فایل ورد word تحقيق ارتباط عملکرد مدرسه بر بهداشت رواني دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق ارتباط عملکرد مدرسه بر بهداشت رواني دانش آموزان دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق ارتباط عملکرد مدرسه بر بهداشت رواني دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق ارتباط عملکرد مدرسه بر بهداشت رواني دانش آموزان

1-ردل،فرتیس-واتنبرگ،ویلیام -ترجمه وتلخیص:ناهیدفخرایی،بهداشت روانی درآموزش –بنگاه ترجمه ونشرکتاب –تهران 1353

2-فرجاد،محمدحسین–مشکلات واختلال روانی، رفتاری در خانواده، تهران- انتشارات بدر، 1374

3-عمید حسن،فرهنگ فارسی،تهران،انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1363

4-فصلنامه تعلیم وتربیت،نشریه پژوهشکده تعلیم وتربیت،وزارت آموزش وپرورش، سال بیستم شماره 3،پاییز 83

5-وهاب زاده،جواد-مفهوم بهداشت روانی،تاریخچه وخطوط اصلی آن دارو ودرمان،تهران،شماره مسلسل25، 1374

6-موسوی،اشراف السادات،عملکردنظام خانواده وبهداشت روانی اعضاءخانواده (مجله اندیشه ورفتار )تهران  شماره32و23و1379

7-میلانی  فر،بهروز، بهداشت  روانی،تهران –نشر قومس، 1373

8- مجموعه  مقالات  سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت نوجوان، جوان آموزش وپرورش  تابستان 73 (نام تحقیق  نقش مدرسه در رشد  ارزش های  اخلاقی واجتماعی  گروه نوجوان وجوان دکتر خلیل  سلطان القرایی )ناشر :دبیرخانه سمپوزیوم جایگاه تربیت

9- شعبان ورکی،بختیار–روش های تامین احتیاجات اساسی(زیستی–روانی کودکان)ماهنامه پیوند بهمن،1371 شماره159 160

10-هاشمی مقدم،سید شمس الدین–فضلنامه معلم  ومدرسه،اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی، پاییز 72

11-گنجی،حمزه –روان شناسی رشد،جیمز دبلیو وفرزندان،تهران،انتشارات بعثت، 1376

12لیدنز-آنتونی،جامعه شناسی،ترجمه منصور صبوری، تهران،نشرنی،چاپ  سوم

13-لطف آبادی،حسین-بهداشت روانی کودکان درمدرسه.فصلنامه تعلیم وتربیت، دوره سوم  شماره 3و4 1364

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق ارتباط عملکرد مدرسه بر بهداشت رواني دانش آموزان

مقدمه بیان مسئله اهمیت وضرورت مساله بیان اهداف هدف کلی فرضیات تحقیق محدودیت های تحقیق تعریف مفاهیم واصطلاحات پیشینه تاریخچه بهداشت روانی چیست ؟ وضعیت بهداشت روانی ایران حدود بهداشت روانی درتعلیم وتربیت هدف بهداشت روانی عوامل موثر در بهداشت روانی بهداشت روانی فقط قسمتی از آموزش است آموختن شرکت در بهداشت روانی دوران قبل از بلوغ نقش ومفهوم مدرسه نقش مدرسه درفرد ترس از مدرسه نقش اساسی معلم در بهداشت روانی مشکلات یا دیگری باعث کسالت روحی می شود روش تدریس معلم رسیدگی وقدرت یادگیری نتایج آموزش ضعیف تشویق وتنبیه انظباط احترام وتسلط برکلاس وحشت امتحانات جامعه نمونه پرسش نامه سلامت روان Scl-90-R پایایی پرسشنامه پرسشنامه تحقیق(سلامت روانی scl90) بیان مسئله روش اجرا هدف بهداشت روانی عوامل موثردربهداشت روانی روش تامین بهداشت روانی درخانه ومدرسه نتیجه گیری پیشنهادات منابع

چکیده

مدرسه یکی ازمهمترین محیط موثر بربهداشت روانی وجسمانی دانش آموزان خود می باشد.بهداشت روانی در دوره  نوجوانی از اهمیت ویژه ای بر خورد داراست بطوری که اگر دوره نوجوانی بدون مشکل سپری شود نوجوان به بزرگسال تبدیل خواهد شد ونقش بزرگسالی خود را خوب ایفا خواهد کرد. با توجه به اهمیت بهداشت روانی در  دوره نوجوانی و واهمیتی که مدرسه بر بهداشت روانی فرزندان دارد این ضرورت احساس می شود که عملکرد مدرسه که بهداشت روانی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار میدهد مورد بررسی  قرار گیرد. مهمترین هدف بهداشت روانی  آن است که بتواندبرای هر فرد شادترین  وثمر بخش ترین شیوه زندگی را بیابد برای پرورش شخصیت همه جانبه افراد باید در شرایطی فراهم آورد تا افراد بتوانندسازش بهتری با محیط پیدا کنندهمچنین  اتکای به نفس وتلقی مثبت نسبت به خود ودیگران در آن تقویت کردد تابدین طریق ازسلامت روانی برخودار شوند

آن گاه اولیای آموزش وپرورش وبرنامه ریزان  تربیتی  با آگاهی از  ویژگی های  مراحل  مختلف سنی وشناخت آمادگی فرددر هر مرحله سنی بر تدوین وتهیه مطالب و محتوای مواد آموزشی اقدام کنند زمانی که معلمین مربیان روشهای  تدریس  وارائه مطالب را متناسب  با خصوصیات رشد دانش آموزان  انتخاب کنند وهنگامی که والدین انتظارات وتوقعات خویش  از فرزندان رامتناسب با رشد وآمادگی های جسمی وروانی آنان قراردهندودرتشخیص  رفتاربهنجار از ناهنجاری به ویژگیها مراحل مختلف  سنی توجه کننددر این صورت است که این فرزندان خانه ودانش آموزان مدرسه ناکامی راکمتر تجربه کرده وبهداشت روانی اوتضمین شده است

رشد فردی وتوسعه اجتماعی  مستلزم اتخاذتصمیمات وانجام فعالیتهایی که ضمن رفع موانع از مسیر انسان شرایط  دستیابی به اهداف مطلوب را فراهم آورد.از مهمترین مقولات دراین خصوص  می توان به آموزش وپرورش وبهداشت روانی  انسان اشاره کرد که یکی به شکوفایی استعدادها،ایجاد مهارت وپرورش  انسان های فعال وکارآمد توجه دارد ودیگری در صد پیشیگیری از نا بسامانی ها وحل مشکلات روانی انسان بوده وبه سلامت روانی وی نظر دارد .چنان که در یک دیدگاه  اساس  تعلیم وتربیت و سلامت روانی  را می توان دو جنبه  از یک واحد  به شمار آورد.چرا که تربیت مناسب به رشد متعادل ورشد فردی وتوسعه اجتماعی  بسته به موفقیت درامرآموزش وپرورش وبهداشت روانی آدمی می باشد. علت اصلی  مشکلات  تربیتی انسان برهم خوردن تعادل  فرد ومحیط وعوامل تربیتی  است که والدین که نخستین عوامل  تربیتی محیط کودک  هستندتا معلم ومدرسه، کلاس وکل جامعه باهمه ویژگی  هایش  مجموعه محیطی فرد را تشکیل  می دهند وهرکدام درجای خود ودر حد خودمی توانندزمینه رشد وسلامت روانی  برای فرد ایجاد کنند

بنابراین هدف تحقیق بررسی ارتباط عملکرد مدرسه بر  بهداشت روانی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی ناحیه 2 شهر اراک می باشد

باتوجه به مرورمطالعاتی که صورت گرفت متخصصین نظرات متفاوتی  درباره بهداشت روانی وعملکرد مدرسه ارائه دادند هر کدام از آنها به نوعی توجه به بهداشت روانی دانش آموزان رامهم دانسته واعتقاددارندکه توجه به بهداشت روانی دانش آموزان میتوانددرپرورش یک انسان با شخصیت وسالم مفیدباشد.همچنین با توجه به این که موفقیت درامرآموزش وپرورش مستلزم برنامه ریزی صحیح .بر پایه اصول بهداشت روانی خواهد بود

لذا این مسئله به ذهن متبا درمیگردد که عملکردمدرسه می تواند بر بهداشت روانی دانش آموزان موثر باشد

واژه های کلیدی: بهداشت روانی، افسردگی، اضطراب، مدرسه

فصل اول

مقدمه

درسالهای اخیرهدف تعلیم تربیت بیش از بیش متوجه آماده کردن افراد باشخصیت سالم است امروزهمه معتقدندبا آوردن وتربیت کردن یک انسان با شخصیت سالم، بسیار مهمتراست از آن که قدرت وشعوراستفاده از آن را داشته باشد اکنون اغلب مسایل ومشکلات روابط انسان هاراکمک علم روانشناسی حل میکنند واز زمانی که مسئله شناخت روان افراد مطرح شده قضاوت هاوملاک ها تغییر کرده یعنی واقعا فهمیده وقبول کرده اندکه حرکات، اعمال وخواسته های ما عکس العمل عقده هایی است که از دوران کودکی ونوجوانی در مابه وجود  آمده است بهداشت  روانی  یکی از علم هایی است که هر معلمی  برای کمک به رشدصحیح کودکان وتامین آتیه آن ها باید بداندوبه آن عمل کند البته  نمی توان مسئولیت حفظ بهداشت روانی کودکان رافقط به عهده معلم گذارد زیرا دراین کار مدرسه وریاست آن ووالدین نقش مهمی را نیز به عهده دارند.روی هم رفته هر کس به نحوی با کودکی یا نوجوانی سر و کار دارد ومی خواهدبرای  آنها مفید بوده ورفتار صحیح داشته باشدبایدبه این علم توجه کند (ردل وواتنبرگ 1353)یکی از مراحل تکوین شخصیت جوان ونوجوان مدرسه ومحیط آموزشی است که فرد قسمت عمده وقت خود یعنی  حدود12هزار ساعت آن رادر این نهاد تربیتی می گذارند واکثر وقایعی را که در زندگی بزرگسالی اومی افتد درمدرسه می آموزد او می آموزد که با دیگران کنش وواکنش نشان دهد وارتباط برقرار کندچگونه کردار ورفتار خود را براساس نرم های اجتماعی  تنظیم  وکنترل نماید.چگونه مسایل ومشکلات خود راحل کند چگونه حد ومرز خود را حفظ کرده از آن تجاوز ننماید .چگونه دیگران وخود را بشناسد وبه آنان احترام بگذارد چگونه به مسئولیت وهمکاری  گروهی پی برد .از این روملاحظه می شودکه جریانات  تربیتی مزبورچه نقش عمده ای درتکوین شخصیت جوان ونوجوان دارند.نقش تربیتی آموزشگاه که به صورت صحیح عمل میکندوموجبات تنفر وانزجار ومدرسه گریزی را در دانش آموز ان به وجود نیاورد بایدمورد توجه قرار گیرد . نقش درست معلم ومسئولان مدرسه ونقش برنامه ریزان آموزشی وبه کارگیری نیروی فعال جوانان وتشویق آنان به انواع کارهای علمی وفنی  وحرفه ای وغیره توجه وهمدلی معلم یا دانش آموزودل پذیر بودن محیط مدرسه وجاذبه داشتن محتوای درسی وکلاس ودهها مطالب  نظیر آن همه درتکوین شخصیت  متعادل دانش  آموز نقش  به سزایی دارند

مربیان به عنوان اعضای اصلی هدایت وتنظیم جهت دهی به فعالیت های آموزشی وتربیتی  باید درتهیه این فعالیت ها و برنامه ها کلیه خصوصیات  نوجوانان رامورد نظر قرار دهندوتوجه به رشد بدنی جوانان توجه به عقاید، عواطف واحساسات آنان فراهم ساختن زمینه ای که جوان خود ومحیط خود را بشنا سد پرورش روح همکاری وغیره از اهم اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد .اریکسون  معتقداست که اگر هویت  شخصی نوجوان بتواند  خودرا بشناسد و از دیگران جدا سازد تعادل روانی وی تضمین میشود واگرسرخورگی وعدم اعتماد  جایگزین  اعتماد شود وبه جای  تماس  با مردم  گوشه  گیرد ومنزوی شودو به جای  تحریک رکورد نملید تحریک وبه جای  خود آگاهی  وتشکیل  هویت  مثبت دچار  ابهام درنقش خود شود .هماهنگی وتعادل روانی وی به هم خوردوبه بحران هویت دچارمی شوددربحران هویت نوجوان شدیدا دچارناراحتی واظطراب ذهنی است به صورت که نمی تواند جنبه های مختلف شخصیت را در یک خویشتن قابل قبول وهماهنگ سازد(سمپوزیوم جایگاه تربیت، 1373)مدرسه مستقیم در مدرسه واگرهمه با هم سعی کنیم که مشکلات روحی کودکان ونوجوانان را درک نموده وبه بهبود آنها کمک نماییم افراد سالمتر به جامعه تحویل  خواهیم داد .(ردل وواتنبرگ 1353)اگر جامعه ای علاقه مند به حفظ نوجوانان وجوانان در برابر اختلالات روانی است باید نظام آموزشی سالم و سازنده ای برای آنان ایجاد کند.از جمله وظایف  مدرسه

1-ایجاد تعادل میان رشد تحصیلی و رشد شخصیتی دانش آموز

2-کاهش  میزان  فشار  بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ومقابله  با ترس واضطراب که عمومابرفضای تحصیلی سایه می افکند

3-پرورش احساس ارزشمندی درکودکان یعنی القای این مطلب به آنان که برای خود خانواده خود وجامعه خود افراد با ارزش هستند و ارزش آنان خیلی برتر و بالاتر  از آن است که به انحراف روی آوردند ووقت خود را تلف کنند

بلوم توجه به نکات زیر را برای رشد شخصیت جوانان واجب میداند

1-به دانش آموزان کمک کنیم که خود را بشناسند

2-به آنان بیاموزیم که برای خود ودیگران احترام قائل شوند

3-به آنان بیاموزیم که دراعمال ورفتارخوداحساس مسئولیت کنند

4-آنان را به نفوذعوامل اطراف آگاه سازیم

5-به آنان کمک کنیم تا مجموعه ارزش های شخصی برای خود تشکیل دهند

6- به آنان راه اتخاذ تصمیم مهم و اجرای آن ها را بیاموزیم

7-برنامه مدارس را مطابق توانایی کودکان ومناسب با دنیا که با آن روبه رو خواهند شد طرح ریزی کنیم

8-به آنان کمک کنیم تا مهارت های ارتباطی را کسب کنند (فصلنامه  تعلیم وتربیت، 1383)

نظربه اهمیت بهداشتی روانی در حیات وسعادت فرد وجامعه ونقش وتاثیری که تعلیم وتربیت میتواند درتحقق گوهر آدمی ایفا کند وبا توجه به این  که موفقیت  درامر آموزش وپروش مستلزم برنامه ریزی صحیح وبر پایه اصول  بهداشتی روانی خواهد بود محقق را بر آن داشت که عملکرد مدرسه را بر بهداشت روانی دانش آموزان دختر  دوره راهنمایی در ناحیه 2شهر اراک را مورد پژوهش قرار دهد

لینک کمکی