فایل ورد word پرسشنامه تعهد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه تعهد سازماني دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه تعهد سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه تعهد سازمانی

برای اندازه گیری تعهد سازمانی از پرسشنامه ای که شامل 11 سوال می باشد و در تنظیم این پرسشنامه نیز از طیف پنج تایی لیکرت و گزینه های خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم استفاده شده است

 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه :

بعد از تهیه شاخص ها باید اطمینان حاصل شود که آنها همان مفهومی را می سنجند که ما می خواهیم اندازه گیری کنیم«اعتبار یا روایی » (صدرالسادات و دیگران،1380: 25). در واقع روایی به معنای صحیح و درست بودن است(خاکی ،1378: 288). بطور کلی اعتبار یا روایی به این معنی  می باشد که ابزار اندازه گیری تا چه حدی خصیصه مورد نظر را می سنجد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه، روشهای مختلفی وجود دارد که اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. لذا برای افزایش اعتبار (روایی) پرسشنامه این تحقیق، ابتدا پرسشنامه هر دو متغیر(رهبری تحول آفرین) و (تعهد سازمانی) تهیه شده، بعد با مشورت استاد راهنما و مشاور تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع گردید و در نهایت با رویت تعدادی از متخصصان  و اساتید محترم و شفاف شدن و رفع ابهامات، پرسشنامه نهایی توزیع گردید. در این روش برای افزایش روایی محتوای پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده می شود

1) استفاده از نظرات بعضی از اساتید، متخصصان و کارشناسان رشته مدیریت

2) مطالعه پایان نامه ها و مقاله های مربوط به موضوع تحقیق در سالهای گذشته

3) توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی و اعمال نظرات اصلاحی آنان

 پایایی[1] (اعتماد پذیری ) پرسشنامه :

پایایی ابزاری است که از آن به اعتبار دقت و اعتماد پذیری تعبیر می شود یعنی اگر وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغییر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه، در زمان یا مکان دیگر نیز نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایی معتبر، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسانی برخوردار باشد(حفاظ نیا،1377: 155). در واقع ما در پایایی باید مطمئن شویم که می توانیم به پاسخهایی که به پرسش های ما داده اند اعتماد کنیم، پرسشی که امروز به گونه ای و فردا به گونه ای دیگر به آن پاسخ دهند، پرسشی بی فایده ای است این همان مساله پایایی یا قابلیت اعتماد است(صدرالسادات و دیگران ، 1380: 26)

برای برآورد پایایی پرسشنامه در این تحقیق از تکنیک آلفای کرانباخ استفاده شده است. که برای این منظور، پرسشنامه قبل از توزیع نهایی، بین 30 نفر از جامعه آماری توزیع گردید و پس از جمع آوری پاسخها از فرمول آلفای کرانباخ استفاده شد و چون آلفا بیشتر از 70% بود، پایایی پرسشنامه تایید و توزیع گردید

ra = ضریب پایایی آزمون

²j = واریانس نمرات هر بخش

j = تعداد زیر مجموعه سئوالات پرسشنامه های آزمون

²= واریانس کل

اگر آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر از 70% بدست آید می توان عنوان کرد که پرسشنامه از پایایی قابل قبول برخوردار است، اما اگر این ضریب زیر 70% بدست آید، باید برای تمام ابعاد متغیر های تحقیق آلفای کرونباخ را محاسبه نمود و ابعادی که ضریب آنها زیر 70% بدست آمده است را حذف کرد یا مورد اصلاح قرار داد (سرمد و همکاران،1383: 129).در این تحقیق آلفای تمامی متغیرها بالای 70% است

[1]Validity

لینک کمکی