فایل ورد word پرسشنامه خودکار آمدي بندورا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه خودکار آمدي بندورا دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه خودکار آمدي بندورا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه خودکار آمدی بندورا

پرسشنامه ای که بندورا برای سنجش خود کار آمدی پنداری  ساخته است شامل 55 گویه است که خود کار آمد پنداری  را در شش زمینه می سنجد که عبارتند از

خود کارآمدی پنداری از نظر موفقیت تحصیلی

خودکارآمدی پنداری در زمینه خود نظم دهی به یادگیری

خودکارآمدی پنداری در زمینه فعالیتهای فوق برنامه

خود کارآمدی پنداری در زمینه بر آوردن انتظارات دیگران

خودکارآمدی پنداری در زمینه خود نظم دهی انگیزشی

خود کارآمدی پنداری در زمینه استحکام خود

برای بدست آوردن نمرات  در هر زمینه ، نمرات مربوط به گویه های آن زمینه را باهم جمع می شوند . پس از محاسبه نمرات فرد در هر زمینه با جمع کردن نمرات شش زمینه بدست آمده نمرات خود کار آمدی  کلی فرد بدست می آید

برای بدست آوردن نمره خود کار آمد پنداری در هر حیطه به شرح ذیل عمل می شود

نمره خود کار آمدی در زمینه موفقیت تحصیل از جمع نمرات گویه های زیر بدست می آید

49-44-40-39-23-21-12-11-

نمره خود کار آمدی در زمینه یاد گیری از طریق نظم دهی از جمع نمرات گویه های زیر بدست می آید

51-46-42-33-31-29-25-19-14-4-

نمره خود کار آمدی از نظر فعالیت های فوق برنامه از جمع  نمرات گویه های زیر بدست می آید

53-48-43-34-26-16-8-

نمره خود کار آمدی از نظر برآوردن انتظارات دیگران از جمع نمرات گویه های زیر به دست می آید

35-27-17-

نمره خود کارآمدی از نظر استحکام خود از جمع نمرات گویه های زیر به دست می آید

38-3020-

نمره خود کار آمدی در زمینه خود نظم دهی  از جمع نمرات گویه های زیر به دست می آید

55-47-37-28-18-

پایایی پرسش نامه

مفهوم پایایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. به عبارت دیگر اگر وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان و مکان دیگری مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به طور کلی باید گفت ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد

برای سنجش پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌شود. ضریب همبستگی بین اندازه‌های نتایج اندازه‌گیری مکرر، با یک وسیله اندازه‌گیری در شرایط یکسان، نشان‌دهنده پایایی اندازه‌گیری آن وسیله اندازه‌گیری می‌باشد. ضریب پایایی به روش‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شود که عبارتند از

آزمون مجدد

آزمون‌های همتا

دونیمه کردن

سازگاری درونی: شامل دو روش کودر- ریچاردسون برای طیف‌های اسمی و روش آلفای کرونباخ برای طیف‌هایی با مقیاس طبقه‌ای و رتبه‌ای چندارزشی می‌باشد

لینک کمکی