فایل ورد word پرسشنامه عوامل موثر بر يادگيري سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه عوامل موثر بر يادگيري سازماني دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه عوامل موثر بر يادگيري سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی

ابزار پژوهش حاضر شامل دو بخش ذیل است

الف) بخش اول: برای بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی از پرسشنامه ای محقق ساخته که شامل 33 سئوالی است استفاده شده و سوالات (1 تا 7) بُعد رهبری مناسب، سوالات (8 تا 14) بُعد فضای تعمیقی، سوالات (15 تا 18) بُعد بومی سازی، سوالات (19 تا 24) بُعد تعادل بین کار و خانواده، سوالات (25 تا 29) بُعد مدیریت زمان و نهایتاً سوالات (30 تا 33) بُعد تجربه اندوزی را مورد سنجش قرار داده است

ب) بخش دوم: برای بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان از پرسشنامه استاندارد سنگه (1990) که شامل 35 سئوالی است استفاده شده و سوالات (34 تا 40) بُعد مهارت های شخصی، سوالات (41 تا 47) بُعد الگوی ذهنی، سوالات (48 تا 54) بُعد چشم انداز مشترک، سوالات (55 تا 61) بُعد یادگیری تیمی و نهایتاً سوالات (62 تا 68) بُعد تفکر سیستمی را مورد سنجش قرار داده است

3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه

مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد؟ به عبارت دیگر آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد و به همین دلیل اصطلاح روایی به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره می کند. در خصوص روایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است

3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه

پایایی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است که به دقت آن در طول زمان اشاره دارد. معمولاً پایایی مترادف با قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش بینی، دقت یا صحت به کار می رود. به عبارت دیگر هرگاه افراد با پیروی از قواعد توصیه شده همانند یکدیگر اعداد یکسانی را به مجموعه ای از رفتارهای مشخصی، اختصاص داده باشند. این داده ها عینی است. به بیان آماری هر چه ضریب همسبتگی بین نظرات افراد بیشتر و واریانس آنها کمتر باشد این داده ها از عینیت بیشتری برخوردار است. یکی از شیوه های مرسوم برای تعیین پایایی استفاده از ضریب آلفای کرانباخ (Cronbach’s Alpha) می باشد و آلفای کرونباخ به طورکلی با استفاده فرمول ذیل محاسبه می شود

که دراین روابط  k تعداد سوالات،  واریانس سوال i ام،  واریانس مجموع کلی سوالات، میانگین کواریانس بین سوالات، و  واریانس میانگین سوالات می باشند

بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 1نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسش ها مناسب ترخواهند بود. کرونباخ ضریب آلفای 45/0 را کم، 75/0 را متوسط و قابل قبول، و ضریب 95/0را زیاد بیان کرد. در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و ابتدا پرسشنامه را روی 30 نفر از نمونه آماری اجرا کردیم، سپس از طریق نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ برای بخش اول پرسشنامه (عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا) 900/0 و برای بخش دوم (وضعیت سازمان یادگیرنده سازمان ناجا) 804/0 به دست آمد که پایایی های قابل قبولی هستند

لینک کمکی