فایل ورد word تحقيق بحران هويت در جواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق بحران هويت در جواني دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق بحران هويت در جواني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق بحران هويت در جواني

– کوش دنی، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، ترجمه فریدون وحیدا، تهران، سروش، 1381

– ابراهیمی دینانی غلامحسین، ماجرای فکر فلسفی، ج3، تهران، طرح نو، 1379

– ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج1، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380

– امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377

– جوادی آملی عبدالله، رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه، ج1، قم، اسراء، 1376

–  جوادی آملی عبدالله، تسنیم (تفسیر قران کریم)،  قم، اسراء، 1379

– جوادی آملی عبدالله، فطرت در قران، ج1، قم، اسراء، 1378

– صدرالمتالهین شیرازی، محمد، اسرار الآیات، قم، نشر حبیب، 1378

– صدرالمتالهین شیرازی، محمد، اسفار، ج1، قم، مصطفوی، بی تا

– صدرالمتالهین شیرازی، محمد، الشواهد الربوبیه، ترجمه و تحقیق محمد جواد مصلحی، تهران، سروش، 1375

– مطهری، مرتضی، شرح منظومه، ج1، تهران، حکمت، 1360

– طباطبایی، محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج2، 1368، تهران، صدرا

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق بحران هويت در جواني

مقدمه بحران هویت و نوجوانی فایده و اهمیت طرح تحقیق تعریف اصطلاحات مفهوم شناسی هویت هویت از منظر اریکسون الف- بررسی تاریخی اریکسون و انسان آرمانی «هویت جو» ERIK- ERIKSON هویت در یک نگاه بحران هویت آشفتگی هویت اختلال هویت پیامدهای فقدان هویت مشغولیت بی هدف هیجانات جانشین ناپذیر شخصیت منفعل «ویلیام گلاسر» W.Glasser آلپورت و «انسان آرمانی بالغ» GORDON- ALPORT اشپرانگرور و میکر فلسفه خواهانه« به درون کاوی و خودشناسی» هویت از منظر قرآن فلاسفه برخی از برداشت های رایج درباره هویت تحلیل برداشتهای رایج درباره هویت هویت در دیدگاه اسلامی الف) تعیین هویت از نظر فلسفه اسلامی ب) تبیین هویت از منظر قرآن کریم هویت از دیدگاه اسلام منابع و مآخذ

چکیده

در این تحقیق سعی شده است که علاوه بر تعیین جلوه های متنوع هویت که شامل هویت فردی ، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی و ; پرداخته و به ارتباط بین آنها اشاره شود

بحران هویت واژه ای است که به وسیله وی برای توصیف عدم توانایی نوجوانی در قبول نقشی که جامعه از او انتظار دارد به کار رفته است

برخی دیگر از صاحب نظران در توصیف بحران هویت چنین اظهار نظر کرده اند

جدی ترین بحرانی که یک شخص با آن مواجهه می شوند در خلال هویت رخ می دهد

این بحران بدان جهت جدی است که عدم موفقیت در رویارویی با آن پیامدهای بسیاری دارد. شخص که فاقد یک هویت متشکل است در خلال زندگی بزرگسالیش بامشکلات متعددی مواجهه خواهد شد اریکسون خاطر نشان کرد که برای هر فردی امکان دارد بحران هویت روی دهد و منحصر به دوره نوجوانی یا جوانی نیست. و از نگاهی دیگر بحران هویت این گونه تعریف شده است عدم موفقیت یک نوجوان در شکل دادن به هویت فردی خود اعم از این که به علت تجارت نامطلوب کودکی و یا شرایط نامساعد فعلی باشد، بحرانی ایجاد می شود که بحران هویت یا گم گشتگی نام دارد

هویت از دیدگاه اسلام یک واقعیت بلکه تمام واقعیت انسان است زیرا صرف نظر از هویت، انسان واقعیتی ندارد. هویت گرچه به فرایندها، دانش ها و تصویر های ذهن به عنوان مراحلی از کسب هویت مربوط است. ولی ذهنی به معنای رایج آن نیست. یک  امر واقعی و عینی است که تمام حقیقت انسان و وجود خاص و جزئی آن را شامل می گردد. ذات انسان فقر است و نیستی، پس واقعیت یافتن او مستلزم ربط به هستی است که تنها حی است بلکه محیی و قیوم نیز هست. پس انسان واقعیتی جز ربط ندارد. یک حقیقت ربطی است بلکه عین الربط الی الله است. این ذات تو خالی که با حضور فراگیر صمد پر شده است، هویتی غیر از رابطه با الله ندارد

واژه های کلیدی: بحران هویت، اریکسون، ویلیام گلاسر، آلپورت،  اشپرانگرور، دیدگاه اسلامی

مقدمه

از ویژگی های عصر جدید جریان شتاب آلود زندگی است، حوادث و رویدادهای گوناگون آن چنان با سرعت پدید می آیند که فرصت تفکر و تامل را از آدمی سلب می کند در نتیجه مجالی برای تفرج در دنیای درون جهان برون باقی نمی گذارد و انسان این موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را حس نمی کند بلکه انگیزه کافی برای اندیشیدن در باب ضروریات زندگی در خود نمی یابد حاصل این روند، بیگانگی او با خویشتن و جهان خارج  از خویش است ولی آنچه دردآورتر عمیقتر و دشوار تر رخ می نماید بیگانگی با خود (عالم درون) است

در کلام الهی از خود بیگانگی حاصل از خدا بیگانگی تلقی شده است آنجا که می فرماید در زمره آنانی نباشید که خدای را از یاد برند، پس خود را نیز از یاد بردند

امروزه از خود بیگانگی معمای بزرگ و معضل فکری اندیشمندان و نویسندگان نام آور می باشد. به گفته اریک فروم از زمان دکارت تاکنون هویت فرد از بزرگترین مشکلات فلسفه جدید بوده است

الکسیس کارل در بحث از انسان این موجود ناشناخته چنین می نویسید. ما می خواهیم معنای زندگی و مرگ را بدانیم چرا باید زیست؟ به کجا می رویم؟ سرنوشت روان ما چیست؟

وایتهد، ریاضیدان و فیلسوف برجسته معاصر معتقد است که در عصر جدید انسان در لابه لای شهرهای بزرگ و جمعیت های انبوه و متراکم ، بخشی از حقیقت وجودی خویش را از دست داده است و احساس تعلق به جایی ندارد تعبیری که در حال حاضر برای از خود بیگانگی به کار می رود فقدان هویت است که به عقیده ارکسیون مفهوم بحران هویت گوباتر و جامع تر است. او هر یک از مراحل رشد آدمی را توام با یک بحران می داند ولی شروع بحران هویت را از دوره نوجوانی دانسته و دامنه آن را به دوره جوانی امتداد می دهد. شاید بتوان اریکسون را موفقترین نظریه پردازی دانست که در عرصه روان شناسی ، مفهوم هویت را به ما شناسانده است. شاید بتوان هویت را به محورهای مختصات تشبیه کرد

در ریاضیات نقطه با تعیین طول و عرض آن در دستگاه محورهای مختصات قابل تعریف، محاسبه و عملیات ریاضی است و در غیر این صورت نقطه را نمی توان در محاسبات ریاضی وارد نمود لذااهمانگونه که در طول و عرض نقطه هویت آن را تشکیل می دهد. ویژگیهای گوناگون و متعددی نیز هویت آدمی را تعیین می کند

ارزش و جایگاه بحث هویت بی نیاز از ارائه دلیل است ولیکن تنها به ذکر یک مورد اکتفا می شود. براساس قاعده عقلی، تعرف الاشیاء با ضدادها» یعنی هر چیزی با ضدش شناخته می شود کافی است توجهی به آثار پیامدها و نتایج ناگوار «فقدان هویت» داشته باشیم و از عمق رنج و دردی که جوانان بی هویت احساس می کنند. آگاه شویم بخش قابل توجهی از افسردگی ها و احساس پوچی و درون تهی شدن ها و روزمرگی ها نتیجه منطقی بی هویتی است

لینک کمکی