاری امتیاز انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج از ایران به وجود آمد نتایج مطلوبی به بار آورد که در این مقاله به طور مختصر به آن می پردازیم

آثار تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی به دو نظر قابل اهمیت و شایان توجه بود یکی آنکه مردم تا چه حد تابع اوامر و احکام علمای دینی خود بوده و ایشان تا چه پایه در مردم صاحب نفوذ کلمه و قدرت معنوی محسوب می شدند تا آنجا که همگی مردم بالا جماع دست از استعمال دخانیات برداشتند

دیگر آنکه قیام ملت و توفیقی که در راه القای امتیاز دخانیات نصیب ایشان و علما شد،‌ چنین فهماند که با مقاومت و قیام و پافشاری به خوبی می‌توان از اعمال خودسرانه دستگاه استبداد و اقداماتی که به ضرر ملت از جانب آن دستگاه صورت می‌گیرد، جلوگیری نمود و همین مقدمه‌ای شد برای قیامهای دیگر مردم بر ضد امین السلطان و عین الدوله در زمان مظفر الدین شاه و مطالبه‌ عدالت خانه و مشروطیت

واژه های کلیدی: نهضت مشروطیت ، آیت الله سید حسن شیرازی، واقعه تنباکو

مقدمه

نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت در واقعه تنباکو از درخشانترین صفحات تاریخ سیاسی معاصر ایران به شمار می‌رود و بیشتر مشروطه نویسان به دو جهت آن را مبداء و پیش درآمد انقلاب مشروطیت شمرده‌اند

اولی اینکه مردم تا آن زمان مرعوب دولت بودند و خود را در مقابل اقتدارات دولت استبدادی و شاه زبون و ناتوان تصور می کردند ولی به واسطه کامیابی در انقلاب انحصار تنباکو جرأت و جسارت پیدا کرده و فهمیدند در مقابل اراده شاه و دولت می توان پایداری کرد و با یک قیام عمومی ممکن است منافع خود را حفظ کنند و شاه را که صاحب اختیار کل و حاکم بر تقدیرات ملت است، مجبور به تسلیم نمایند و این فکر و اندیشه، تخمی از کامیابی در دل‌ها کاشت و در مقابل تسلیم و رضا در پیشگاه زور و قلدوری ، روح مقاومت و پایداری به وجود آورد. و دوم اینکه چون این نهضت عمومی بنا بر احکام علمای روحانی در سر تا سر ایران بر پا شد و با کامیابی آنها خاتمه یافت اقتدار زیادی نصیب آنان گردید و شاه و درباریان که شکست خورده از این مبارزه بیرون آمدند بیش از پیش مرعوب نفوذ و قدرت روحانیت شدند و طبعاً نهضت مشروطیت هم که به دستیاری عده‌ای از علما بزرگ و مرجع تقلید بر پا گشت قدرتیکه در نتیجه‌ انقلاب انحصار دخانیات نصیب روحانیون شده بود و اقتداریکه پس از آن واقعه بدست آورده بودند کمک شایانی در پیشرفت نهضت مشروطه و برقراری حکومت ملی نمود

در واقع جنبش تنباکو مهمترین حرکت اجتماعی مردم پیش از نهضت مشروطیت بود، هر چند به ظاهر به اعتراض اجتماعی بر یک امتیاز اقتصادی می‌ماند اما در واقع تجربه‌ای سیاسی برای نزدیک شدن و هماهنگی بین اقشار مختلف جامعه از جمله تجار و بخشی از روحانیون در مقابله با نفوذ اقتصادی و سیاسی قدرت های بیگانه در کشور بود از سوی دیگر آن را واکنشی در مقابل ضعف حاکمیت سیاسی و به گونه‌ای تحمیل نظر عمومی به دولت نیز می‌توان محسوب داشت. این نوع مخالفت علنی و جدی با نظام استبدادی قاجاری تا بدین وسعت و گستردگی تا وقوع تحریم تنباکو سابقه نداشت

این نهضت سرآغاز مبارزه جدی و تقابل دو نهاد روحانیت و سلطنت به شمار می رود و با قیام روحانیت در مقابل امتیاز تالبوت ضربه سختی بر مشروعیت سلطنت وارد آمد و مقام شاهی که تا آن زمان نوعی حقانیت معنوی نزد مردم داشت و از شاه به عنوان ظل الله یاد می‌شد در مقابل با نهاد روحانیت به آسانی وجاهیت خود را از دست داد و این جنبش که در پی واگذاری امتیاز انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج از ایران به وجود آمد نتایج مطلوبی به بار آورد که در این مقاله به طور مختصر به آن می پردازیم

واگذاری امتیاز

امتیاز تنباکو، یکی از امتیازاتی بود که در اواخر قرن نوزدهم میلادی (اوایل قرن چهاردهم هجری) به یک کشور بیگانه (انگلیس) اعطا شد. مقدمات واگذاری این امتیاز در اثنای سومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1889 م/ 1306 هـ. در لندن انجام شد، نمایندگان کمپانی انگلیسی به ایران آمد

دولت انگلیس از همان آغاز ورود  شاه به لندن، ماژورتالبوت صاحبت اصلی امتیاز را مأمور پذیرایی از هیأت ایرانی کرد، همو در جریان این پذیرایی اطلاعات خود را درباره محصول تنباکوی ایران تکمیل نموده و به بحث و گفتگو در روند کارها پرداخت. [1]

[1] – اعتماد السلطنه، محمد حسن خان، رونامه خاطرات ، به کوشش ایرج افشار، جر 9، ص 653

لینک کمکی