فایل ورد word تحقيق هوش هيجاني و تاثير آن بر شادکامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق هوش هيجاني و تاثير آن بر شادکامي دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق هوش هيجاني و تاثير آن بر شادکامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق هوش هيجاني و تاثير آن بر شادکامي

1- دکتر هایم کینات- در میان والد و نوجوانان

2- سیگلمن- شادمانی اصیل –خوش کنش،کشاورز-(1378)

3- جوادی کوهسار، علی اکبر(1383)، بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روان

4- خسرو جاوید، مهناز(1381)، بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانات

5- دهشیری،غلامرضا(1382) هنجاریابی پرسش نامه بهر هیجانی بار-ان

6- شامراد لو مهران(1383) ، مقایسه پرسش نامه هیجانی و هوش شناختی

7- فرهنگ سالم(2008)

8-مایروکوب2000-گلمن 1998- پتریدس و فارنهام

9- رابرتز و همکاران ,2001- بار-ان ،2002- فرهنگ سالم،

10- امانی، 1385- بناب،

11-خوش کنش، کشاورز،1387- شوادز واستراک(2000، به نقل از امانی، 1385)

12-داینز،2005- اکبری، 1387- کمیلی ، 1386- گلزاری، 1380-آرچیل،

13- نتل، 2008- دوئل و یان، 2000- فری واستوترز، 2002 به نقل از هالر

14- هدی و دینگ 1984- ویسترسو و نیلسن2002- وین هوون

15- اسچولز و همکاران 1998- مایر، 2000- فیونتس و روجاس

16- اسپرنگر،2003- گلاترزد زاف 1984- هالر و هادلر،2004- داینر و سو

17- یزدانی، ازاد, 1383- شییر و همکاران، 2000- کار،2004 ترجمه پاشا شریفی فر

18- همکاران،1385- لوکاس و همکاران 1996- وینتر وب(1986، به نقل از شییر و همکاران 2000- هیلز و آرجیل 2001- بولتون، ترجمه سهرابی،1381- گرینبرگ،2002، ترجمه دهقانی و همکاران، 1387- ترور(1986 به نقل از نریمانی، 1377)

Bar-On,R(1997) Bar On Emotional Quotient

Inrentay (eq- I) Technical manual toront, Canada: multi- health systems

Golnom denil (1995) emotional intelliyence wath is can matter more than iq – new yourk : bantam book

Mayar, d .& salovay, p . (1998) ,intelliyence of emotional inteliyence

Goleman , Daniel (1998) workivg with emotional intell igence

Salovay, p carso , d,& mayer , j . d (2002)emotional intellyence

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق هوش هيجاني و تاثير آن بر شادکامي

چکیده مقدمه 1-2: بیان مسئله فرضیه بخش دوم:پیشینه تحقیق مفاهیم و تاریخچه شکل گیری هوش هیجانی پارادایم هوش هیجانی الگوهای هوش هیجانی هوش هیجانی مبتنی بر رگه هوش هیجانی به عنوان رگه( یا خود کار آمدی هیجانی) الگوهای آمیخته چه اهدافی برای نوجوانان خود در نظر داریم؟ محبت،خنده و محدودیت محبت محدودیت ها همبستگی ها فرزند پروری آگاهانه آماده سازی نوجوان برای آینده چگونه می توان رابطه ی محترمانه با نوجوان برقرار کرد؟ ابراز محبت خلاق باشید جشن گرفتن موفقیت ها و پیشرفت ها سهیم شدن در لحظات خاص تاثیر برخود پنداره نوجوان تفکر والدین از خودمان شروع کنیم نه از فرزندانمان تعریف و ماهیت شادکامی سطوح شادکامی سطح 1 شادکامی سطح 2 شادکامی سطح 3 شادکامی سطح 4 شادکامی سطح یک سطح دو سطح سه نظریه های شادکامی شادکامی به عنوان خصیصه ثابت اشخاص نظریه های شادکامی شادکامی به عنوان خصیصه ثابت اشخاص شادکامی به عنوان پیامد شرایط عینی زندگی شادکامی به عنوان یک عملکرد سودمند اشخاص شادکامی به عنوان نتیجه ی مقایسه با دیگر گروهها ( رضایت مندی نسبی) خودبینی و شادکامی ابزار وجود و شادکامی عزت نفس و شادکامی همدلی و شادکامی منابع

چکیده

مفهوم هوش هیجانی بیانگر یک جابجایی از تمرکز روی فرآیندهای شناختی در بررسی توانایی فرد برای هدایت موفقیت آمیز زندگی است

اساساً شناخت ، حافظه ، استدلال ، قضاوت و تفکر انتزاعی است ، عاطفه در بر گیرند هیجان ها ، حالت های خلقی ، ارزیابی ها و دیگر حالت های احساسی است و انگیزش که در قلمرو شخصیت قرار دارد شامل کشش زیست شناختی یا رفتار آموخته شد جستجوی هدف است شناخت و عاطفه در مجموع هوش هیجانی را تشکیل می دهند

شادکامی یکی از مهمترین موضوعات چه در حیطه فردی و چه در حیطه اجتماعی است . روشی که ما شادکامی را تعریف می کنیم ، چگونه زندگی کردن ما ، چه چیزی را مهمترین دانستن ، چگونه با سایرین رفتارکردن، چه معنایی از « موفقیت » و « کیفیت زندگی » داشتن ، چگونه نگریستن به حقوق بشر و ;.. حتی چگونه نگریستن به خودمان به عنوان یک انسان را تعیین می کند ، همه اینها بسته به روشی است که ما شادکامی را تعریف می کنیم. بنابراین شادمانی احساس مثبتی است که زندگی را شیرین می کند و محصول آن رفتاری است که باعث انبساط خاطر فرد می شود و از نیازهای حیاتی که سلامت هیجانی او را به دنبال دارد حکایت می کند

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی بر افزایش شادکامی دانشجویان دختر پیام نور اردکان اجرا شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از بین کلی دانشجویان دختر به روش خوشه ای دانشجویان دختر رشت علوم تربیتی ترم 4 را انتخاب کردیم سپس تمامی دانشجویان خوابگاه از طریق پرسش نامه شادکامی آکسفورد  مورد ارزیابی قرار گرفتند پرسش نامه در مورد 443 دانشجو مورد استفاده قرار گرفت . در ادامه از بین دانشجویانی که نمر شادکامی آنها از میانه پایین تر بود 60 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل)

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، شادکامی

مقدمه :

مطالب و گفته های نسبتاً زیادی در مورد رنج و مشکلات انسانی وجود دارد در این رابطه کتابها و مقالات زیادی به تجزیه و تحلیل این رنج و دردها پرداخته اند. در گذشته روان شناسی بیشتر بر هیجانات منفی مثل هضطراب و افسردگی تمرکز می کرد تا بر هیجانات مثبت از قبیل شادکامی و رضایت از زندگی بنابراین ملاحظه می شود که روند توجه محققین به این تعریف شاید ، جامعتر از سایر تعاریف باشد زیرا مجموع عواطف مثبت و منفی که امری درونی هستند را در نظر گرفته و در بعد بیرونی نیز به رضایت از زندگی اشاره  دارد. گلمن هوش هیجانی را یک سازه کلی می داند که می تواند علت موفقیت فرد در جنبه های مختلف زندگی باشد

گلمن بیان می کند که افرادی که احساساتشان را به خوبی کنترل می کنند و به طور مؤثر با دیگران برخورد می کنند زندگی پر محتواتری دارند، همچنین افراد شاد ، استعداد بیشتری در بدست آوردن اطلاعات دارند و بیشتر از افراد ناراضی از زندگی اثر بخشی برخوردارند  بار – ان (2002) عنوان کرد که هوش هیجانی از پنج مؤلفه تشکیل می شود

درون فردی : شامل خود شکوفایی ، استقلال ، و خودآگاهی هیجانی

بین فردی : همدلی و مسئولیت اجتماعی

انطباق پذیری : شامل توانایی حل مسئله و آگاهی به واقعیت و انعطاف پذیری

مدیریت استرس

خلق کلی

در مدل صفت ، هوش هیجانی به عنوان استعداد و آمادگی برای شناسایی و به کارگیری اطلاعات هیجانی در نظر گرفته می شود . از این نظر هوش هیجانی با حوزه های مختلف شخصیت ، نظیر همدلی ، تکانش گری و ابزار وجود بعلاوه هوش اجتماعی درد و رنجهای انسانی در حال تغییر در جهت توجه به شادی و رضایت از زندگی است

این توجه باعث شده است که پژوهشگران مختلف ضمن تعریف شادکامی پژوهشهایی را نیز در مورد عوامل مؤثر و شیوه های افزایش آن انجام دهند( کشاورز و وفائیان  1386) از سال 1960 پژوهشهای مربوط به شادکامی افزایش یافت و سازمانهای مختلفی به بررسی شادکامی پرداختند ( آرجیل ، 2001)

(1-2) بیان مسئله

شادکامی از جمله موضوعاتی است که از دیر باز اندیشمندانی نظیر ارسطو، زنون وایپکور به آن پرداخته اند ارسطو دست کم به 3 نوع شادکامی معتقد است در پایین ترین سطح ، عقید مردم عادی است که شادکامی را معادل موفقیت و کامیابی می دانند و در سطح بالاتر از آن ، شادکامی مورد نظرارسطو یا شادکامی ناشی از معنویت قرار می گیرد ( کشاورز و وفائیان 1386)

روانشناسان و پژوهشگران جدید نیز به اشکال گوناگون ، به تعریف مفهوم شادکامی پرداخته اند به عنوان مثال داینر (1995) و آرگایل (2001) در تعریف شادکامی به بررسی زمینه یابی که بر روی نمونه های فراوان انجام شد اشاره کرد و معتقدند که شادکامی ، شامل حالت خوشحالی و یا سرور ( هیجانات مثبت) راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب ( عواطف منفی) است

(ثراندیک ) و هوش میان فردی و درون فردی ( گاردنر) مرتبط است

هوش هیجانی پایین عاملی تأثیر گذار در بسیاری از رفتارهای انحرافی به شمار می رود همچنین سطح پایین هوش هیجانی با افزایش تکانش گری ، مهارتهای اجتماعی ضعیف و بروز در رفتار اجتماعی همراه است ( فاکس ، اسپکتور، 2000)

در واقع افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند از چند راه می توانند شادکامی خود را حفظ کنند

شناخت احساس

کنترل احساس

توانایی برقراری رابط خوب با دیگران

لینک کمکی