فایل ورد word مقاله عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

ارونسون ، الیوت ( 1383) روانشناسی اجتماعی ، ترجمه حسین شکرکن ، چاپ اول از ویرایش هشتم ، تهران : نشر رشد

اسد الهی ، عبدالرحیم ( 1384) نقش مرکز مراقبت بعد از خروج در اشتغالزایی و پیشگیری از بروز جرم در زنان زندانی خوزستان ، طرح پژوهشی زندانهای خوزستان ( اهواز : آرشیوو کتابخانه مرکز آموزش منطقه 3 زندانهای کشور

اشرف ، احمد( 1354) کژرفتاری ، تهران : آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی

براتوند محمود ( 1384) بررسی ومقایسه منطقه حاشیه نشین سید خلف با منطقه مرفه نشین کیانپارس اهواز ، اهواز : سمینار حاشیه نشینی و جرم ، قوه قضاییه

پولادی ، محمد علی و همکاران ( 1378) بررسی عوامل بروز در زنان زندانی خوزستان ، طرح پژوهشی ، اهواز : اداره کل زندانهای خوزستان

ستوده ، هدایت الله ( 1376) آسیب شناسی اجتماعی ، چاپ چهارم ، تهران ، نشر اوای نور

شیخاوندی ، داور ( 1379) جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعوی ، چاپ چهارم : تهران : نشر مرندیز

صدیق سروستانی ، رحمت الله ( 1383) جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ، تهران : نشر آن

فرجاد ، محمد حسین ( 1375) آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ، چاپ هفتم ، تهران

گرت ، استفانی (1383) جامعه شناسی جنسیت ، ترجمه کتایون بقایی ، چاپ دوم ، تهران : نشر دیگر

ماسن ، پل هنری ( 1383) رشد و شخصیت کودک ، ترجمه مهشید یاسایی ، چاپ یازدهم ، تهران : نشر رشد

محسنی تبریزی ، علیرضا ( 1383) ( وندالیسم ، تهران : نشرآن

مرادی ، علیرضا (1365) خصوصیات شخصیتی نوجوانان ، رساله کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس

هارولامبوس ( 1383) تئوریهای انحرافات ، ترجمه امان االله صوفی ، مجله رشد اجتماعی ،شمارگان 8 ، تابستان

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

چکیده مقدمه طرح مساله و بیان موضوع حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان برازش الگوهای تحلیلی رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر path analysis فرضیه های پژوهش آمار استنباطی دیاگرام تحلیل مسیر بحث و نتیجه گیری منابع و ماخذ

چکیده

زنان را به عنوان عضوی همانند مردان در جامعه به علل خاصی با آسیبها و انحرافات روبرو بوده اند . بویژه زمانی که به هر دلیل سرپرستی خانواده را نیز عهده دارباشند . این بررسی با شیوه مطالعه پس رویدادی به ارزیابی عوامل بروز جرم وموانع پیشگیرانه آن از دیدگاه زنان زندانی سرپرست خانوار زندانهای خوزستان می پردازد.جامعه آماری شامل تمام زندانیان زن در شش ماهه پایان سال است که به هر دلیلی سرپرستی خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذا جامعه ونمونه آماری پژوهش یکسان می باشد

روش تحقیق تبیینی- علی با تکنیک پرسشنامه ومصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار برمتغیر وابسته(جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح وشیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی وبا فن تحلیل مسیر نمایه این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطه مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه(رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد.آزمون آماری فرضیه ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) وبعد ازآن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری 40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته؛ رد فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری معین با ضریب اطمینان98% بدست آمد. این بررسی نشان داد مجموعه فاکتورهای عاملی اقتصاد بالاترین سطح اثر گذاری را در بروز جرم زنان زندانهای خوزستان داشتند . این یافته موقعیت خاص و حساس سرپرستی خانوار را از سوی زنان مجرم نمونه نشان می دهد . اما همچنان مجموعه فاکتورهای مادری و پدری نیز از اثر گذارترین عوامل بروز جرم در زنان مورد مطالعه بودند

واژگان کلیدی: زنان سرپرست خانوار، عوامل وموانع جرم، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل مسیر، زندانیان زن خوزستانی

مقدمه

مطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی – علمی پژهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است . با کشف اولیه این عوامل ، کوشش در طبقه بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد . در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت محرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های عرض آلود بر ضد جنیست زن از قدیم الایام بوده است تا بو بودن جنیست و مسائل و البته به آن درجامعه شرقی ایران و. سایپکتبوتیه نظر کردن به زن به عنوان نماینده ی سمبلیک این تابو هر گونه مطالعه در این حوزه را سرکوب ، منکوب ، غیر لازم ، انگ آلود ، مغرضانه و به دور از حریم عفت جامعه می داند ، هر چند این تابو گرایی میراث دار گذشته در حال نابودی است ولی برای ورود به حوزه ی مطالعات زنان پژوهش های بیشتری را لازم می داند . زنان را به عنوان عضوی همانند مردان در جامعه به علل خاصی با آسیبها و انحرافات روبرو بوده اند . بویژه زمانی که به هر دلیل سرپرستی خانواده را نیز عهده دارباشند . هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان سرپرست خانوار و طبقه بندی آنها در زندان سپیدار اهواز از دید خود زندانیان و هم چنین زمینه ها و راهکاری پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد

 طرح مساله و بیان موضوع

رشد جرایم در سالهای اخیر در اهواز توجه برانگیز و مساله را گردیده است . بطوریکه یک پژوهش در این زمینه شاخص رشد جرایم را در مناطق پیرامونی و حاشیه نشینان این شهر حاد ارزیابی نموده و اظهار می دارد از هر یکصد هزار نفر 1933 نفر از مناطق فقیر نشین تحویل زندانها خوزستان شده اند . ( براتوند 1384) مساله مهمتر تحول و دگرگونی در نقش جنسیتی جرایم دراین استان سنتی با حاکمیت مردان است . ما شاهد رشد روز افزون جرایم در میان زنان هستیم . ( 64% جرایم مواد مخدر و سرقت در زنان زندانی به نقل از اسدالهی 1384) زین پس تعریف جرم و بزه بر مبنای نقش مردانه دیگر معنای واقعی و حوزه مجرمان حقیقی را معرفی نمی نماید . ( گرت ، 1998 ، صص 80 -170 )

در بروز جرایم سرقت و اعتیاد که سابقاً و سنتاً در استیلای مردان بود، حضور زنان چشمگیر است ( 36%) این امر نشان دهنده یک مساله اجتماعی برای جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز این نابهنجاری و آسیب ها مهم است . یک سوی نظر به این بزهکاری طبقه بندی آنها از دید خود عاملان ای کژ رفتاریهاست ؛ سویه ای که کمتر بدان توجه شده است . سویه دیگر راهها و پدیده های منع کننده و پیشگیرانه از جرایم زنان می باشد ؛ زنانی که به دلایل مثبت یا منفی وظیفه سرپرستی خانواده را برعهده دارند

لینک کمکی