فایل ورد word تحقيق انسانشناسانه هويت قومي – جماعتي در يک محله (چهارصددستگاه) درشهرستان کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق انسانشناسانه هويت قومي – جماعتي در يک محله (چهارصددستگاه) درشهرستان کرج دارای 194 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق انسانشناسانه هويت قومي – جماعتي در يک محله (چهارصددستگاه) درشهرستان کرج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق انسانشناسانه هويت قومي – جماعتي در يک محله (چهارصددستگاه) درشهرستان کرج

1-اسماعیلی؛شبنم «سازماندهی فضایی خانه و فرهنگ» (با مطالعه موردی خانه‌های کاشان)، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران 2-افروغ؛ عماد، «هویت ایرانی و حقوق فرهنگی»، تهران 1378، انتشار سوره مهر 3-افروغ ؛ عماد،«فضا ونابرابری اجتماعی»انتشارات تربیت مدرس 4-آلتمن؛ ایروین،«محیط ورفتارهای اجتماعی» ، ترجمه علی نمازیان، نشر دانشگاه شهید بهشتی تهران 5-الطایی ؛ علی، «بحران هویت قومی درایران»، نشرشادگان ،1382تهران 6-انصاری؛ فرشته، «بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و نقش آن بر شکل گیری شخصیت» پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران 1379 7-ایران شکوه؛کیمیا،«تسخیر مجدد باز طراحی باغ خونی مشهد»، پایان نامه کارشناسی ارشد 8-بحرینی؛ سید حسینی ، «فرایند طراحی شهری»، انتشارات دانشگاه تهران 9-بیکن؛ ادموند،، « طراحی شهری»،ترجمه فرزانه طاهری، مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری ایران، 10-پاپلی و رجبی سناجردی ؛ ح،ح،«نظریه های شهرو پیرامون»،نشر سمت ،تهران 11-پارسا پژوه؛ سپیده،«بررسی مردم شناسانه هویت فرهنگی دختران نوجوان ساکن در محله اسلام آباد کرج»،پایان نامه کارشناسی ارشد، 12-پاکزاد؛جهانشاه، «هویت واین همانی با فضا»، مجله صفه شماره 21-2 ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ، 13-پروین ؛ لارنس ای ،«روان شناسی شخصیت» ،ترجمه محمد جعفر جوادی وپروین کدیور،نشر رسا تهران 14-پلتو؛پرتی ،ژ،«روش تحقیق درانسانشناسی»،مترجم محسن ثلاثی ،نشر علمی1375تهران 15-تورکلیدسن؛ جرج،« اوقات فراغت و نیازهای مردم»، ترجمه عباس اردکانیان، انتشارات نوربخش، 16-توسلی؛محمود،«قواعدومعیارهای طراحی فضای شهری»،مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری ایران 1365 تهران 17-تولایی ؛نوین ،«شکل شهرمنسجم» ،نشردانشگاهی، تهران 17-ثقه الاسلام؛سید عمید،«سازماندهی کالبدی وفضایی میدان شهداءمشهد»، پایان نامه کارشناسی ارشد 18- جیریانی ، «نظم شهری ازنظرراپاپورت»، درسایت انسان شناسی و فرهنگ ، 19-حبیبی ؛سید محسن، «فضای شهری حیات واقعه ای و خاطره های جمعی»، مجله صفه ، شماره 28، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ، 20-حبیبی ؛سید محسن،«مدیریت شهری و فضای یادمانی» ، مجله شهرداریها ، شماره 9، سازمان شهرداری کشور 22-حسینی وسلیمانی مقدم؛ ه ،ه، «توسعه شهری و تضعیف مفاهیم محله ای »، نشریه مسکن وانقلاب شماره113 ،بهار 23-خیرآبادی؛ مسعود، «شهرهای ایران»، مترجمین: حاتمی نژاد و حافی، تهران 1376،‌چاپ مهشید 24-خلیلی عراقی؛ منصور، «شناخت عوامل مؤثر بر گسترش بی‌رویه شهر تهران»، 1376، انتشارات دانشگاه تهران 25- دانشپور؛ عبدالهادی؛ «بازشناسی مفهوم هویت در فضاهای عمومی»، تهران 1379، پایان نامه برای مقطع دکترا 26-دورتیه ؛ ژان فرانسوا، «علوم انسانی گستره شناخت ها» ،مترجمان کتبی ، رفیع فر،فکوهی، نشرنی ،تهران 27-راپاپورت؛ ایموس، «منشاء فرهنگی مجتمع‌های زیستی»«؛ ترجمه راضیه رضا زاده، تهران، نشر جهاد دانشگاهی، 1366 28- راپاپورت؛ آموس،«معنی محیط ساخته شده»، ترجمه: فرح حبیب، نشر پردازش و برنامه ریزی شهری- تهران، 1384 29-راهب؛ غزال، «بازشناس هویت محله‌ها با بهره گیری از نماد و نشانه‌های محله‌ای در تهران»؛پایان نامه کارشناسی ارشد، 1388 30-رفعت جاه، مریم، «اوقات فراغت و نیازهای مردم«، سایت انسان شناسی و فرهنگ، 31-رفعت جاه؛ مریم، «جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری«، فصلنامه انسان شناسی، شماره 4، 32-رضازاده ؛راضیه،«تحقیقات پروژه نهایی مسکن «،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علم و صنعت 33-روح الامینی ؛ محمود«،زمینه فرهنگ شناسی«، نشر عطار ،تهران 34-زنده دل؛ حسن، همکاران، «مجموعه راهنمای جامع جهانگردی استان تهران«، 1376، نشر ایرانگردان 35- زیگفرد؛گیدیون ،«فضا ،زمان،معماری «،ترجمه منوچهرمزینی نشر علمی و فرهنگی ، تهران 36-سامه ؛ رضا، «مبانی بازشناسی احراز مجدد هویت در سیمای شهر« ، مجله مسکن ومعماری ، 37-سلطان زاده ؛حسین، «مقدمه ای بر تاریخ شهر وشهرنشینی درایران»، نشرآبی ، 38-شکویی ؛ حسین، «جغرافیای اجتماعی شهرها»، نشر جهاد دانشگاهی 39- شهری؛ حمید،« ایران، هویت، ملیت، قومیت»، تهران 1382، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی 40-شولتز ؛نئوربرگ ،«مسکن ،حومه وشهر« ،ترجمه شهرام پوردیهیمی، نشر روزنه ، تهران 41-شیخاوندی ؛ داور، «تکوین وتنفیذ هویت ایرانی»، نشرباز، تهران 42-عباد زاده؛ شهرام، «مرکز گذران اوقات فراغت شهر گرمی«، پایان نامه کارشناسی رشد، تهران 43-علی الحسابی ؛مهران،«سازماندهی فضای جمعی درشهربم«،مجله مسکن وانقلاب 1385شماره 44-علی الحسابی و رضایی؛م ،م،«درجستجوی نقش گمشده فضای باز درمعماری مسکونی« مجله مسکن وانقلاب 1387شماره 45-علی زاده؛ محمد، مهاجرت نشینی درایران،ترجمه کاظم کازرونی ،سازمان برنامه وبودجه

46-فکوهی؛ ناصر، «انسان شناسی شهری» نشر نی، تهران، 1383 47-فکوهی و انصاری، «اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی نمونه موردی در دبیرستان دخترانه شهر تهرا«ن، نام انسان شناسی شماره چهارم، زمستان 1382 48-فرحی؛ ح و خلیلی، ع،« مالکیت و طرح شهری«، تهران 1376، دفتر انتشارات اسلامی 49- فرید؛ یدا;، « مقدمه‌ای بر روش تحقیق شهرهای ایران«، تهران 1349، مؤسسات تحقیقات علوم اجتماعی 50-قاسمی؛مروارید، «اهل کجاهستیم،هویت بخشی به بافتهای مسکونی»، نشرروزنه ،تهران

51- لینچ؛ کوین،« سیمای شهر«، ترجمه منوچهر مزینی، تهران، دانشگاه تهران، 1372 52- معین؛ مهر؛ «فرهنگ فارسی«، جلد 2 تهران- نشر: امیرکبیر، 1360 53-کاشانی جو؛ خشایار، «اهمیت فضاهای پیاده در شهر»، مجله جستارهای شهرسازی، پاییز 54-گروتر ؛یورگن «،زیبایی شناسی در معماری« ،ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، نشر دانشگاه شهید بهشتی 55-گوردن؛کالن ،«منظر شهری«،ترجمه منوچهرطبیبیان ، انتشارات اگاه ،تهران 56-گیفورد ،رابرت روان شناسی محیط های مسکونی« ، مترجم وحید قبادیان ، مجله روان شناسی ومعماری 57- مجید زاده ؛یوسف ،«آغاز شهرنشینی درایران« ، نشر دانشگاهی ،تهران 58-مدنی پور؛«طراحی فضای شهری (نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی )،ترجمه فرهاد مرتضایی ،شرکت پردازش وبرنامه ریزی شهری 59-مرتضوی ؛شهرناز ،«روانشناسی محیط»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 60-میردامادی؛مهرداد، «بررسی انسان شناسانه هویت قومی دراینترنت»، پایان نامه کارشناسی ارشد 61- میر مقتدایی؛مهتا ،«بافت شهری درکلان شهرها»،مجله مسکن وانقلاب ،1385،شماره 62-ممتازوحسامیان؛ ف، «شهرنشینی درایران»،1362 تهران، نشره آگاه 63-هاشم نژاد ،هاشم ،«هویت در سیمای شهر «،مجله معماری وفرهنگ ،شماره5، دفترپژوهش ها ی فرهنگی 64- وبر ؛ماکس، «شهردرگذرزمان،1365« نشرمرکز ،تهران 65-یونگ ؛کارل ،«روانشناسی ضمیر ناخوداگاه «،مترجم محمد علی امیری ،نشر آموزش اسلامی تهران منابع انگلیسی 66-Abel؛ chrise/ Architecture and Identity (reasons of culture and technological changes)/ Architectural prss 67-Ibrahim; Hilmar “leisure and society”, wm.c. Brown publishers, 68- Kelly; R John, “leisure and the family” published by E and fn spon, 69-Lang, Jon/«urban design: The American experience»/Van Nostran Reinhold/ 70-Rapoport; Robert, “leisure and the family life cycle”, published by E and fn spon, 1995. Rapoport; Rhona 71-c. critcher, p. Brahman, and A. Tomlinson; “sociology of leisure”, London, 72-Lawson،bryan،«The language of space»، butterworth-heinemann،Architectural press،

چکیده

شهر، موجودی زنده است که همواره میتواند با فضاهای خود دارای هویت باشدویا ادعای هویت کند. لیکن به واسطه برخی عوامل که مهمترین آنها معماری سودجویانه است، با نوعی درهم ریختگی فضایی روبرو هستیم ،که بیش ازهر چیز انسانها را سردرگم کرده است.شهر یک واقعیت  مسلم اجتماعی است که ، به طور کلی می توان آن را در انسانها و فضاها خلاصه کرد.کرج ، شهری است که با قرار گرفتن فرهنگ ها  و قومیت های مختلف در کنارهم ، تضادها و ویژگی های خاصی را منعکس می کند ،که از آنجا که انسانها و مکانها از هم  تاثیر پذیر و بر هم تاثیر گذارهستند، بازتاب آن را می توان درضاهای شهری مشاهده کرد. ازعناصر تشکیل دهنده فضاها، محلات شهری می باشند که همواره یکی ازعناصر مشترک شهر بوده و درطول تاریخ اهمیت فراوان داشته است . شهرکرج که،کارکردآن به عنوان یک شهر خوابگاهی درحال تثبیت شدن است، بیشترین نوع درهم ریختگی را هم در قالب انسانها وهم فضاها شاهد است.محله ها فضاهایی هستند که این فشارها برآنها متحمل میشود.محله حوزه ای مشخص است که به آسانی قابل تعریف می باشد. یعنی سرزمینی با محدوده های مشخص ، خوشه ای ازخیابان و حوزه ی خدماتی که شبکه ی اجتماعی ایجاد میکند. چهارصددستگاه محله ای است که، با فضای محله درگذشته انطباق پذیراست. محله چهارصددستگاه از جمله محله هایی که درابتدا حاصل هم نشینی قوم یزد بوده ، به طوریکه به محله یزدی نشین معروف بوده است، ولی به مرور زمان ومهاجرت های فراوان، این قومیت محلی ، دچار دگرگونی شده است. این محله قومی دیگرهمچون گذشته وسیله ای برای کاهش فشارها ی اجتماعی با بوجود آمدن واحدهای قومی وخویشاوندی نیست، بلکه نوعی مجاورت اجباری است که در صورت  فراهم بودن امکانات میتواند، گسسته شود . این تحقیق با تاکید بر روش های انسان شناسی شهری انجام گرفته است و به طورکلی می توان گفت ، محله ای که درگذشته از همگونی خاصی برخودار بوده  و هویت (به تعبیر لینچ و راپاپورت)  مستقلی داشته است ، با گذشت زمان بواسطه خیابان کشی های متعدد ، به تکه های جداگانه ای تبدیل شده که در هر بیشتر فاصله گرفتن از محله  به  شکل قدیمی  خود ، برهم پیشی میگیرند . بازنمود این امر در فضاهای مختلف مورد تحقیق (مسکونی و تغدیه )کاملا مشهود است.درنیتجه محله به چهارقسمت تقسیم شده که هرکدام خود را دارای هویت مشخص میدانند و درحالی این اتفاق می افتدکه خوانایی محله (به عنوان یک کلیت محله ای) نیز مخدو ش شده است

کلید واژگان : هویت ، هویت مکانی، محله، خوانایی، کرج

مقدمه:

گسترش شهر نشینی به عنوان فرایندی پویا که طی آن شاهد نوعی انتقال و حرکت هستیم، به یک پدیده معمول در جوامع تبدیل شده است و موجب شده (شهر) یکی از مسائل مهم جامعه شناسی شود. ورود عناصر غربی مدرن در ایران موجب مهاجرت بسیار زیاد و بی‌رویه  و در نتیجه انبساط شهرها و در پی آن پیدایش انواع مسائل اجتماعی (انحرافات، ناهنجاریها، آشفتگیها)‌ در شهرها گشته است. چالشهای متعدد و بحران زای زندگی از جمله ، نبود تعادل نسبی بر روند زندگی اجتماعی- شهری، افزایش مطالبات شهری، عدم مطابقت نیازها و خواسته‌ها با منابع عالی- تضعیف روابط و مناسبات اجتماعی، مدیریت شهری را با معضلات روز افزونی مواجه ساخته است و زمانی مسئله بیشتر می‌شود که، شاهد هستیم کلان شهر تهران با رشد و توسعه بی‌رویه فضایی، جغرافیایی و جمعیتی به سامانه‌ای چند تکه، فاقد هویت و ناقص تبدیل شده است. هویت کلان شهر تهران و در پی آن شهر کرج و انسجام آن تنها در گرو حفظ هویت محلات آن خواهد بود ،که در نهایت منجر به حفظ هویت شهروندی و مشارکت فعال شهروندان در اداره شهر است. در این میان شناخت محله‌ها و هویت آنان کمک بسیار زیادی می‌تواند در این زمینه انجام دهد.در این تحقیق محله چهارصددستگاه به عنوان یکی از محلات شهری در شهرستان کرج مورد بررسی قرار گرفت که نگارنده امیدواراست، شناخت این محله بتواند به شناخت هرچه بیشتر شهرستان کرج یاری رساند

طرح مسأله:

 استان کرج یکی از 7 استانی است که مرکز آن یعنی شهر کرج درزمره  کلانشهرهای کشورقرارگرفته است. مهاجرت پیاپی افراد از اقصی نقاط کشور به این شهرستان و همچنین همجواری با تهران، که در آن مزید علت شده است، التقاط قومی و فرهنگی و ; را در آن بوجود آورده است. ساخت و سازهای بی‌رویه خانه‌ها، مشاغل کوچک و خدماتی که صرفاً برای گذران امر درست شده‌اند، باعث به هم ریختگی شهری شده است، که نماد آن را می‌توان در فضاهای شهری نظیرفضای مسکونی، کار، اوقات فراغت و حمل و نقل مشاهده کرد. یک محله می‌تواند با نوع بافت مسکونی خود دارای انسجام جمعیتی از لحاظ فرهنگی باشد یا بالعکس با به هم ریختگی بافت مسکونی خصوصیت به هم ریختگی داشته باشد. همچنین فضاهای اوقات فراغت نیز می‌توانند باعث بیان محله‌ای یا شهری شوند و کاملاً بر محله انطباق پذیر باشند، که در این صورت بار معنایی خاصی را در خود حمل می‌کنند. در نتیجه، مطالعه بر روی آنها می تواند به شناخت ما در هویت محله‌ای یاری برساند. محله در اصطلاح به منطقه قراردادی گفته می‌شود که بین اجزای آن (اعم از کالبدی و فرهنگی) نوعی همگنی وجود داشته و ساکنانش دارای اشکالی از همبستگی در بین خود هستند. این مسائل در مجموع ، هویتی را برای محله ایجاد می‌کنند که آن را از سایر محله‌ها متمایز می‌کند. محله با این تعریف نهادی اجتماعی است که حاصل نظامی از روابط پایدار اجتماعی است و با اهداف خاصی شکل گرفتند و به پاره‌ای از نیازهای ساکنین پاسخ می‌دهد. این تحقیق در پی آن است که کارکرد فضاها

را در هویت بخشی بررسی کند.لذا محله چهارصددستگاه ،درشهرستان کرج، به عنوان اصلی ترین زمین تحقیق نگارنده مطرح می شود تا هویت محله ای آن مورد بررسی قرارگیرد

لینک کمکی