فایل ورد word مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عمليات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عمليات دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عمليات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عمليات

Golden, B. L. and A. A. Assad. 1984. A decision-theoretic framework for comparing heuristics. European Journal of Operational Research. 18 167-

Miller, D. M. and J. W. Schmidt. 1984. Industrial Engineering and Operations Research. New York: John Wiley & Sons

Murdick, R. G. and J. C. Munson. 1986. MIS concepts & design. 2nd ed. New Jersey: Printice Hall

Philips, D. T., A. Ravindaran and J. J. Solberg. 1987. Operations Research: methods and practice. New York: John Wiley & Sons

Saaty, T. L. 1988. Mathematical methods for operations research. New York: Dover

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عمليات

1- مقدمه 2- انواع پژوهش در پژوهش در عملیات 3- روش پژوهش در حل مسائل واقعی 3-1- استخراج مسئله 3-2- مدلسازی 3-2-1- تعریف مدل 3-2-2- هدف استفاده از مدل 3-2-3- دلایل استفاده از مدل 3-2-4- هدف از مطالعه سیستم‌ها و عملیات از طریق مدل 3-2-5- انواع مدلها (موردیک و مانسون 1986، 54-56) 3-2-6- اصول مدلسازی (فیلیپس، راوین داران و سولبرگ 1987، 4) 3-2-7- مدلهای کلاسیک پژوهش در عملیات 3-2-8- روش مدلسازی 3-2-9- ساده‌سازی مدلها 3-3- حل مدل 3-4- اعتبارسنجی مدل 3-5- پیاده‌سازی مدل 4- روش پژوهش در توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک 4-1- توسعه مدل 4-1-1- مطالعه مسئله 4-1-2- مدلسازی 4-1-3- حل و اعتبارسنجی مدل 4-2- توسعه روش حل برای مسائل کلاسیک 5- روش پژوهش در توسعه تئوریها و فنون عمومی مراجع

چکیده

این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد. در یک دسته‌بندی عمومی، اگر پژوهش برای حل مسائل مشخص و موجود انجام شود نوع پژوهش از جهت خروجی، کاربردی خواهد بود و اگر توسعه تئوریها و روشهای عمومی برای تولید دانش هدف باشد نوع پژوهش، محض خواهد بود

با هدف تدوین روش پژوهش برای پژوهش در عملیات، در این مقاله دسته‌بندی عملی‌تری از انواع پژوهش در پژوهش در عملیات ارائه می‌کنیم. در این دسته‌بندی سه نوع پژوهش قابل تشخیص است؛

حل مسائل واقعی

توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک

توسعه تئوریها یا فنون عمومی

واژه های کلیدی: پژوهش در عملیات، استخراج مسئله، مدلسازی، اعتبارسنجی مدل، پیاده‌سازی مدل

– مقدمه

این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد. در این مقاله کلیات روش پژوهش مدنظر قرار می‌گیرد و از جزئیات فنون سخنی به میان نمی‌آید و خواننده می‌تواند برای مطالعه بیشتر در زمینه فنون پژوهش در عملیات، به موضوعات مربوط مراجعه کند. آنچه که در این مقاله مورد تأکید است انواع پژوهش و خصوصیات آنان در حوزه پژوهش در عملیات است و روشهای جمع‌آوری داده‌ها، آزمونهای آماری و مهارتهایی که هر پژوهشگر باید کسب نماید شرح داده نمی‌شوند و به جای آن ابزار اصلی پژوهش در عملیات، مدلها، مورد بررسی قرار می‌گیرند

2- انواع پژوهش در پژوهش در عملیات

در یک دسته‌بندی عمومی، اگر پژوهش برای حل مسائل مشخص و موجود انجام شود نوع پژوهش از جهت خروجی، کاربردی خواهد بود و اگر توسعه تئوریها و روشهای عمومی برای تولید دانش هدف باشد نوع پژوهش، محض خواهد بود

با هدف تدوین روش پژوهش برای پژوهش در عملیات، در اینجا دسته‌بندی عملی‌تری از انواع پژوهش در پژوهش در عملیات ارائه می‌کنیم. در این دسته‌بندی سه نوع پژوهش قابل تشخیص است؛

حل مسائل واقعی

توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک

توسعه تئوریها یا فنون عمومی

در حل مسائل واقعی، متخصص پژوهش در عملیات با مسئله‌ای مربوط به یک عملیات در حال اجرا روبروست. صرفنظر از اینکه مشکل چه باشد و چگونه توسط سفارش‌دهنده مطرح شده باشد ممکن است از دیدگاه پژوهش در عملیات ناشناخته بوده، و به درستی تعریف نشده باشد یا چیزی به غیر از آنچه باشد که مدنظر سفارش‌دهنده است. بنابراین تعریف مسئله در این نوع پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعی بودن مسئله ضرورت دقت در تعیین مفروضات، جمع‌آوری داده‌ها، تعیین پارامترها و روابط و تدوین اهداف عملیات و شاخص‌های اثربخشی را دوچندان می‌نماید. عوامل اشاره شده نقش تعیین‌کننده‌ای در تعریف مسئله و دستیابی به راه‌حل دارند. راه‌حل پیشنهادی در حل مسائل واقعی زمانی ارزشمند است که بتواند در عمل پیاده شود. یعنی تطبیق و تعدیل راه‌حل پژوهش به شکلی که به راه‌حل عملیاتی و واقعی منجر شود بسیار مهم است

لینک کمکی