فایل ورد word تحقيق نقش مديران آموزشي در کارآيي معلمان از ديدگاه معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق نقش مديران آموزشي در کارآيي معلمان از ديدگاه معلمان دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق نقش مديران آموزشي در کارآيي معلمان از ديدگاه معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق نقش مديران آموزشي در کارآيي معلمان از ديدگاه معلمان

1 پور ظهیر ، دکتر علی تقوی ، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، انتشارات آگاه ، چاپ نهم ، تابستان 2 دلاور ، دکتر علی ، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ف انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ اول ، مرداد 1368 3 رسولی ، ابراهیم ، تحقیق در بررسی ساخت شخصیتی در ایران و تاثیر آن در کارایی معلمان 4 علاقه مند ، دکتر علی ، مقدمات در مدیریت آموزشی ، انتشارات پیام نور ، 69 5 علاقه مند ، دکتر علی ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، انتشارات فروردین ، چاپ 6 عسگریان ، مصطفی ، سازمان مدیریت آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر ، 7 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، سالهای 71 – 72 – 73 8 فیلیپ کومبر ، ترجمه حسن و کوکب صفاری ، بحران جهانی تعلیم و تربیت 9 محمدی ، جمیله و لغزشی ، مریم ، تحقیق در مورد برخورد مدیران با معلمان و تاثیر آن در کارآیی معلمان 10 هدایتی ، مجید ، بررسی سبکهای مدیریت ، 74 11 مجله پزوهش های تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران 1372 12 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش زمستان سال 77 13 خلیلی شورینی ، دکتر سیاوش ، روش های تحقیق در علوم انسانی ، چاپ دوم ، انتشارات یادواره

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق نقش مديران آموزشي در کارآيي معلمان از ديدگاه معلمان

فصل اول بیان مسئله ضرورت واهمیت پروژه اهداف پژوهش محدودیت ها ومشکلات تحقیق سوال ها یا فرضیه های اهم محدودیت ها و مشکلات تحقیق تعریف متغییرها یا اصطلاحات فنی فصل دوم بخش اول مدیریت درجهان مدیریت درایران بررسی اجمالی مدیریت ویژگیهای مدیران وظایف مدیران مهارتهای لازم برای مدیرآموزشی شیوه هاواصول مدیریت 1 اصل مشورت 2 اصل برابری افراد در برابر قانون 3 اصل استفاده ازتشویق وتنبیه 4 تحریم استبداد خصوصیات مدیرنمونه 1 اعتقاد و تعهد در کار 2 تخصص ومهارت 3 وسعت نظروانعطاف پذیری ودوری ازخودمحوری 4 انصاف وبی غرضی 5 قدرت تفکروابتکار خوش رفتاری وصبروشکیبایی 6 قاطعیت،شهامت،اعتمادبه نفس ویژگیهای مدیران موفق درمدارس مشکلات اساسی مدیران بخش دوم پیشینه تحقیق مدیریت مبتنی برقدرت سازمانی تحلیل وبررسی انجام شده فصل سوم روش جمع آوری اطلاعات روش تحقیق روش نمونه گیری جامعه آماری روش آماری توصیف شاخصهای مورد استفاده روش تجزیه وتحلیل فصل چهارم و پنجم توصیف و استنباط نتایج مربوط به هر یک ا ز فرضیه ها فرضیه (1) فرضیه فرضیه فرضیه تحلیل کلی موضوع به روش آمار توصیفی تحلیل کلی موضوع به روش آمار استنباطی (خی دو) مقایسه خی دوهای هر یک از فرضیه ها با جدول کای اسکوئر فصل ششم نتیجه گیری پیشنهادات الف) کاربردی ب) برای محققان ارجمند منابع و مآخذ پیوستها

چکیده

مدیریت در لغت به معنی اداره کردن یک موسسه است ولی امروزه با پیشرفت سریع سازمان های انسانی که در اثر گسترش تمدن وآشکار شدن نیاز به وجود آمده است مدیریت غیر از معنای لغوی به مفهوم هدایت کردن یا به کارگیری مجموعه ای از آگاهی های شکل یافته است که بدین وسیله فرد با ایجاد هماهنگی در سازمان بازده آن را افزایش می دهد

مدیریت در مفهوم ،هدایت کردن،،امروزه به صورت یک تخصص جلو گر شده واز فلسفه روش وفنی خاص برخورداراست

پس یکی از دانش های بی شمار عصر حاضر که همه دولت ها به آن توجه دارند علم مدیریت است که حیطه وسیعی یافته ومانند همه علوم دیگر قابل تعمیم وتعلم است

نیاز کنونی ایران اسلامی به علم مدیریت برای تنظیم وپیشبرد آرمان های مقدس اسلامی کمتر ازنیاز علوم دیگرنیست .به ویژه در زمانی که همه نیروهای اسلامی وعلاقه مندی برای یک جهش بزرگ بسیج شده اند ازطرف دیگررویارویی کشور با استکبار جهانی ایجاب می کند ،هر سریع تر به دانش های جدید دست یابیم ،تا بتوانم ترفندهاونیرنگهایی را که برای شکست ما مطرح می کنند خنثی کنیم .در چنین شرایطی مدیران بایدبرای پیش بینی دقیق سیاست ها وترفند های اهریمنان وراهها مقابله با آنها آمادگی داشته باشند

مدیریت به مفهوم امروزی ،خاص قرن اخیر است .توسعه صنایع وپیدایش وگسترش سازمان هامختلف ،مسائلی رابه وجود آورده که حل وفصل آن ها به دید علمی وجهان بینی مدیریت نیاز دارد وبر همین مبنا امروزه تحقیقات علمی در زمینه مدیریت ،بخش وسیعی از تحقیقات ومطالعات اجتماعی را به خود اختصاص داده است ودانشمندان وپژوهشگران دانش مدیریت ،در سراسر جهان ،نظریه هاگوناگونی را با تکیه بر اید ئولوژی خودپیشنهاد وارائه کرده اند .امروزه تقریباهمه نظام ها وبه ویژه در ایران اسلامی ،نگریش مبتنی برامرآموزش وتعلیم معلمان ومدیران وبه کارگیری روش ها موثروجوددارد.اکنون جمهوری اسلامی ایران برای پرداختن،به امربازسازی کشور،به مدیران مجرب وصاحب نظرنیازدارد.ومدیران علاوه برداشتن تقوی،نیازمندی توانایی درزمینه هافنی هستندویافتن مهارت وتشخیص پیچیدگی های مستلزم آموزش،تفکروتجربه ای کاری است

ازاین روبرمسئولان کشورفرض است که بیش ازاین دربخش آموزشی وپرورشبه تعلیم وآموزش مدیران بپردازند وموجبات موفقیت مدیران رادرامرخطیرتعلیم وتربیت فراهم آورندودرنهایت یکی اززیباترین تعریف هابرای مدیران آموزشی چنین است،مدیریت آموزشی،یعنی روابط انسانی،

هدف از مقاله به بررسی نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان از دیدگاه معلمان میباشد وتمایل به بهسازی مدیریت درصحنه تعلیم وتربیت وتحقق آرمان های عالیه انسانی ازطریق،افزایش کارآیی وایجاد انگیزه وعلاقه مندی درمعلمان وکلیه دست اندر کاران تعلیم وتربیت ازطریق اعمال شیوه های صحیح ومطلوب مدیران آموزشی ونیز شناسایی نقش مدیران وکسب آگاهی درزمینه وظایف،ویژگیهای،مهارت ها،خصوصیا ت ها وهمچنین وضعیت آموزشی،اجتماعی وتحقیقی آنان می پردازد

نتایج نشان می دهد که مدیران در کارآیی معلمان نقش تعیین کننده و مؤثری دارند بنابراین نظام آموزش و پرورش کشور باید سعی کند مدیریت آموزشی را به سمت مدیریتی متعهد و متخصص سوق دهد . واین امر مستلزم گسترش آموزشهای گوناگون در دوره های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی است . که در آن داشتن روابط انسانی از مشخصه های مهم مدیریت می باشد جایگاه ارزنده ای دارد . چرا که با آموزش و بالندگی استعدادها و تواناییهای مدیر بیش از پیش شکوفا می شود و در مسیر کمال قرار می گیرد . سازمانهای آموزشی دارای ویژگیهای بی همتایی است که لازم است از لحاظ مدیریت و رهبری مورد اعتنا و توجه شایانی قرار گیرد

واژه های کلیدی: آموزش و پرورش، برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی، معلمان

بیان مسئله

..نقش مدیران آموزشی درکارایی معلمان ،،مسئله یامشکلی که دراین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به آن هستیم مسئله نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان می باشند. همه اهل فن واقف می باشندکه مدیرازنظرکاری ونقشی که در سازمان (مدرسه)به عهده دارد به عنوان پلی می باشدمیان اداره آموزش وپرورش منطقه آموزشی وکارکنان آموزشگاه ،دراین بین هم اداره وهم کارکنان مدرسه علی الخصوص معلمان ازمدیریت آموزشگاه انتظاراتی دارند.که مقاومت ازهم ولی مکمل یک دیگر (که نتیجه هردوانتظارات ،یعنی سازمان وکارکنان در جهت بهبودکارآیی می باشد)

دراین تحقیق سعی شده است درخصوص چگونگی عملکرد مدیراموزشگاه دررابطه بامعلمان موردبحث وبررسی قرارگیرد.تامشخص گردد چقدراخلاق ورفتارمدیر،کارآیی معلمان راتحت تاثیرقرارمیدهد ویااینکه میزان آشنایی مدیربااهداف آموزشی ونحوه برنامه ریزی دقیق مدیربااستفاده ازاصول برنامه ریزی ویاثبات مدیریت واستفاده ازروابط انسانی شایسته درکارآیی معلمان موثرمی باشد وتا ثیرآنهاچقدرمی تواندباشد.تابااستفاده ازراه کارهای مناسب مدیریت مدرسه باچشمانی بازوآگاهی بیشتر درجهت رسیدن به اهداف سازمان همراه باایجاد فضای مناسب جهت رضایت معلمان حرکت نماید.وتا بتواند دیگر مدیران راهم در چگونگی اداره مدرسه راهنمایی های لازم را ارائه نماید

ضرورت واهمیت پروژه

تحقیق گرانبهاترین امر،برای آنانی است که به آزادی نائل شده اند،

آنان که دلی دردمند دارند،بامحیط خویش درتعاملندودربرخوردبا موقعیت های مسئله ای ،به آسانی از کنار آن نمی گذرند ودر تلاش حل مسائل ودستیابی به حقایق ،روزوشب می گذرانند،محققان واقعی را رقم می زنند[1] ودر این تحقیق سعی شده است در رابطه بااهمیت وحساسیت کار مدیرت وچگونگی تاثیرگذاری عملکردمدیر برروی کار آیی معلمان ،به صورت عملی هرچند بطور جزئی بحث وبررسی گرددتا به مدیران زحمتکش که به دنبال پیدا کردن راههای علمی وجهت خدمت به نظام آموزشی همگام با رضایت معلمان هستندراه کارهای نشان داده شود

اهداف پژوهش

اهداف اصلی دراین پژوهش عبارت است از:

بررسی نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان از دیدگاه معلمان میباشد وتمایل به بهسازی مدیریت درصحنه تعلیم وتربیت وتحقق آرمان های عالیه انسانی ازطریق،افزایش کارآیی وایجاد انگیزه وعلاقه مندی درمعلمان وکلیه دست اندر کاران تعلیم وتربیت ازطریق اعمال شیوه های صحیح ومطلوب مدیران آموزشی ونیز شناسایی نقش مدیران وکسب آگاهی درزمینه وظایف،ویژگیهای،مهارت ها،خصوصیا ت ها وهمچنین وضعیت آموزشی،اجتماعی وتحقیقی آنا ن

لینک کمکی