فایل ورد word تحقيق رابطه بين هوش هيجاني و اثربخشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق رابطه بين هوش هيجاني و اثربخشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق رابطه بين هوش هيجاني و اثربخشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق رابطه بين هوش هيجاني و اثربخشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

– آراسته حمیدرضا و محمودی راد ، مریم . (1382) . آموزش اثربخش : رویکردی بر اساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان . مجله علمی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، جلد پنجم ، ویژه نامه آموزش پزشکی ، پائیز و زمستان

– اسماعیلی معصومه، احدی حسن,دلاور علی,شفیع آبادی عبداله. (1386) . تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش سلامت روان . تهران ، نشریه جهاد دانشگاهی ،صص165-

– آقاملایی ،تیمور و عابدینی ، صدیقه . (1386) . مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمز گان توسط دانشجویان با خودارزیابی استادان . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، بهار و تابستان 86 .

– آقایار، سیروس و شریفی درآمدی،پرویز . (1386) . هوش هیجانی ((کاربرد هوش درقلمرو هیجان)) .انتشارات سپاهان اصفهان ، چاپ دوم ،بهار .

اچ.اس.بولا.(1375).ارزشیابی طرحها و برنامه های آموزشی برای توسعه ، ترجمه : ابیلی خدایار،انتشارات موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان -اندرسون ،لورین . (1384) . افزایش اثربخشی معلمان در فرایند تدریس . ترجمه : محمد امینی . تهران ،انتشارات مدرسه . چاپ چهارم . (انتشار به زبان اصلی ، 1998). 

– اکبر زاده، نسرین.(1383) . هوش هیجانی، دیدگاه سالووی و دیگران،انتشارات فارابی.

– اچ.اس.بولا. (1375) . ارزشیابی طرحها و برنامه های آموزشی برای توسعه. ترجمه : خدایار ابیلی، انتشارات موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان .

– بنکداری، نسرین . (1384) . بررسی رابطه هوش هیجانی والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 – برادبری، تراویس، گریوز، جین.( 1384) . هوش هیجانی، مهارت ها و آزمون ها . ترجمه: مهدی گنجی، تهران ،انتشارات ساوالان . (انتشار به زبان اصلی ، 2005  ) .

– پاشا خوارزمی، رقیه . (1380) . بررسی مبانی سبکهای رهبری مدیریتی و میزان اثربخشی آنان درمدیریت آموزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد . مرکز آموزش مدیریت دولتی.

– پورافکاری، نصرت­الله . (1382). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی . تهران، انتشارات فرهنگ معاصر

– ترابی، منوچهر. (1382). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران میان گروه هتلهای هما، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

– جویبار، منوچهر. (1384). مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیران (عالی ، میانی ، پایه ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان های تابعه ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی . موسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

– حسنخوئی ، سیما. (1385).  به بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارشغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس شهر بیرجند در سال تحصیلی 85-1384، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره . دانشگاه الزهراء ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

– خائف الهی، احمدعلی. دوستار، محمد. (1382) . «ابعاد هوش هیجانی»، مدیریت وتوسعه، ، شماره 18، ص52-62

– خسروجردی، راضیه . (1383) . بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه

– خشنودی فر، مهرنوش. (1384) . هوش هیجانی وتعلیم وتربیت ، فصلنامه نواندیش، شماره چهارم

– دهشیری ، غلامرضا . (1383) . بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان یزد . تازه های و پژوهشهای مشاوره ،جلد 4 ،شماره 12

– سرمد زهره ، بازرگان عباس ، حجازی الهه . (1385) . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . تهران ، انتشارات آگاه ، چاپ دوازدهم

– سلطانی ،ایرج . (1385). تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش درسازمانهای یادگیرنده . اصفهان ، انتشارات ارکان دانش

– شعبانی بهار ،غلامرضا وهمکاران. (1383). ارتباط ویژگیهای شخصیتی با اثربخشی مدیران تربیت بدنی دانشگاهای سراسر کشور.نشریه علوم حرکتی و ورزش،ج اول ،ش 3 ،بهار 1383  ،صص12-30

– صالحی ،شایسته . (1380) . تدریس اثربخش . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ، دوره سوم ،شماره دوم ، صص21-12 .

– صالحی، سید محمد . (1381). بررسی اعتبار، روایی، عملی بودن و هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینک، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

– طبائیان ،احمد . (1381) . رابطه بین پایگاه های قدرت با اثربخشی و عملکرد روسای دانشکده ها و مدیران گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور . رساله دکترای تربیت بدنی ،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تربیت معلم تهران

– طیبی ،سید جمال .(1373) . نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی . فصلنامه پژوهش برنامه ریزی در آموزش عالی ، ش7و8 ،صص23-

– عزیزی، علیرضا. (1377). ارزش شعور عاطفی در مدیریت سازمان‏ها. مجله تدبیر، شماره 89: 58ـ 56

–  علاقه بند، علی. (1375). مدیریت عمومی. نشر روان

– عیدی ، امیرحسین . (1386) . بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هئیت علمی تربیت بدنی و اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی (دولتی) تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران

فتحی و اجارگاه کورش،دیبا واجاری طلعت . (1384) . ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی(براساس الگوی کرک پاتریک) تهران ،انتشارات آییژ،چاپ اول

فرقدانی، آزاده . (1383) . بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

– قورچیان ،نادر قلی . (1385) . جزئیات روشهای تدریس .تهران : انتشارات فراشناختی اندیشه،چاپ چهارم

– کاظمی، بابک و ابطحی، سیدحسین.(1379). بهره وری. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

– کرمدوست ، نوروز علی . (1383 ). بررسی رابطه ارزشیابی دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از تدریس   با میانگین نمرات آنان از درس  در سالهای تحصیلی 78-77 و 80-79 ، مجله روان شناسی و علوم تربیتی ،سال 34، شماره 1 ،صص76-

– گلمن، دانیل. (1383). هوش هیجانی در کار. ترجمه: بهمن ابراهیمی، محسن جوینده. انتشارات بهین دانش

– گلمن، دانیل.(1382). هوش هیجانی. ترجمه نسرین پارسا. انتشارات رشد

– مختاری ،پورمرضیه,سیادت سیدعلی,امیری شعله . (1386) . بررسی رابطه بین هوش هیجانی وبازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

– مرادی، محمد. (1384) . بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین در شرکت البرز چلیک ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

مهانیان خامنه، زهرا . (1380) . بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی معلمان زن شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد .تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 منصوری، بهزاد . (1380). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیسبر یا شرنیک در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه­‏های دولتی شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

– معین ،م.(1353).فرهنگ فارسی . تهران .انتشارات امیر کبیر.

– نجفلوی ،محمد .(1371). برسی ارتباط میان کارکنان از اهداف موسسه وکارایی آنان. دانش مدیریت.شماره 18ص90

– وین .ک. هوی وسیسل ج .میسکل .(1382) . تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی . ترجمه : میرمحمد سید عباس زاده ، انتشارات دانشگاه ارومیه ، چاپ چهارم .

– هریس ، آلما . (1383) . آموزش و یادگیری در مدارس اثربخش . ترجمه : محمد نریمانی ، اسماعیل ولی زاده حقّی . اردبیل ،انتشارات باغ رضوان .انتشار به زبان اصلی ، 1999). 

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق رابطه بين هوش هيجاني و اثربخشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

– Al-Hamdan, Jasem .(2007). Higher Education Classroom Management: Kuwait University Students’ Views. Project Innovation, Inc. P.O. Box 8508 Spring Hill Station, Mobile, AL 36689-0508. Journal Articles; Reports – Research

– Baker, Wendy. (2002). Mentoring – Improving The quality of work life and organizational effectiveness: A Case Study of a Formal Mentoring Program Implemented in Higher Education Organization.

– Barsade,S. G.(2000). The ripple effect: Emotional contagion in groups . working paper: New Haven. CT Yale University press.

– Caruso, D. R,.&Wolff, C.(2001). Emotional intelligence in the workplace In the emotional intelligence in everyday life: A Scientific inquiry . Edited by: Joseph Ciarrochi , Joseph .P.Forgas,. &John D. Mayer psychology press .

– Capobinaco, S., Davis, M.H. and Kraus, L.A. (2003). Managing Conflict Dynamics:A Practical Approach. St. Petersburg, FL: Eckerd College Management DevelopmentInstitute.

– Cherniss, Cary. (2001). Emotional Intelligence and Organizational Effectiveness. Annual Meeting of society for Industrial and organizational Psychology New.  Chapter one. LA, Aprill 15.

– Collins,D.B , & Holton , EF.(2003). The effectiveness of managerial leadership development programs : A meta-analysis of stadies from 1982-2001.Human Resource Development Quarterly75(2),217-248

 – Cox, Judith E.; Nelson, Darwin B.(2008). Quantifying Emotional Intelligence: The Relationship between Thinking Patterns and Emotional Skills . American Counseling Association. 5999 Stevenson Avenue, Alexandria, VA 22304. Tel: 800-422-2648; Tel: 800-347-6647; Fax: 800-473-2329; Web site: http://www.counseling.org

– Drew, Todd L.(2006). The Relationship between Emotional Intelligence and Student Teacher Performance. Dissertations/Theses – Doctoral Dissertations; Tests/Questionnaires

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق رابطه بين هوش هيجاني و اثربخشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

فصل اول – طرح تحقیق 1-1- مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 1-4- اهداف تحقیق 1-5- فرضیات تحقیق 1-6- تعریف واژه ها و اصلاحات تحقیق

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 – مقدمه 2-2- ماهیت هوش 2-3- انواع هوش 2-4- هیجان و اجزاء آن 2-5- نقش هیجانها در هوش 2-6- تاریخچه و تعریف هوش هیجانی 2-6-1- تعاریف هوش هیجانی 2-6-2- نگاهی اجمالی به تاریخچه هوش هیجانی 2-7 – هوش هیجانی و بهره هوشی 2-8 – مدلهای هوش هیجانی 2-8-1- ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی 2-8-2- مدل بار – آن 2-9- در حال حاضر هوش هیجانی چگونه اندازه گیری می شود؟ 2-10- آموزش هوش هیجانی 2-11- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی 2-12- چگونه می توان هوش هیجانی معلمان را افزایش داد؟ 2-13- رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه های هوش هیجانی 2-13-1- ده توصیه برای بهبود هوش هیجانی 2-14- رسالت ها و وظایف آموزش عالی 2-15 – نقش دانشگاه ها در تحقق وظایف آموزش عالی 2-16- مفهوم و تعاریف اثربخشی 2-17- تعاریف ارزشیابی اثربخشی و الگو های مرتبط با آن 2-17-1- اثربخشی به عنوان میزان تحقق هدفها 2-17-2- اثربخشی به عنوان نتایج واقعی برنامه 2-17-3- اثربخشی به عنوان تأمین رضایت گروه ذینفع 2-17-4- اثربخشی به عنوان رعایت استاندارد های آموزشی 2-17-5- اثربخشی به عنوان نقد هنری و خبرگی آموزشی 2-18- الگوی کرک پاتریک : رهیافت جامع در ارزشیابی اثربخشی 2-18-1- سطح عکس العمل 2-18-1- سطح یادگیری 2-18-2 – سطح رفتار 2-18-3- سطح نتایج 2-19 – هدف و ضرورت اثربخشی آموزشی در دانشگاه ها 2-20- ارزیابی اثربخشی استاد 2-20-1- طراحی سیستم ارزیابی استاد 2-20-2- ارزیابی اثربخشی استاد در کلاس درس 2-21- چارچوب جامع برای تدریس حرفه ای 2-22- خصوصیات معلمین اثربخش 2-23- چگونه می توان اثربخشی معلمان را افزایش داد ؟ 2-23-1- رهیافتها 2-23-2- حمایت از تلاشهایی که به اصلاح می انجامد 2-23-3- دستورالعملهای برای سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی 2-24- هوش هیجانی شاخص جدیدی برای سنجش عملکرد اثربخش 2-25- ارتباط هوش هیجانی با اثربخشی 2-25-1- تفاوت میان هوش هیجانی و اثربخشی 2-26- هوش هیجانی و اثربخشی سازمان 2-26-1- هوش هیجانی در محیط کار 2-26-2- ابعاد هوش هیجانی در محیط کار 2-27- تحقیقات انجام شده در مورد هوش هیجانی و اثربخشی 2-27-1- پیشینه تحقیقات داخلی 2-27-2- پیشینه تحقیقات خارجی 2-28- جمع بندی تحقیقات فصل سوم- روش تحقیق 3-1- مقدمه 3-2- روش تحقیق 3-3- جامعه آماری تحقیق 3-4- نمونه آماری 3-5- متغیرهای تحقیق 3-6- ابزار های اندازه گیری تحقیق 3-6-1- پرسشنامه ویژگیهای شخصی نمونه ها 3-6-2- پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ 3-6-3- پرسشنامه اثربخشی اعضای هیأت علمی 3-7- روایی و پایایی پرسشنامه ها 3-7-1- روایی 3-7-2- پایایی 3-8 – روش های آماری فصل چهارم – یافته ها و نتایج تحقیق 4-1- مقدمه 4-2- توصیف ویژگیهای فردی اعضای هیأت علمی 4-2-1 – سن 4-2-2 – سابقه خدمت 4-2-3- وضعیت تحصیلی و مرتبه علمی 4-2-4-گروه های آموزشی 4-3- آزمون فرضیه ها 4-3-1- آزمون فرضیه شماره 4-3-2- آزمون فرضیه شماره 4-3-3- آزمون فرضیه شماره 4-3-4- آزمون فرضیه شماره 4-3-5- آزمون فرضیه شماره 4-3-6- آزمون فرضیه شماره 4-4- یافته های جانبی پژوهش فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری وپیشنهادات 5-1- مقدمه 5-2- خلاصه تحقیق 5-3- یافته های تحقیق 1-5-3- یافته های توصیفی 5-4- بحث و نتیجه گیری فرضیه ها 5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 5-7- محدودیت های تحقیق 5-7-1- محدودیت های در کنترل محقق 5-7-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق منابع فهرست منابع فارسی فهرست منابع انگلیسی پیوست چکیده انگلیسی

چکیده

در سال‌های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌رود، نسبتاً جدید است. امروزه پیچیدگی محیطهای شغلی، سازمان‌ها را ملزم به بکارگیری مدیران ماهر و توانا که دارای هوش هیجانی و اثربخشی رهبری بالایی باشند می‌کند. اگرچه هوش شناختی ممکن است برای مدیران مهم و ارزشمند قلمداد شود، اما همیشه تضمین‌کننده و کافی نیست، بلکه عامل مهم دیگری تحت عنوان هوش هیجانی برای ارتباط مؤثر با زیردستان مورد نیاز می‌باشد.در خصوص هوش هیجانی شاید کوتاهترین تعریفی که می توان بیان کرد ؛ استفاده هوشمندانه از عواطف و احساسات و هیجانات می باشد. دیدگاهای متفاوتی در  رابطه با هوش هیجانی وجود دارد که از بین آنها ؛ به دو دیدگاه دانیل گلمن و بار – آن اشاره شد. گلمن ؛ مفهوم هوش هیجانی را در پنج حوزه قر می دهد.؛ 1 آگاهی از هیجانات خود ؛  2 کنترل هیجانات 3 خودانگیختگی 4 تشخیص هیجانات در دیگران 5 کنترل روابط. یکی دیگر از نطریه‌پردازان مدل هوش هیجانی بار ـ آن مدلی از توانش‌های هیجانی را ارائه داده است که مدل ، پنج گستره از مهارت‌ها یا توانایی‌ها را در بر می‌گیرد 1 مهارت‌های درون‌فردی که خودآگاهی هیجانی را شامل می‌شود 2 مهارت‌های میان‌فردی 3 سازگای 4 کنترل استرس‌ 5 خلق عمومی. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی با اثر بخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایش همبستگی است. جهت جمع آوری  اطلاعات از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ که شامل 33 سوال پنج گزینه ای و پرسشنامه اثر بخشی که دارای 40 سوال پنج گزینه ای است استفاده گردید؛ البته سوالاتی در مورد ویژگی های عمومی اعضای هیأت علمی شامل : میزان تحصیلات ؛ سن ؛ سابقه خدمت ، مرتبه علمی و گروه آموزشی نیز به ابتدای پرسشنامه اضافه گردید و علیرغم استاندارد بودن پرسشنامه هوش هیجانی  سیبریا شرینگ ؛ برای اطمینان بیشتر  از پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید

واژه های کلیدی: هوش هیجانی،اثر بخشی، خودآگاهی ، خود انگیختگی، مهارت‌های اجتماعی، همدلی

مقدمه

در سال‌های اخیر هوش هیجانی[1] به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌رود، نسبتاً جدید است

هنوز موارد زیادی نظیر روش اندازه‌گیری و تأثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی در حوزه هوش هیجانی وجود دارد که مبهم است. تا آنجا که در برخی موارد وجود ابهام منجر به تضاد بین محققان و متخصصان شده است. اصطلاح هوش هیجانی، اولین بار به وسیله جان. د. مایر و پیتر سالوی[2] در مجموعه مقالات دانشگاهی مطرح شد که در آن زمان، این نوشته‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1995، واژه هوش هیجانی با پر تیراژترین کتاب هوش هیجانی دانیل گُلمن[3]، پارادایم‌ فکری حاکم شد و توانست بیشتر از بهره‌ هوشی اهمیت پیدا کند. اخیراً جدیدترین کتاب گلمن تحت عنوان «کار کردن با هوش هیجانی» (1998)، توجه متخصصین منابع انسانی را به خود جلب کرده است (کی یرستد[4]، 1999)

به نظر می رسد هوش هیجانی یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی اعضای هیأت علمی می باشد. هوش هیجانی در زمینه‌هایی از قبیل بکارگیری ، حفظ و نگهداری کارکنان ، روحیه و تعهد کارکنان ، نوآوری ، کارایی ، بهره‌وری ، وفاداری مشتریان ، کیفیت خدمات و ; با اثربخشی هیأت علمی ارتباط دارد. با وجود این اختلاف نظرهای زیادی در رابطه با مفهوم هوش هیجانی وجود دارد. طرفداران هوش هیجانی معتقدند هوش هیجانی متفاوت از بهره هوشی است و تأثیر آن بر موفقیت فرد از بهره هوشی بیشتر است

به نظر می‌رسد اعضای هیأت علمی یک دانشگاه می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در اثربخشی آن دانشگاه ایفاء نمایند، بنابراین سنجش میزان هوش هیجانی این اعضاء به عنوان یکی از عوامل اثربخشی آنها در دانشگاه از اهمیت خاصی می‌تواند برخوردار باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی و اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان می‌پردازد. در این تحقیق سعی بر این است که بدانیم آیا هوش هیجانی اعضای هیأت علمی می‌تواند با اثربخشی  آنها در دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط مثبت داشته باشد یا خیر

2-1 بیان مسئله

تئوری هوش هیجانی دیدگاه جدیدی را درباره ی پیش‌بینی عوامل مؤثر بر موقعیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می‌کند که تکمیل‌کننده علوم شناختی نیز می‌باشد. قابلیت‌های هیجانی برای تدبیر ماهرانه روابط با دیگران بسیار حائز اهمیت است. گُلمن(1995) اظهار می‌دارد که هوش شناختی (IQ)[5] در بهترین شرایط تنها 20 درصد از موفقیت‌ها را باعث می‌شود و 80 درصد از موفقیت‌ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت‌ها در گرو مهارت‌هایی است که هوش هیجانی (EQ)[6] را تشکیل می‌دهد. در واقع هوش هیجانی عدم موفقیت‌ افراد با ضریب هوشی بالا و همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین می‌کند. یعنی افرادی با داشتن هوش عمومی متوسط و هوش هیجانی بالا خیلی موفق‌تر از کسانی هستند که هوش عمومی بالا و هوش هیجانی پایین دارند . به نظر گُلمن (1995) هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است و هم عناصر بیرونی ، عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی ، خودانگاره ، احساس استقلال و ظرفیت خودشکوفایی و قاطعیت می‌باشد

عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی ، سهولت در همدلی و احساس مسئولیت می‌شود. او مفهوم هوش هیجانی را در پنج حوزه قرار می‌دهد 1 آگاهی از هیجانات خود 2 کنترل هیجانات 3 خودانگیختگی 4 تشخیص هیجانات در دیگران 5 کنترل روابط

[1]– Emotional Intelligence

[2]– John D. Mayer and Peter Salovey

[3]– Daniel Golman

[4]– Keirstead

[5]– Intelligence Quotient

[6]– Emotional Quotient

لینک کمکی