فایل ورد word پرسشنامه سبک دفاعي آندرز و همکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه سبک دفاعي آندرز و همکاران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه سبک دفاعي آندرز و همکاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سبک های دفاعی

معرفی پرسشنامه:

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40) توسط آندرز و همکاران در سال 1993 تنظیم شد .این پرسشنامه براساس پرسشنامه اولیه باند و همکاران که در 1983 تهیه شده بود تحول یافت .20 مکانیزم دفاعی را در 3 عامل رشد یافته، رشد نایافته و روان آزرده وار از یکدیگر مورد بازشناسی و تفکیک قرار داده است

تعریف مفهومی :

مکانیزم های دفاعی همچون بسیاری از مفاهیم روان تحلیل گری، مفهومی مبهم و ناشناخته به نظر می رسد و این ابهام و رازآلودگی تردید را در مورد حضور و یا تاثیر آن در کنش های روانی آدمی دامن زده است و آنچه که این ابهام را می گستراند جایگاه آن است چرا که از فروید تا روانشناسان من همگی بر اهمیت گستره ی ناهشیاری در پدیدآیی و ظهور این مکانیزم ها تاکید داشته و برآن پای می فشردند (کوپر،1998، بوکوک2002 و پروین ،2005)

مکانیزم های دفاعی در پی فزون خواهی بن و تکانه های ناهشیار و ناخواستنی اش به راه می افتند و هدف آنها کاهش اضطراب برآمده از چنین جنبشی و یا مهار آن و یا برآوردن تمنای بن به طریق مدارا می باشد (فروید،1938؛میلر،2002)

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد سبک های دفاعی  نمره­ای است که فرد به سوالات 40گویه ای پرسشنامه می­دهد

روش نمره گذاری پرسشنامه:

مقیاس نمره گذاری به صورت لیکرت می باشد که فرد به هر سوال میزان موافقت خود را در یک مقیاس 9 درجه ای اعلام می کند

تفسیر پرسشنامه :

در جدول شماره 1 سوال های مربوط به هریک از مکانیزم های دفاعی و سبک های دفاعی کلی آورده شده است

فرد در هر یک از مکانیزم های دفاعی نمره ای بین 2 تا 18 به دست می آورد، در هرکدام از مکانیزم های دفاعی که نمره فرد از 10 بیشتر شود، به معنی استفاده فرد از آن مکانیزم است ودر سبک های کلی میانگین نمرات فرد در هر سبک مشخص شده و با نمره میانگین فرد در سبک های دیگر مقایسه می شود. فرد دارای سبک دفاعی است که بشترین میانگین را داشته باشد

پایایی و روایی پرسشنامه :

این پرسشنامه در کشورهایی چون ژاپن، فرانسه ، برزیل ، پرتقال وایران مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج مطالعات در ژاپن نشان داد که این ابزار دارای روایی همزمان با پسشنامه شخصی مادزلی است . در فرانسه و برزیل و پرتقال نیز مشخص شد که این پرسشنامه ابزار مفید و سودمندی به شمار رفته و از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است.( بونساک و همکاران ، 1998 بلایا و همکاران 2004، به نقل از فتحی آشتیانی 1388)

پرسشنامه سبک های دفاعی در ایران نیز توسط حیدری نسب (1385) مورد بررسی وهنجاریابی قرار گرفت. مراحل هنجاریابی به طور کلی بعد ازبرگرداندن پرسشنامه به زبان فارسی و رفع نواقص آن به لحاظ ادبی دو بخش روایی واعتبار پیگیری شد. بنابر یافته های مربوط به روایی محتوایی ، روایی همزمان و روایی سازه ،مشخص شد که این پرسشنامه همانند نسخص اصلی از روایی مطلوبی برخوردار است (حیدری نسب ،1385، به نقل از فتحی آشتیانی1388)

لینک کمکی