فایل ورد word تحقيق رابطه بين خود پنداره وشخصيت روان نژندي دربين دانشجويان دختررشته مشاوره روان شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق رابطه بين خود پنداره وشخصيت روان نژندي دربين دانشجويان دختررشته مشاوره روان شناسي دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق رابطه بين خود پنداره وشخصيت روان نژندي دربين دانشجويان دختررشته مشاوره روان شناسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق رابطه بين خود پنداره وشخصيت روان نژندي دربين دانشجويان دختررشته مشاوره روان شناسي

احدی – حسین –روان شناسی شخصیت – انتشارات باران- 1385 – تهران

آزاد – حسین – آسیب روانی (1)  – انتشارات رشد – 1384 – تهران

آزاد- حسین –  آسیب روانی (2) – انتشارات رشد – 1384- تهران

بیانی – احمد – روش تحقیق درعلوم تربیتی – انتشارات پیام -1383 – تهران

پیروانی – سعید – شخصیت وشناخت آن – انتشارات نور- 1384 – تهران

دلاور- علی- آمار استنباطی  – انتشارات رشد – 1385 تهران

دلاور- علی – روش تحقیق درعلوم انسانی – انتشارات رشد- 1384 تهران

دادستان – پریرخ – روان شناسی شخصیت – انتشارات رشد – 1385تهران

دوستی – مسعود – خود شناسی – انتشارات فرهنگ -1384 تهران

محمدی – سید یحیی – انگیزش وشخصیت – انتشارات سمت – 1385 تهران

محمدی – سید یحیی – نظریه های شخصیت – انتشارات رشد -1384تهران

منصور- محمود – روان شناسی بالینی – انتشارات ارجمند – 1385 تهران

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق رابطه بين خود پنداره وشخصيت روان نژندي دربين دانشجويان دختررشته مشاوره روان شناسي

چکیده مقدمه بیان مساله اهمیت وضرورت تحقیق فرضیه تحقیق متغیرهای تحقیق تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم “پیشینه و ادبیات تحقیق” تعریف شخصیت تعریف دنیای درون شخصیت انسان عوامل تاثیرگذار درشکل گیری شخصیت ژن های رفتاری چگونگی شکل گیری شخصیت دنیای درونی انسان خود پنداره: خود مساله عزت نفس طرحواره های خود ویژگی های انگیزشی طرحواره های خود خودهای ممکن ناهمخوانی شناختی موقعیت های برانگیزنده ناهمخوانی انتخاب توجیه ناکافی توجیه تلاش اطلاعات جدید فرایند انگیزشی زیربنای ناهمخوانی نظریه ادراک خویشتن هویت نقش ها نظریه کنترل عاطفه چرا افراد خود را تائید می کنند ؟ خود به عنوان عمل ورشد ازدرون تمایز وادغام درونی کردن ویکپارچه کردن خود خودسازگاری جامعه مورد مطالعه حجم نمونه روش نمونه گیری پرسش نامه چند شخصیتی مینه سوتا روش تحقیق روش آماری مربوط به فرضیه روش جمع آوری اطلاعات یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها بحث ونتیجه گیری پیشنهادات محدودیت ها منابع وماخذ ضمائم

چکیده

دربررسی انگیزش خود وتلاش های آن ، سه مسئله مهم وجود دارد

توصیف کردن یا آفریدن خود

مرتبط کردن خودبه جامعه

کشف کردن وپرورش دادن استعداد خود

درجستجوی توصیف کردن یا آفریدن خود ، ازخودمان می پرسیم کیستیم ، دیگران چگونه مارا می بینند ، بادیگران چه شباهت وتفاوتی داریم ، وآیا میتوانیم کسی شویم که دوست بداریم باشیم . درجستجوی مرتبط کردن خود به جامعه ، به این موضوع می اندیشیم که چگونه می خواهیم با دیگران رابطه برقرارکنیم ، چه جایی رادوست داریم دراین دنیای اجتماعی اشغال کنیم ، وچه نقش های اجتماعی برای ما وجود دارند ( وندارند ) .درجستجوی کشف کردن وپرورش دادن استعدادها ، چیزهایی راکه مورد علاقه ما هستند ونیستند کاوش می کنیم ، ارزش های کسانی راکه محترم می شمریم درونی می کنیم ، می کوشیم معنی بیافرینیم ، کشف کردن وپرورش دادن استعدادهای خودرادنبال میکنیم ، ووقت خود راصرف پرورش دادن برخی مهارت ها وروابط می کنیم ودرعین حال ترجیح میدهیم مهارت ها وروابط دیگران را نادیده بگیریم

توصیف کردن یا به وجود آوردن خودنشان میدهد که چگونه خود پنداره رفتاررانیرومند وهدایت می کند برخی ازجنبه های توصیف خود صرفا به مانسبت داده شده است ( مثل ، جنسیت ) اما جنبه های دیگر آن را باید ازطریق پیشرفت وانتخاب ( مثل شغل ،دوستان ، ارزش ها ) به دست آورد .این مسئولیت ، جستجوی دائمی مارابرای توصیف کردن وآفریدن خود ، تلاشی انگیزشی می کند

مرتبط کردن خودبه جامعه نشان می دهد که چگونه هویت رفتاررانیرومند وهدایت میکند .جامعه ازبرخی جهات ، ازنظر نقش هایی که به افراد اجازه میدهد دنبال کنند ، خشک وانعطاف ناپذیراست .جامعه برای تعیین کردن رابطه فرد با دیگران ( مثل همسر) وبا جامعه ( مثل مشاغل ) ،مقداری حق انتخاب وحتی تا اندازه ای مسئولیت می دهد این حق انتخاب ودرونی کردن مسئولیت ، تلاش برای مرتبط کردن خود به جامعه راتلاشی انگیزشی می کند

کشف کردن وپرورش دادن استعداد خود نیز تلاشی انگیزشی است ، تلاشی که عامل بودن رانشان میدهد .عامل بودن یعنی عامل (خود) قدرت وقصد عمل کردن رادارد .عامل بودن ، انگیزش نهفته درخود رانشان می دهد .بنابراین ،عامل بودن ، نیروی انگیزشی طبیعی رامی رساند که ازدرون فرد ، نه از درون محیط یا فرهنگ ، سرچشمه میگیرد . این احساس عامل بودن روبه رشد ، استعداد خود راتلاشی انگیزشی می کند

انسان برای ورود به تعاملهای اجتماعی پایدار به اشخاص پیرامون خود معنا بدهد همه انسانها، چه کودکان وچه بزرگسالان ، دنیای اجتماعی رابه طبقات اشخاص تقسیم میکنند درمیان پیشرفتهای ذهنی موثر براولین سالهای زندگی ، میتوان به تحول خویشتن پنداری ، درک ضمیراول شخص مفرد “من ” اشاره کرد که درتحقیق حاضربه بررسی خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان رشته مشاوره وروان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرپرداخته که جهت سنجش فرضیه ازآزمون شخصیت مینه سوتا وهمین طوردرک ازخویشتن راتوس استفاده گردیده که جامعه مورد نظر درتحقیق حاضر عبارتند ازاینکه دانش جویان رشته روان شناسی ومشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که ازبین جامعه موردمطالعه 80نفربه عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمونها اجراگردیده که بعد ازبدست آوردن نمرات خام آزمودنی ها درگروه xوy ازطریق روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون نتایج زیربدست آمده که نتایج حاصله حاکی از آن است که بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد

واژه های کلیدی: خود پنداره ، شخصیت روان نژندی،

فصل اول کلیات تحقیق

 مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است وبدین خاطر ادامه زندگی وی به شیوه ای معقول وموفقیت آمیزبه صورت انفرادی تقریبا غیرممکن است .انسان ازبدوتولد با دیگران ارتباط برقرارمیکند این دیگران درمرحله بسیارمحدود است وشامل گروه کوچک خانواده می باشد

اما درمسیررشد با گروههای دیگری که به تدریج بزرگترمی شوند مانند همبازیها ،دوستان ،که درزمینه رشد اجتماعی وی رافراهم می آورند .رشد اجتماعی فردمانند سایرزمینه های رشدی اوکم کم وسعت یافته وتقریبا تمام فعالیتهایش تحت تاثیر اطرافیان قرارمی گیرد ، رشد اجتماعی هم چنین برای بیشتر افراد به تدریج وبه طورطبیعی دربرخورد با تجربه ها حاصل می گردد رفتارمناسب ومطلوب اجتماعی میتواند برای رسیدن به خودیابی وخود شکوفایی نقش بسزایی داشته باشد . دردوره نوجوانی ، رشد فرد درجنبه های مختلف ادامه می یابد .علائم برخی ازجنبه های رشد مانند رشد جسمی رابه سرعت وبایک نگاه میتوان دریافت مثل رشد وزن وقد که به طورآشکار ازافزایش وزن وبلند شدن قد مشهود است ، شخصیت هم باید تاثیر تربیت درست ومناسب قرارگیرد وگاهی عدم روابط درست ومناسب با اطرافیان باعث ایجاد روابط نادرست وشخصیت روان نژندی درفرد می شود که تمام اینها می تواند دررسیدن به خود شکوفایی وخودیابی نقش منفی داشته باشد واگراین روابط به درستی صورت نپذیرد موفقیت اودربه کارگیری استعدادها وشکوفا ساختن آنها به حداقل خواهد رسید به علاوه بسیاری از روابط ورفتارهای مناسب ونامناسب مثل به اوج رسیدن ، شکوفا شدن شخصیت ویا خودخواهی ووابستگی به دیگران درتشخیص وتمیز بین واقعیت ها ، رویا ها وتخیلات که جزرفتار ضد اجتماعی روان نژندی است که دراین حالت فرد دربسیاری ازموارد نمی تواند درست تصمیم بگیرد ویا بتواند برنامه ریزی خود برای رسیدن به خودیابی وخود شکوفایی که تمام اینها بستگی به اوضاع اجتماعی وخانوادگی وفردی افراد دردوره نوجوانی وجوانی دارد وتاکید روان شناسی انسان گرابرای کتنگری وخود شکوفایی ورسیدن به خود پنداره قوی رامیتوان بانقل قول معروف کارل راجرز نشان داد : ارگانیزم یک گرایش وتلاش اساسی دارد – شکوفا کردن – حفظ نمودن وتقویت کردن خود تجربه گر ، ارضا کردن نیازهای فیزیولوژیکی – ارگانیزم راحفظ وتقویت میکند تافرد بتواند ازشخصیت روان نژندی دورشود

بیان مساله

درک ازخویشتن وخود پنداره تلاش فطری درجهت رشد کردن است وخودپنداره فرایند است ، فرایند پشت سرگذاشتن نزولی – ارزیابی های دفاعی ووابستگی به دیگران همراه با پیش روی به سمت جرات آفریدن ، ارزیابی های واقع بینانه وخودگرائی است ، خودشکوفایی جریان زیربنایی حرکت به سمت تحقق بخشیدن سازنده امکانات فطری است ؛ خودشکوفایی تحقق بخشیدن هرچه کاملتراستعدادها ، قابلیت ها وتوانایی های انسانی است درمسیراصلی که خود پنداره رابه عنوان فرایند مشخص میکند ، استقلال وگشودگی به تجربه وتجربه پذیری است ، استقلال به معنی دورشدن ازوابستگی به دیگران وپیشروی به سمت توانایی روزافزون متکی بودن به خود وتنظیم کردن رفتارخویش است واگرگاهی نیازها مطابق با قدرت یا نیرومندی شان درسلسله مراتب نباشد باعث به وجود آمدن شخصیت نامناسب وروان رنجوری درفردمی شود که گاهی اوقات باید درنظرداشت که بعضی ازروابط مانند عدم روابط درست با دیگران وارزیابی ازاشخاص ودنیای اطراف درروابط بین فردی وعدم تحمل فشار وبالا بودن سطح اضطراب وتمام این عوامل باعث به وجود آمدن شخصیت روان نژندی درفردمی شود که برای درک خود پنداره دچار اختلال می شویم

آیا بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی رابطه وجود دارد؟

لینک کمکی