فایل ورد word تحقيق رابطه بين تعهد سازماني و مشارکت در تصميم گيري کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق رابطه بين تعهد سازماني و مشارکت در تصميم گيري کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق رابطه بين تعهد سازماني و مشارکت در تصميم گيري کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق رابطه بين تعهد سازماني و مشارکت در تصميم گيري کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست

– آذر،عادل و منصور مومنی،1385 ،آمار و کار برد آن در مدیریت، جلد دوم،تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) چاپ دهم

– الوانی،سیدمهدی،1378 ،تصمیم گیری و تعیین خط مش دولتی،تهران :سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) چاپ هفتم

– رهنورد،فرج ا;،1378،مدیریت مشارکتی تئوری و عمل،تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ اول

– سعادت،اسفندیار،1372،فرایند تصمیم گیری در سازمان ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول

-Allen,Natalie J.,Meyer John P.,1990,The measurement and antecedents of affective,continuance and normative commitment to the  organization,Journal of Occupational Psyshology,63.pp:1-

– Allen,Natalie J.,2003,Examining organizational commitment in china, Journal of Vocational Behavior 62,pp:511-

– Lee,Thomas W.,Ashford,Susan J.& Walsh,James P.,Mowday,Richard T.,1992,Commitment propensity, organizational commitment and voluntary turnover:A longitudinal study of organizational entry processes:,Journal of Management,V.18,N.1,INC.pp:15-

– Magoshi,Emiko,Eunmi Chang,2009,Diversity management and the effects on employees organizational commitmen:Evidence from Japan and Korea,Journal world Bussiness 44,pp:31-

– Meyer,John.P&Allen,Natalie j,1997,Advanced Topics in Orgnizationl Behavior,Commitment in the Worplace Theory,Research,and Application,International Educational and Professional Publisher,pp:67-

– Nauman,W.Lawrenge,1977,Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches,Boston:Allen and Bacan,p

-Panaccio,Alexandra,Christian Vandenberghe,2009,Perceived organizational support, organizational commitmen and psychological well-being:Alongitudinal study,Journal of Vocational behavior,pp:1-

– Powell Deborah M,Meyer John P,2004,Side-bet theory and the three component model of Organizational Commitment,Journal of Vocational Behavior 65,pp:157-

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق رابطه بين تعهد سازماني و مشارکت در تصميم گيري کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست

چکیده مقدمه طرح سوال و اهداف تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش تمایل باطنی به تعهد پیش شرطها یا عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی تصمیم گیری مشارکت چارچوب روش تحقیق یافته ها و نتایج آمار توصیفی عوامل تسریع کننده مشارکت موانع مشارکت آمار استنباطی نتیجه گیری تحقیق محدودیتهای پژوهش پیشنهادات وجود ارتباطات و اطلاع رسانی موثر و صحیح در سازمان تغییر در نگرشها و باورهای مدیران غیر مشارکتی سایر پیشنهادات منابع و مآخذ

چکیده

تعهد سازمانی سه عامل اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان و تمایل به تلاش شدید و خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان وجود دارد. برداشت و استنباط درست ، نقش مهمی در شکل گیری تعهد کارکنان سازمان ایفا می کند .تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری عامل مهمی در روابط بین افرادو سازمانها می باشد. در این مقاله به ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر پرداخته شده است. سازمانهای مدرن و پیچیده امروزی چنان وسیع و پیچیده شده اند که مدیریت آنها از عهده یک فرد به تنهایی بر نمی آید و مدیر مجبور است در تصمیم گیریها و اداره امور سازمان از دیگران کمک بگیرد و با توجه به محدودیت عقلایی که هر انسان دچار آن است ، شاید همکاری و تشریک مساعی گروهی تنها راه دستیابی به یک سیستم تصمیم گیری منطقی منظم و جامع  باشد. برای اتخاذ یک تصمیم موثر و منطقی می بایست اطلاعات ضروری به موقع جمع آوری و طبقه بندی گردد، و پس از تجزیه و تحلیل در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد. از این رو سیستم اطلاع رسانی در سازمان از اهمیت خاصی در فرایند تصمیم گیری برخوردار است با وجود اطلاعات صحیح از وضعیت و چگونگی عملکرد سازمان و نیز تجزیه و تحلیل آن امکان تصمیم گیری موثر در سازمان را فراهم می آورد.از مهمترین روشهای مدیریت که می تواندبه وسیله رهبری اداری درایجادوحدت وتشکل کارکنان به یک گروه کاری متشکل وحصول رضایت ازکارموثرافتداین است که به افراداجازه داده شود دراتخاذ تصمیم نسبت به اموری که درمشاغل ومحیط کارآنهااثر می گذاردشرکت جویند. در این پژوهش ضمن بررسی رابطه ابعاد مختلف تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری،با تعیین میزان مشارکت و تعهد سازمانی و نیز شناسایی عوامل تسریع کننده و موانع مشارکت کارکنان محیط زیست استان همدان ، رابطه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و مولفه های تعهد عاطفی ،مستمر، تکلیفی و تعهد کارکنان نسبت به ارباب رجوع مورد مطالعه قرار داده است . جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان حفاظت محیط زیست استان همدان و شهرستانهای تابعه است و با استفاده ازروش پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با متغیرهای پژوهش بدست آمده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های خام با استفاده از نرم افزار آماریspss و آماره های مختلف مانند آزمون t -تحلیل واریانس و رگرسیون دو متغیره به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است . نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن دارد که مشارکت از میان ابعاد مختلف تعهد که مورد بررسی قرار گرفته است با ابعاد (عاطفی و تکلیفی ) رابطه مثبت و مستقیمی دارد. مشارکت پاسخگویان بر اساس جنسیت ، وضعیت تاهل و سابقه کار آنها تفاوت معناداری نداشته در حالیکه از لحاظ میزان تحصیلات و همچنین پست سازمانی آنها تفاوت معناداری وجود دارد. کارکنانی که پست مدیریتی داشته ، مشارکت بیشتری در تصمیم گیریهای سازمان دارند.کارکنان مرد، کارکنان مدیر و کارکنانی که سطح تحصیلی آنها دیپلم می باشد و کارکنان شهرستان تویسرکان بیشترین تعهد سازمانی را دارندو بالاخره اینکه تعهد سازمانی کارکنان از نظر تاهل و میزان سابقه کارآنها تفاوت معناداری ندارد

واژه های کلیدی:  تعهد عاطفی،تعهد مستمر،تعهد تکلیفی،مشارکت،ارباب رجوع

مقدمه

در عصر حاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود. وکشوری می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با مشارکت تمامی اقشار جامعه زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادهای نهفته و بهره گیری از امکانات مادی ,انسانی و فرهنگی جامعه را فراهم آورد. وقتی مشارکت در سازمانی پیاده شود،تمام کارکنان وجود خود را محترم ،با ارزش،کارساز یافته و خود را در سرنوشت سازمان سهیم می دانند و نسبت به سازمان تعهد پیدا میکنند.بنابر این دخالت و مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمان و بکارگیری نظرات آنان در عمل باعث افزایش حس مسئولیت پذیری و تعهد در قبال تصمیمات اتخاذ شده می گردد و مدیران باید کارکنان را در پیشبرد امور سازمانی با توجه به صلاحیت و کارایی شان سهیم نموده و به نظرات آنها در خصوص مسائل سازمانی احترام قائل شوند و از این طریق تعهد کارکنان را به سازمان افزایش دهند

در این پژوهش ضمن بررسی رابطه ابعاد مختلف تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری،با تعیین میزان مشارکت و تعهد سازمانی و نیز شناسایی عوامل تسریع کننده و موانع مشارکت کارکنان محیط زیست استان همدان ، رابطه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و مولفه های تعهد عاطفی ،مستمر، تکلیفی و تعهد کارکنان نسبت به ارباب رجوع مورد مطالعه قرار داده است

طرح سوال و اهداف تحقیق

رشد و توسعه روزافزون سازمانها باعث می شود که یک فرد یا عده معدودی از افراد نتوانند برای اداره کلیه امور سازمان با یافتن راه حلهای مناسب تصمیم گیری نمایند. واین امر مشارکت و سهیم نمودن همه جانبه افراد در تمامی سطوح و رده های مختلف سازمانی را ایجاب می کند. از طرفی محققین و صاحبنظران علوم رفتاری با مطالعه و بررسی در حوزه مشارکت و تعهد سازمانی به این نتیجه رسیدند که مشارکت جمعی و سهیم بودن افراد در تعیین اهداف و ارزشهای سازمان منجر به ایجاد تعهد در میان همه اعضای سازمان می گردد. .تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری بعنوان یک عامل کلیدی در روابط بین افراد و سازمانها مطرح می باشد و بسیاری از نظریه پردازان تعهد سازمانی را به عنوان عاملی که وابستگی فرد را به سازمان تقویت می کند در نظر می گیرند اگر کارکنان با اشتیاق به همکاری خود با سازمان ادامه داده و تلاش کافی برای نیل به اهداف سازمان ،به عمل بیاورند.آنها را متعهد به سازمان می دانند وبراین باورند که اگر کارکنان جدی باشند و تعهد سازمانی بالائی نیز داشته باشند ،عملکرد و قابلیت در سازمان و کارکنان افزایش می یابد.رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه مدیریت منابع انسانی است که می تواند کانون مباحث فراوانی در میان محققین قرار بگیرد. وابستگی و ارتباط مشارکت و تعهد سازمانی به یکدیگر به مدیران آگاهی می دهد که نه تنها مشارکت افراد در ایجاد رفتارهای بهنجار موثر بوده و موجبات افزایش کارایی و وابستگی کارکنان را از طریق دموکراسی سازمان فراهم می آورد بلکه در بهبود و تقویت تعهد سازمانی نیز موثر خواهد بود . تغییرات در ابعاد مختلف تعهد سازمانی ، تغییر متغیر های مشارکت را طلب می کند. آگاهی از وجود چنین ارتباطی برای مدیران و سرپرستان دارای اهمیت بسیاری است. هدف اصلی پژوهش گامی است در جهت یافتن راه حلهای مناسب در این راستا تحت عنوان بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری در  بین کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان وواحدهای تابعه

لینک کمکی