فایل ورد word پرسشنامه اثربخشي سازماني هوي و همکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه اثربخشي سازماني هوي و همکاران دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه اثربخشي سازماني هوي و همکاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران

برای اثربخشی سازمانی از پرسشنامه‌ای که ساخته هوی و همکارانش (2009) است، جهت تعیین میزان نگرش کارکنان از اثربخشی، استفاده شد. این پرسشنامه دارای 8 سؤال که موارد 5 گانه کمیت و کیفیت محصول، کارایی، قابلیت سازگاری و قابلیت انعطاف را می‌سنجد و طیف 6 نمره‌ای لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است. به‌طوری که برای پاسخ کاملاً موافق نمره (6) و برای پاسخ کاملاً مخالف، نمره (1) نمره‌گذاری شده است (جدول 3-4). نمره بالاتر نشان دهنده اثربخشی بیشتر است. این پرسشنامه توسط محقق ترجمه شده است و لازم به ذکر است این پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی سازمانی را می‌سنجد

روایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی از طریق ارزیابی‌های کارشناسان (هوی و فرگوسن[1]، 1985) تایید گردیده است و پایایی آن از طریق استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 87/0 تا 89/0 بدست آمده است که نشان دهنده ویژگی اعتبار ابزار است. محقق در این تحقیق به سنجش پایایی پرسشنامه‌ی اثربخشی سازمانی از طریق آلفای کرونباخ اقدام نمود که عدد 87/0 به دست آمد، همچنین به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه در این پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد

ابتدا در مورد قابلیت 8 ماده پرسشنامه سازمان اثربخش، برای تحلیل عاملی، از آزمون KMO[2] استفاده شد که ضریب به‌دست آمده رضایت‌بخش بود (86/0 = KMO). همچنین نتیجه آزمون کرویت بارتلت در سطح 0001/0 < P معنی‌دار بود (34/563 = خی دو[3]). برای تحلیل عاملی از روش مؤلفه‌های اصلی، با استفاده از چرخش متعامد از نوع واریماکس [4]استفاده شد

پژوهش حاضر بر اساس تعریف انجام شده مبنی بر حفظ عوامل دارای ارزش ویژه بیشتر از 1، تنها یک عامل را شناسایی کرد که در مجموع 75/52 درصد متغیر سازمان اثربخش را  پیش‌بینی می‌کند. بر اساس آزمون اسکری‌کتل نیز این یک عامل و فاصله‌ای که از سایر عوامل دارد قابل مشاهده است

[1].  Hoy & Ferguson

[2]. kaiser mayer olkin

[3]. chi square

[4]. varimax

لینک کمکی