فایل ورد word تحقيق تاثير حاکميت شرکتي بر محتواي اطلاعاتي و کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق تاثير حاکميت شرکتي بر محتواي اطلاعاتي و کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق تاثير حاکميت شرکتي بر محتواي اطلاعاتي و کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق تاثير حاکميت شرکتي بر محتواي اطلاعاتي و کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آزاد، ع؛ 1387، تعریف و مفهوم محافظه کاری در حسابداری، مجله حسابدار رسمی

آذر، ع؛ مؤمنی، م؛ 1385، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، جلد اول

آقایی، م؛ اعتمادی، ح؛ آذر،ع؛ چالاکی، پ؛ 1388، ویژگی های حاکمیت شرکتی و محتوای  اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 16، 27 – 53

آیین نامه نظام راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)، 11/08/1386

ابراهیمی کردلر،ع؛ اعرابی، م؛ 1389، تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره  دوم، شماره پیاپی 4، 95 – 110

ابویی مهریزی، ا؛ 1390، بررسی رابطه کیفیت افشای شرکتی، کیفیت سود و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

احمدپور، ا؛ کاشانی پور، م؛ شجاعی، م؛1389، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی بدهی ( استقراض)، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 17، شماره 62

احمدپور، ا؛ قهرمانی صغیر،ح؛ 1388، بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاءاطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت ها، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 58،3 – 20

اسماعیل زاده مقری، ع؛ جلیلی، م؛ زندعباس آبادی، ع؛ 1389، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در  بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره هفتم

اسماعیلی، ش؛ کیفیت سود،1386، مجله حسابدار، سال 21، شماره 184

ایزدی نیا،ن؛ رساییان، ا؛ 1389، رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 1، 53 – 72

ایزدی نیا،ن؛ رساییان، ا؛ 1390، سازوکار نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود، فصلنامه پژوهش های  تجربی  حسابداری مالی، سال اول، شماره اول

بادآور نهندی، ی؛ برادران حسن زاده، ر؛ محمود زاده باغبانی، س؛ 1388، بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی، تحقیقات حسابداری

برادران حسن زاده، ر؛ تقی زاده، ه؛ رضایی،ع؛ تابستان 1390، بررسی تأثیر ترکیب سهامداران  بر محتوای اطلاعاتی  سود حسابداری شرکت های پذیرفته  شده  در بورس اوراق بهادار تهران،  مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی (8)، 107 – 124

بولو، ق؛ 1385، نظام راهبری شرکت و تأثیر آن بر کیفیت سود، مجله بورس، شماره 52

پاکدل، م؛ بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تابستان 1390، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

حافظ نیا، م؛ 1389، مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی، انتشارات سمت

حساس یگانه، ی؛ 1384، فلسفه  حسابرسی، تهران،  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

حساس یگانه، ی؛ داداشی، ا؛ تابستان 1389، بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهار نظر حسابرسان مستقل، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره پنجم

خاکی ، غ؛ 1384، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، بازتاب، چاپ دوم

خواجوی، ش؛ ناظمی، ا؛ تابستان1384، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری وحسابرسی، سال  دوازدهم،  شماره 4، 37 – 60

خوش طینت، م؛ اسماعیلی، ش؛ 1385، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 12 و 13

خوش طینت، م؛ براری نوکاشتی، ص؛ 1385، تأثیراندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود، فصلنامه مطالعات حسابداری

دهقان، ف؛ زمستان 1390، اثر ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یزد

رحیمیان، ن؛ صالح نژاد، ح؛ سالکی، ع؛ زمستان 1388، رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، دوره 16، شماره 58، 71- 86

رحیمیان، ن؛ همتی، ح ؛ سلیمانی فرد، م؛ پاییز 1391، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره 10، 157- 181

رهنمای رودپشتی، ف؛ اصلانی، ع؛ 1387، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تامین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله مدیریت، 78، 46

زارع چاهوکی ، م؛ 1389، تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار spss، انتشارات جهاد دانشگاهی

زین الدینی میمند، ل؛ تابستان 1390، تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت، پایان نامه  کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسلامی یزد

ستایش، م؛ ابراهیمی، ف؛ بهار 1391، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی برمحتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره 8،31- 48

ستایش ، م؛ کاظم نژاد، م؛ 1389، بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره  بر سیاست تقسیم  سود شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق  بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 1، 29 – 51

عرب صالحی، م؛ضیایی، م؛ بهار 1389، ارتباط بین نظام راهبری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه  علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 5، 39 – 56

عرب مازار یزدی، م؛ طالبیان، م؛ 1388، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه ، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 21

کریمیان راد ، م؛ تابستان 1391، بررسی رابطه بین نظام راهبری شرکتی و اثر بخشی مدیریت و روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده  دربورس اوراق بهادار ایران، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

کریمی پور اردکانی، م؛ 1391، حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر ارزش موجودی نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

مجتهدزاده، و؛ احمدی، ف؛ پاییز 1388، کیفیت سود، اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه ای، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره اول، پیاپی 3/57

مشایخ ، ش؛ اسماعیلی، م؛ پاییز 1385، بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی جنبه های اصول راهبری  در شرکت های پذیرفته شده در بورس  تهران،  بررسی های حسابداری و حسابرسی،  شماره 45، 25 – 44

مشایخی، ب؛ محمد آبادی، م؛ 1390، رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی (8)، 17 – 32

مهرانی، س؛ کرمی،غ؛ مرادی، م؛ اسکندر، ه؛ 1389، بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت گزارشگری مالی، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره اول، پیاپی 3/58، 227 – 249

مهرانی ، ک؛ صفرزاده، م؛ زمستان 1390، تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی، مجله دانش حسابداری، سال دوم، شماره 7، 69 – 98

میرزایی، خ؛1389، شیوه های علمی مقاله نویسی، تهران، انتشارات جامعه شناسان

میرزایی، خ؛1389، پژوهش پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، انتشارات جامعه شناسان

نصراللهی، ز؛ عارف منش، ز؛ زمستان 1389، بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 3، 117- 138

نوروش، ا؛ مشایخی، ب؛ برقعی، ز؛ پاییز 1388، بررسی تأثیراقلام تعهدی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 3، 31- 53

نیکبخت، م؛ سیدی،ع؛ هاشم الحسینی، ر؛ تابستان 1389، بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر عملکرد شرکت، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ، دوره دوم، شماره اول ، پیاپی 3/58، 270-251

نیکومرام، ه؛ محمدزاده سالطه،ح؛ بهار 1389، ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره چهارم

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق تاثير حاکميت شرکتي بر محتواي اطلاعاتي و کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Abdul Samad , F; 2002 , Ownership structure in the Malaysian corporation sector : its impact on corporate governance , performance , financing  and the investment patterns , ISBN:1-904056-22-

ASX, Corporate governance council , 2007 , corporate governance principles  and recommendations  with 2010 Amendments , ISBN

Basu, S; 1997, The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings, Journal of accounting and economics, 24, PP. 3 – 37

Brous ,P; Kini, O; 1994, The valuation effects of equity issues and the level of institutional ownership: evidence from analysis earing forecasts , finance management , spring : 33-

Billings, B; 1999,Revisiting the relation between the default risk of debt and the earing s response coefficient , the accounting review , PP 509-

Chang, J; Sun, H; 2010, Does the disclosure of corporate  governance  structures affect firms earings quality  Review of accounting and finance, Vol. 9, Iss. 3, PP. 212 – 243

Dechow ,P; Dichev ,I; 2002, The quality of accruals and earnings : the role of accrual estimation errors. The accounting review , 77, 35-

Demirbas , D; Yukhanae ,A; 2011, Independence of board of directors , employee  relation and harmonization of corporate governance, Employee relations Vol. 33 , pp. 444 – 471 , Emerald  group publishing limited 0142-

Firth ,M; Fung , P; Oliver, M; 2007, Ownership , two –tier board structure and the in formativeness of earnings –evidence  from china.  Journal of accounting and public policy, 26, PP. 463-

Flora, F; 2006, Corporate governance and the quality of accounting  earnings : a Canadian prespective , international  journal  of managerial finance ,Vol:2 , Iss :4 , PP.302-

Gary C; Gim , S;Andrew , F; 1995, Relativeness  versus  intermental  information content , contemporary  accounting  research , Vol .12 , No.1-1 , PP.1-

Ghosh ,A; Zhuang ,G; Prem ,J; 2005, Main sustained earnings and revenue growth  , earnings  quality  and earnings response coefficients.

Hou ,W;Kuo , M;Lee ,E;2012, The impact of state ownership on share price informative the case of the split share  structure reform in china , the British accounting  review, PP. 1-

Hwan Kim ,Y;Willet,R;In Jang , J; 2002,Default risk as a factor affecting  the earnings response  coefficient

Jiang ,W; Lee , P; Ahandarajan ,A; 2008, The association between corporate governance and earnings quality : further evidence using the Gov-Score advances in accounting  , incorporating advances in international  accounting, 24. PP. 191 – 201

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق تاثير حاکميت شرکتي بر محتواي اطلاعاتي و کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده فصل اول: کلیات و طرح تحقیق 1-1 مقدمه 1-2 بیان مسئله 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 1-4 اهداف تحقیق 1-5 فرضیه های تحقیق 1-6 قلمرو تحقیق 1-7 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 1-8 روش تحقیق 1-9 روش تحلیل داده ها 1-10 تعریف واژه ها 1-11 ساختار تحقیق فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه 2-2 حاکمیت شرکتی 2-2-1 اهمیت حاکمیت شرکتی 2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی 2-2-3 طبقه بندی حاکمیت شرکتی 2-2-3-1 سیستم های حاکمیت درون سازمانی 2-2-3-2 سیستم های حاکمیت برون سازمانی 2-2-4 چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 2-2-4-1 تئوری نمایندگی 2-2-4-2 تئوری هزینه معاملات 2-2-4-3 تئوری ذینفعان 2-2-5 رتبه بندی شرکت ها 2-2- 6 ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی 2-2-6-1 پاسخگویی هیأت مدیره 2-2-6-2 افشا و کنترل های داخلی 2-2-6-3 حقوق سهامداران 2-2-6-4 پاداش 2-2-6-5 کنترل های بازار 2-2-6-6 رفتار شرکت 2-2-7 ساز و کارهای استفاده شده در مطالعات داخلی پیرامون حاکمیت شرکتی 2-2-7-1 سهامداران نهادی و عمده 2-2-7-2 ساختار هیأت مدیره 2-2-7-3 استقلال هیأت مدیره 2-2-7-4 تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره 2-2-7-5 حسابرسان مستقل 2-2-8 ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این تحقیق 2-2-8-1 اندازه هیأت مدیره 2-2-8-2 اعضای غیر موظف هیأت مدیره 2-2-8-3 سرمایه گذاران نهادی 2-3 محتوای اطلاعاتی سود 2-3-1 ضریب واکنش سود 2-4 کیفیت سود 2-4-1 اهمیت ارزیابی کیفیت سود 2-4-2 معیارهای ارزیابی کیفیت سود 2-4-3 به موقع بودن 2-4-4 محافظه کاری 2-4-4-1 محافظه کاری و راهبری شرکتی 2-4-5 اقلام تعهدی 2-4-5-1 نقش و اهمیت اقلام تعهدی 2-4-5-2 کیفیت اقلام تعهدی 2-5 جمع بندی بخش دوم : پیشینه تحقیق 2-6تحقیقات داخلی 2-7تحقیقات خارجی 2-8 خلاصه فصل فصل سوم: روش تحقیق روش تحقیق 3-1 مقدمه 3-2 روش تحقیق 3-3 فرضیه های تحقیق 3-4 جامعه آماری 3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه 3-6 قلمرو تحقیق قلمرو موضوعی تحقیق قلمرو زمانی تحقیق قلمرو مکانی تحقیق 3-7 تعریف متغیرهای تحقیق و چگونگی محاسبه آنها 3-7-1 متغیرهای مستقل 3-7-2 متغیرهای وابسته 3-7-3 متغیرهای کنترلی 3-8 مدل های تحقیق 3-8-1 حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود 3-8-2 به موقع بودن، محافظه کاری و حاکمیت شرکتی 3-8-3 اقلام تعهدی غیر عادی و حاکمیت شرکتی 3-9 روش های گردآوری اطلاعات 3-10 روش های آماری بکار رفته برای تحقیق 3-10-1 تحلیل رگرسیون 3-10-1-1 رگرسیون خطی چند متغیره 3-10-1-2 بررسی مفروضات رگرسیون خطی 3-11 آزمون فرضیه ها 3-11-1 روش تعیین مدل مناسب تخمین آزمون لیمر آزمون هاسمن 3-11-2 آزمون معنی دار بودن مدل‌های رگرسیونی 3-11-3 آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون 3-12 خلاصه فصل فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه 4-2 آمار توصیفی 4-3 نتایج آزمون فرضیه ها 4-3-1 روش تعیین مدل مناسب تخمین 4-3-2 بررسی مفروضات رگرسیون خطی 4-3-3 آزمون معناداری مدل‌های رگرسیونی 4-3-4 فرضیه اول 4-3-7 فرضیه چهارم 4-3-8 فرضیه پنجم 4-3-9 فرضیه ششم 4-3-10 فرضیه های هفتم و هشتم 4-3-11 فرضیه های نهم و دهم 4-3-12 فرضیه های یازدهم و دوازدهم 4-3-13 خلاصه نتایج آزمون فرضیات 4-3-14 نتایج مربوط به متغیرهای کنترل 4-4 خلاصه فصل فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 5-1 مقدمه 5-2 خلاصه تحقیق 5-3نتایج پژوهش 5-4 پیشنهادها 5-4-1 پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق 5-4-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 5-5 محدودیتهای تحقیق پیوست ها منابع و ماخذ منابع فارسی منابع غیرفارسی

چکیده

در دنیای سرمایه گذاری تصمیم گیری جزء لاینفک فرایند سرمایه گذاری        می باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. سود حسابداری، یکی از معیارهای اساسی در تصمیم گیری های اقتصادی است، اما وجود برآوردها و روش های گوناگون در حسابداری، اعتبار و قابلیت اتکای این سود را مخدوش می کند. در کنار این موارد، وجود برخی پیش زمینه ها نظیر تضاد منافع بین مدیران و مالکان شرکت ها، تردیدها را نسبت به قابلیت اطمینان سود، افزایش می دهد

به دنبال ورشکستگی شرکت های بزرگ دنیا، پژوهشگران و تحلیل گران مالی، توجه خود را از تاکید صرف بر رقم سود، به سوی کیفیت سود معطوف نموده اند. لازمه دستیابی به کیفیت مطلوب سود، وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. نظام راهبری شرکتی، ضمن پیشبرد امور شرکت بر فعالیت ها نظارت داشته و در نتیجه، امکان اعمال خواسته های شخصی مدیران شرکت را به حداقل می رساند. از این رو، انتظار می رود که با اجرا و تقویت ساز و کارهای راهبری شرکت، کیفیت گزارشگری مالی شرکت و از جمله سود ارائه شده آن نیز افزایش یابد

حاکمیت شرکتی، محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود از اموری می باشند که همواره مورد توجه محققین بوده و تحقیقات گوناگونی نیز در مورد آن ها انجام شده است. از مهم ترین مباحث مطرح شده در این حوزه ها، تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت می باشد. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این مسأله هست که چگونه ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود که از طریق ضریب واکنش سود و اقلام تعهدی اندازه گیری می شود، تأثیر می گذارند

در این تحقیق از سه ساز و کار حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیأت مدیره، مدیران غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی استفاده می شود. دلایل استفاده از این سه مکانیزم حاکمیت شرکتی به شرح زیر است

شرکت ها با هیأت مدیره بزرگ شامل مدیرانی با مهارت ها و تجربیات گوناگون، می توانند کارایی انتقال اطلاعات را بهبود بخشند. هنگامی که مدیران غیرموظف بیشتری عضو هیأت مدیره هستند، سرمایه گذاران و سهامداران اطلاعات مندرج در گزارش های مالی را قابل اتکاتر و احتمال دستکاری در سود یا تحریف آن را کمتر می دانند. نقش نظارتی سهامداران نهادی موجب بهبود فرایند گزارشگری مالی و کاهش تضاد میان مدیران و سهامداران می گردد

محتوای اطلاعاتی سود با استفاده از رابطه بین سود و قیمت سهام اندازه گیری و کیفیت سود نیز، بر اساس مفهوم رابطه بین سود، محافظه کاری و اقلام تعهدی سنجیده شده است

داده های مورد نیاز از نمونه ای منتخب، مشتمل بر 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1386 – 1390 گردآوری شده است. فرضیه ها به کمک رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان تعداد مدیران غیرموظف با محتوای اطلاعاتی سود رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، میان اندازه هیأت مدیره و کیفیت سود (به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود) رابطه معنادار وجود دارد

کلمات کلیدی: نظام راهبری شرکتی، اندازه هیأت مدیره، مدیران غیرموظف، سرمایه گذاران نهادی، محتوای اطلاعاتی، کیفیت سود

فصل اول کلیات و طرح تحقیق

1-1 مقدمه

گزارش های مالی یکی از مهمترین ارکان نظام حسابداری است و یکی از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری بنگاه اقتصادی است. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت سود و زیان است که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، عملکرد واحد تجاری، سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود

سود حسابداری، یکی از معیارهای اساسی در تصمیم گیری های اقتصادی است، اما وجود برآوردها و روش های گوناگون در حسابداری، اعتبار و قابلیت اتکای این سود را مخدوش می کند. در کنار این موارد، وجود برخی پیش زمینه ها نظیر تضاد منافع بین مدیران و مالکان شرکت ها، تردیدها را نسبت به قابلیت اطمینان سود، افزایش می دهد. نظام راهبری شرکتی، که شامل برخی ساز و کارهای هدایت امور شرکت است، ضمن پیشبرد امور شرکت بر فعالیت ها نظارت داشته و در نتیجه، امکان اعمال خواسته های شخصی مدیران شرکت را به حداقل می رساند. از این رو، انتظار می رود که با اجرا و تقویت ساز و کارهای راهبری شرکت، کیفیت گزارشگری مالی شرکت و از جمله سود ارائه شده آن نیز افزایش یابد (عرب صالحی و ضیایی، 1389)

مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سودها را کاهش دهد. هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانی که مدیریت سود فرصت طلبانه با استفاده از سیستم های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. حاکمیت شرکتی ظرفیت مدیران برای مدیریت سود را کاهش می دهد و توانایی بهبود قابلیت اتکای سودهای حسابداری را دارد و بنابراین قابلیت اطلاع رسانی مفید سودهای حسابداری را بهبود می بخشد (آقایی و همکاران، 1388)

لذا با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر تلاش می شود که میزان تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود مورد بررسی قرار گیرد

1-2 بیان مسئله

با توسعه شرکت ها و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره، نظام حاکمیت شرکتی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیزم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زین الدینی میمند، 1390)

نظام راهبری شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف نظام راهبری شرکتی عبارت است از

کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی

بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (کریمیان راد، 1391)

صورت های مالی اساسی مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان به شمار می آید و سهامداران که مهم ترین گروه از استفاده کنندگان از صورت های مالی هستند تصمیمات مربوط به امور سرمایه گذاریشان را عمدتاً بر اساس سود حسابداری اتخاذ می نمایند، لذا کیفیت سود از اهمیت ویژه ای نزد استفاده کنندگان برخوردار است (اسماعیل زاده مقری و همکاران، 1389)

همچنین، وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان در کنار عواملی مثل ابقا و پاداش مدیران، زمینه ساز مدیریت سود می شود. در سال های اخیر، پژوهشگران و تحلیل گران مالی، توجه خود را از تأکید صرف بر رقم سود، به سوی کیفیت سود معطوف نموده اند. به دلیل اهمیت وجود ساز و کارهای لازم برای دستیابی به کیفیت مطلوب سود، اکثر کشورها، تلاش هایی را برای فراهم آوردن آن انجام داده اند. از جمله این ساز و کارها، وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است (عرب صالحی و ضیایی، 1389)

لینک کمکی