فایل ورد word پرسشنامه تحقيق ژي و هيونگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه تحقيق ژي و هيونگ دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه تحقيق ژي و هيونگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ

برای تنظیم پرسشنامه ها دو روش وجود دارد . روش اول انجام مصاحبه های عمیق با صاحب نظران و استفاده کنندگان مورد نظر است . روش دوم مطالعه ادبیات مربوط و استفاده از پرسشنامه های از پیش تعیین شده است . در این تحقیق روش دوم مورد استفاده قرار گرفت و سوالات با بهره گیری از دانش حاصل از مطالعه ادبیات موضوع و نیز مشاهده ی پرسشنامه های مشابه طراحی شده است

پرسشنامه این تحقیق شامل 37 سوال میباشد که سوالات در بخش اول سوالات اطلاعات اصلی جهت اثبات فرضیه ها مطرح شده اند و در بخش دوم سوالات جمعیت شناختی مطرح شده اند  . پرسشنامه این پژوهش بر اساس پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ 2012 طراحی گردیده و تمامی سوالات آن مبتنی بر ادبیات تحقیق و مرتبط با فرضیه های مطرح شده میباشد

 مقیاس مورد استفاده

به منظور سنجش پاسخهای افراد به سوالات پرسشنامه از مقیاس  لیکرت استفاده شده است . طیف لیکرت یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است . لذا مقیاس لیکرت یک مقیاس مرکب است. گزینه های جوابیه در این مقیاس ، معمولا نشانگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین ، اعم از مثبت یا منفی است . به دیگر سخن ، از طریق این مقیاس میتوان حساسیت ، نگرش ، تعلق یا باور و احساسات پاسخگو را تعیین کرد. دلیل این امر آن است که پاسخگویی که نسبت به یک موضوع خاص دارای حساسیت عاطفی کم یا شدید باشد ، این حساسیت را خواه جنبه مثبت داشته باشد خواه منفی ، از طریق انتخاب عبارات مربوط به موضوع مورد نظر از خود بروز خواهد داد

روایی پرسشنامه

منظور از روایی یا اعتبار این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد ، یعنی اینکه هم داده ای گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشند و هم اینکه بخشی از داده ای مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد. به عبارت دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. ( حافظ نیا ، 1387:157 ) .به عبارت دیگر مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه ویژگی مورد نظر را میسنجد (سرمد و همکاران ،1386: 170 )  جهت اطمینان از روایی پرسشنامه از روش کیفی یعنی نظرات کارشناسان و تخصص استادان استفاده گردیده است و اصطلاحات و تغییرات مورد نظر آنها پس از بحث و بررسی در پرسشنامه ها اعمال شده است و از آنجا که تک تک سوالات پرسشنامه مبتنی بر ادبیات تحقیق میباشد میتوان گفت که پرسشنامه دارای روایی است

 پایایی پرسشنامه

پایایی یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌ دست می‌دهد و برای محاسبه هماهنگی و سازگاری درونی ابزار اندازه‌گیری بکار می‌رود. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ[1] استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند به‌کار می‌رود. حد قابل قبول آلفای کرونباخ برای مقاصد کاربردی حداقل 7/0 است

[1] Cronbach s Alpha

لینک کمکی