فایل ورد word پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلچ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلچ دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلچ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ[1]

این پرسش نامه را مزلچ (1986) ، از گروه پالوآتو در کالیفرنیا تهیه کرده است ( عزیزی ، فیض آبادی ، صالحی ، 1387) و رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی است . که از 22 گویه برای اندازه گیری فراوانی و شدت این پدیده در ابعاد سه گانه ، خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت وفق دادن موفقیت فردی به کار می رود

3-5-3-1- روش نمره گذاری

 امتیاز بندی گویه ها در این مقیاس ، بر اساس معیار درجه بندی لیکرت در دو جنبه ی فراوانی و شدت از الگوی زیر ، پیروی می نماید

دستورالعمل فراوانی : در این شیود تعداد دفعاتی در نظر گرفته می شود ، که فرد فرسودگی شغلی را در ابعاد سه گانه تجربه کرده است ؛ هرگز (0) ، چند بار در سال (1) ، یک بار در ماه (2) ، چند بار در ماه (3) ، یک بار در هفته (4) ، چند بار در هفته (5) ، هر روز (6)

دستورالعمل شدت : در این شیوه میزان شدتی در نظر گرفته می شود ، که فرد فرسودگی شغلی را در ابعاد سه گانه تجربه کرده است ؛ هرگز(0) ، خیلی کم (1) ، کم (2) ، گاهی (3) ، متوسط (4) ، اغلب (5) ، زیاد (6) ، خیلی زیاد (7)

 3-5-3-2- سنجش روایی و پایایی

روایی :

مزلچ و جکسون (1981)برای تعیین روایی پرسشنامه MBI از سه روش استفاده کردند.1-محاسبه همبستگی نمره افراد در MBI با نمره ای که فرد کاملا آشنا (همسر یا همکار) به فرد میداد.2-محاسبه همبستگی ابعاد تجربه شغلی یا فرسودگی شغلی .3-محاسبه همبستگی نمره افراد در MBI و پیامدهای مختلفی که فرض شده است با فرسودگی مرتبط است

فیلیان (1371) در یک مطالعه مقدماتی که توسط بدری گرگری (1374) صورت گرفت ویژگی‌های روانسنجی زیر بدست آمد،خستگی عاطفی (84/0= ) ، شخصیت زدایی (74/0 = ) ، در مورد اعتبار این پرسشنامه نیز اعتبار همزمان بین پرسشنامه فرسودگی شغلی و رضایتمندی شغلی پری فیلدورث توسط بدری گرگری (1374) محاسبه شده است که رابطه معکوس بدست آمده است (سید  رضا سید جوادیان ،1385)

عابدی (1381) برای تعیین روایی همگرایی این پرسشنامه از روش همبستگی پرسشنامه با آزمون فرسودگی شغلی گلدارد که از پرسشنامه های معتبر فرسودگی است استفاده شده است

پایایی :

مزلچ و جکسون[1] (1981) پایایی این پرسش نامه را برای فراوانی 83/0 و برای شدت 84/0 گزارش کرده اند .همچنین ضریب پایایی کل پرسشنامه برای فراوانی 82% و برای شدت 53% محاسبه شده است. از طرفی پایایی خرده آزمون های فوق نیز از طریق آلفای پایایی کرونباخ محاسبه گردید ، برای خستگی عاطفی فراوانی 89/0 و شدت 86/0 ، عملکرد شخصی فراوانی 74/0 و شدت 74/0 ، مسخ شخصیت فراوانی 77/0 وشدت 72/0 گزارش گردید . روایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب همبستگی 57/0 محاسبه نمودند

عابدی (1381) ، ضرائب پایایی مقیاس های پرسش نامه را به ترتیب برای خستگی عاطفی فراوانی 80/0 و شدت 56/0 ، عملکرد شغلی فراوانی 79/0 و شدت 69/0 ، مسخ شخصیت فراوانی 62/0 و شدت 70/0 گزارش نمود . نوع روایی باز آزمایی پرسش نامه مذکور را با استفاده از ضریب همبستگی 43/0 بدست آورد 

[1] – Maslach & Jacsoon

[1] – Maslach

لینک کمکی