فایل ورد word پرسشنامه بهره ورري بهوسيله هرسي، ب?نچارد و گلداسميت (1983)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه بهره ورري بهوسيله هرسي، ب?نچارد و گلداسميت (1983) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه بهره ورري بهوسيله هرسي، ب?نچارد و گلداسميت (1983)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بهره ورری بهوسیله هرسی، بنچارد و گلداسمیت (1983)

پرسشنامه بهره ورری بهوسیله هرسی، بنچارد و گلداسمیت (1983) تهیه شد و دارای هفت مؤلفه توانایی ، درک و شناخت شغل ، حمایت سازمانی، انگیزش ، بازخورد ، اعتبار و سازگاری است. این پرسشنامه بهره وری شامل 26 سوال است و پاسخها بر اساس طیف لیكرت ( 5= خیلی زیاد، 4 = زیاد، 3= تا حدی، 2= كم، 1= خیلی كم) امتیازگذاری شده اند

سوالهای هر خرده مقیاس عبارتند از

توانایی : سوالهای 1 –  2 – 

درک و شناخت شغل: 4 – 5 – 6-

حمایت سازمانی : 8- 9- 10-

انگیزش : 12- 13 – 14-

بازخورد : 16- 17- 18-

اعتبار: 20- 21- 22-

سازگاری : 24- 25-

شعبانی بهار و صفایی (1389) در بررسی این پرسشنامه پایایی آن را از طریق آلفای كرونباخ مورد بررسی قرار داده و میزان آن را 86/0 بدست آورده اند که نشان از پایایی مناسبی برای این پرسشنامه است. همچنین روایی این ابزار  نیز از طریق دریافت نظرات صاحب  نظران و استادان تأیید شده است. در این پژوهش اعتبار بدست آمده برای این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 83/0 است

لینک کمکی