فایل ورد word مقاله رابطه بين اخلاق کار با تعهد سازماني و رضايت شغلي در دبيران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله رابطه بين اخلاق کار با تعهد سازماني و رضايت شغلي در دبيران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله رابطه بين اخلاق کار با تعهد سازماني و رضايت شغلي در دبيران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله رابطه بين اخلاق کار با تعهد سازماني و رضايت شغلي در دبيران

[1]- مورهد، جی وگریفین، آر(2005). رفتارسازمانی. ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده (1384). تهران: انتشارات مروارید، چاپ نهم

[3]- خانی، مسلم (1387). کار و وجدان کار، ماهنامه کار و جامعه، شماره 12، صص: 16-15

[4]- میچل، ترنس آر(1978). مردم در سازمانها. ترجمه حسین شکرکن(1383). تهران: انتشارات رشد، چاپ سوم

[5]- مهداد، علی (1387). روان شناسی صنعتی و سازمانی. اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ پنجم

[6]- سلطانی، مرتضی(1382). مدیریت اخلاق در سازمان. ماهنامه تدبیر، شماره 132، صص: 36-

[6]- عسکری، گیتا؛ کلدی، علیرضا (1382). بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش تهران. پایان نامه دکترا، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

[7]- رضائیان، علی (1385). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت ، چاپ هفتم

[8]- کاویان، بهنام (1382). بررسی اخلاق کار و تعهد در بخش دولتی و خصوصی. ماهنامه تدبیر، شماره 165، صص : 21- 20

[9]- معید فر، سعید(1386). اخلاق کار و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان ادارات دولتی. فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 23، سال ششم، صفحه : 327 – 330

[10]- Randall, D.M., Cote, J.A.(1991).” Interrelationship of work commitment constructs”. Work and Occupations, 2(18),

[11]- Saks, A.M ., Mudrack , P. E., Ashforth., B.E.(1996). “The Relationship

[12]-Black,B.(1999).National culture and high commitment management. Employee Relations, 21(4), 389-

[13]-Yousef , D.A . ( 2000) .”Organizational commitment as a mediator of a relationship between islamic work ethic and attitude  toward  organizational  change” . Human Relations Towards The Integration Of The Social Sciences,4(53),739-

[14]-Yousef , D.A. (2000). “Organizational commitment and job satisfaction as predictors attitudes toward organizational change in a non – western setting.” Personnel Review , 5(29),56-

[15]-Yousef , D.A.(2001).”Islamic work ethic – a moderator between organizational commitment and job satisfaction  in a cross-culture context. Personnel Review, 2(30),15-

[16]-Schwepker Jr ,C. H.(2001).” Ethical climates relationship to job satisfaction , organizational commitment , and turnover intention  in the salesforce.” Journal of Business Research,54(72),520-

[17]- Pettijohn, M .,Charles, B.(2008). Salesperson Perceptions of Ethical Behaviors: Their Influence on job satisfaction and turnover Intention. Journal of Business Ethics, Apr 2008 , 4 (78), 547-

[18]- Mohd Nazri, s. (2008).Job satisfaction and its associated factors among paramedics working in hospital. Besut Terengganu. Malaysian. Journal of Medical sciences, Jan 2008 Supplement, p176-

[19]- Okpara , J.o.,Wynn,p.(2008).The impact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria. Implications for management development. Journal of Management Development , 9 (27), 935-

[]-between the work ethic , job attitudes, intentions to quit, and turnover for temporary service employees”. Canadian Journal of Administrative Sciences, 13 (3), 226-

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله رابطه بين اخلاق کار با تعهد سازماني و رضايت شغلي در دبيران

چکیده مقدمه پیشینه پژوهش فرضیه های پژوهش روش تحقیق ابزارهای پژوهش جدول 1-3: ضریب پایایی پرسشنامه اخلاق کار در تحقیق حاضر پرسشنامه تعهد سازمانی جدول 2-3: ضرایب پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی در تحقیق حاضر جدول 2-3: ضرایب پایایی پرسشنامه رضایت شغلی در تحقیق حاضر یافته های پژوهش جدول10-4: ماتریس ضریب همبستگی پیرسون میان اخلاق کار، ابعاد تعهد سازمانی و ابعاد رضایت شغلی در بین دبیران جدول 11-4: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با اخلاق کار در بین کارکنان با روش ورودی بحث و نتیجه گیری منابع

چکیده:

صاحبنظران اخلاق کار را بیانگر حد یا قدر و منزلتی می دانند که هر فرد برای کار باور دارد اخلاق کار قوی متضمن این باور است که سخت کار کردن رمز موفقیت و سعادت است پژوهشگران دریافته اند که اخلاق کار قوی با بهره وری ، ابتکار ، نیاز به کسب موفقیت، رضایت شغلی، در آمد بیشتر و نگرشها و باورهای محافظه کارانه بیشتری همراه است

طبق نظریه رفتاری اخلاق کار، هرگاه فردی کار اخلاقی انجام داد و از سوی مدیران ارشد مورد تشویق قرار گرفت، احتمال انجام کارهای اخلاقی دیگر تقویت می شود تا جایی که کار اخلاقی بصورت ارزش های درونی در می آید. پس به این ترتیب مدیران ارشد سازمانها قادر خواهند بود اخلاق کار را در کارکنان درونی کنند بنابراین درونی شدن اخلاق کار در کارکنان باعث تعهد اخلاقی به این معنی که شخص بطور درونی ارزش مأموریت سازمانی و شغلی را، در سازمان به خاطر ارزش که برای کار خود قائل است تقویت نموده و آن را انجام می دهد

لازم به ذکر ست برخی از کارشناسان بر این باورند که اخلاق کار بوسیله برخی از مدیران سازمانها سرکوب شده است، زیرا مدیریت به جای اینکه اخلاق کاری را تقویت نماید اغلب با اقدام هایی که انگیزه ی سخت کوشی را سرکوب می کند موجبات بی نتیجه ماندن فعالیت های افراد را پدید می آورد برای مثال با پرداخت حقوق و دستمزد اندک، انگیزه حاضر شدن در محل کار را در آنان ایجاد می کند، ولی ضرورتاً آنها را بطور کامل مولد بار نمی آورد، از طرفی براساس نظریه برابری اگر پاداش یا تنبیه در محیط کار بر پایه عدل و انصاف یا شایسته سالاری ارائه نگردد کارمند از شغل خود احساس رضایت نمی کند و موجب می شود که آنان از زیر کار شانه خالی کنند

بر اساس نظریه دیدگاه اسلامی می توان اخلاق کار و اصول اخلاقی را در سازمان تقویت کرد که در صورت تحقق این امر کاهش تبعیض، بی عدالتی، نارضایتی، افزایش روحیه سازمانی و تعهد و رضایت را در کارکنان از یکسو، رشد و تعالی انسانها، بالندگی سازمان ها و پیشرفت جامعه را از سوی دیگر موجب خواهد شد

از طرفی احساس عدالت سازمانی نیز به عنوان مبنای رضایت کاری و در نتیجه بهبود اخلاق کار و بهره وری سازمانی است. کارکنان سازمان، به طور مداوم در حال ارزشیابی و مقایسه کار خود با دیگران هستند. این مقایسه هم در سطح جامعه و هم در سطح جامعه به طور مداوم صورت می گیرد. افراد ضمن بررسی عملکرد و بازخورد آن در سازمان، به مقایسه آن با موقعیت دیگران می پردازند و در صورت هر نوع احساس بی عدالتی واکنش نشان خواهند داد. بنابراین عدالت سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مستقیم دارد و این دو تعهد و اخلاق کار فرد را تحت تأثیر قرار می دهند مشارکت اعضای سازمان در مدیریت، هماهنگی هدفهای کارکنان با اهداف مدیران، با اخلاق کار ارتباط دارد احساس پیشرفت در شغل اخلاق کار فرد را افزایش می دهد

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران شهرستان ارسنجان که 400 دبیر می باشند، تشکیل می داد. 150 نفر از کارکنان با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های لازم این پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه های اخلاق کار علی (1998)، تعهد سازمانی (OCQ) و شاخص توصیف شغل (JDI) جمع آوری گردید. این پژوهش با توجه به ذات و ماهیت آن از نوع توصیفی- همبستگی می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی ساده، رگرسیون چند گانه و آزمون t)استفاده شده است؛ به علاوه در این پژوهش سطح معنا داری 05/0 در نظر گرفته شده است. براساس فرضیه های پژوهش تحلیل داده ها نشان داد که رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی معنادار بود ولی بین اخلاق کار و رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود نداشت همچنین اخلاق کاربا ابعاد تعهد سازمانی رابطه داشت اخلاق کار فقط با بعد سرپرست رضایت شغلی رابطه داشت. بین ابعاد تعهد سازمانی با ابعاد رضایت شغلی رابطه وجود داشت. رضایت شغلی و تعهد سازمانی 5 درصد از واریانس اخلاق کار را پیش بینی می کند که البته نقش تعهد سازمانی در این پیش بینی بالاتر می باشد. بعلاوه دبیران زن و مرد از لحاظ اخلاق کار و رضایت شغلی تفاوتی با یکدیگر نداشتند. اما میانگین تعهد سازمانی دبیران زن بصورت معنا داری از دبیران مرد بیشتر بود

کلید واژه: اخلاق کار، تعهد سازمانی، رضایت شغلی

مقدمه :

دنیای ما دنیای سازمان هاست و گرداننده اصلی این گردونه انسانها هستند آنانند که به کالبد سازمان ها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند بدون انسان سازمان بی معنی است و مدیریت امری موهوم. شاید این شبهه پیش آید که در دنیای آینده که آدمواره ها و ماشین ها جای انسانها را در سازمانها پر می کنند نقش انسان در سازمان             کم رنگ خواهد شد اما به هیچ رو اینگونه نخواهد شد و با خود کاری و ماشینی شدن کارها، نوع فعالیت های انسانی در سازمان تغییر شکل می دهد و به گفته آن دانشمند بنام پیتر دراکر1 کاردستی2 جای خود را به کار دانشی3 می دهد. اما نقش به یقین تعیین کننده انسان، به عنوان حاکم سازمانی همچنان برقرار و مستدام خواهد بود[1]

با پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر مسؤولانه در محیطهای کاری توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق4 معطوف ساخته است مدیریت اخلاق عبارت است از شناسایی واولویت بندی ارزش ها برای هدایت رفتارها در سازمان، سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق می توانند اخلاقیات را در محیط کار مدیریت کنند برنامه های اخلاق به سازمانها کمک می کنند تا بتوانند در شرایط آشفته عملکرد اخلاقی خود را حفظ کند امروزه مدیریت اخلاق یکی از زمینه های عملی مدیریت به شمار می رود که دارای رویکرد برنامه ای و چندین ابزار عملی است این ابزارها عبارتند از کدهای اخلاق، کدهای رفتار، خط مشی ها و رویه ها ، روش های حل معضلات اخلاقی و آموزش [2]

منظور از مفهوم اخلاق کار این است که نیروهای کاری بر دو دسته اند؛

بعضی تمایل فراوان به فعالیت، تلاش و کوشش دارند، سکون و آرامش را پسندیده نمی دانند و فضایل اخلاقی آنان در کارهایشان شکوفا می گردد، بر عکس، گروهی هم تمایل به کار و مجاهدت ندارند و تنها با نیروهای جبری و فشارهای بیرونی باید آنان را به کار وادار کرد. البته از اخلاق نیک و حسنه آن است که انسان فعال باشد و محصول فعالیت او برای همنوعانش مفید و ثمربخش واقع شود. هر کس با انجام کاری که قابلیت و توانایی آن را در خود احساس می کند، به جامعه انسانی خدمت کند و در جهت رفع مشکلات جامعه یا برای ارتقای ابعاد گوناگون آن سعی و تلاش پیگیر و مستمر داشته باشد

لینک کمکی