فایل ورد word پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نماید. در تحقیق حاضر نیز برای جمع آوری اطّلاعات میدانی در بین کارکنان بانک تجارت استان گیلان از پرسشنامه استفاده شده است

پرسشنامه مورد استفاده در تحقق حاضر، برمبنای ک روش تجربه شده، برای ارزاب وجوه مختلف بانک، شکل گرفته است که روی هم رفته تعال سازمان را برحسب توانمندی ها و دستاوردهای سازمان به نماش م گذارد. در پرسشنامه حاضر، تعال در بعد وسع درنظر گرفته شده و صرفاً به وجوه سستم های مدرت کفّت(مانند ISO9000) محدود نمشود. ان پرسشنامه دارای 50 سوال بسته و هم وزن م باشد. خصوصّات اصل و منحصر به فرد آن در ان است که هرکاز 50 سوال، اثری کسان بر امتاز سازمان دارند. پنج معار اوّل که در قالب پنج فرضه در آمده اند دارای 500 امتاز هستند بعنوان معارهای توانمدساز شناخته م شوند و چهار معار دوّم که در قالب چهار فرضه دوّم گنجانده شده اند هم دارای500 امتاز هستند و بعنوان معارهای نتاج شناخته م شوند. ک از وژگ های فوق العاده و کلدی ان پرسشنامه اناست که هر ک از 50 سوال دارای تاثرگذاری کنواخت و متعادل بر امتازده سازمان است

به منظور امتیازدهی در این پرسشنامه برای هر سوال چهار گزینه جواب در نظر گرفته شده است گزینه اول که با حرف D نشان داده شده و معادل 0 درصد است یعنی فعّالیّتی شروع نشده است, گزینه دوم که با حرف C نشان داده شده و معادل 33 درصد است یعنی پیشرفت جزیی دارد, گزینه سوم که با حرف B نشان داده شده و معادل 67 درصد است یعنی پیشرفت قابل ملاحظه ای دارد و در نهایت گزینه چهارم که با حرف A نشان داده شده و معادل 100 درصد است یعنی به طور کامل به نتیجه رسیده است و از آنجاییکه هر سوال  از سهمی مساوی در ارزیابی نهایی برخوردار است پس امتیاز داده شده به هر قسمت یا کل پرسشنامه با جمع زدن درصدهای علامت خورده در هر ستون به دست می آید یعنی در محاسبه درصد دستیابی به اهداف ابتدا مجموع درصد های به دست آمده از A,B,C,D  را به دست آورده و سپس تقسیم بر تعداد سوال هر معیار می نماییم. به عنوان مثال برای سنجش معیار رهبری مجموع درصدها تقسیم بر پنج می شود

روایی1 (اعتبار)پرسشنامه

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیّرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش  متغیّرها  در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیّت را بخوبی نشان دهد  (حافظ نیا، 1380، ص283)

پرسشنامه مورد استفاده در ان تحقق توسط بناد مدرت کفّت و بعنوان روش جهت خودارزاب سازمانها طرحگردده است. در همن راستا موسّسه مطالعات بهره وری و منابع انسان، در سال 1382 بمنظور ارزاب عملکرد شرکتهایتحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صناع اران، نسخه نخست ان پرسشنامه را تدون نمود و با توجّه به تجربّاتبدست آمده از آن، نسخه حاضر را پس از وراش فنّ تهّه نموده است. همچنن بررسی روایی پرسشنامه از روش محتوایی استفاده شده است بدین ترتیب که  بعد از تدوین آن از نظرات و راهنمایی های جمعی از متخصّصان امر استفاده شد و در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید که پس از اعمال اصلاحات مورد نظر پرسشنامه نهایی تدوین شد

لینک کمکی