فایل ورد word پرسشنامه کمال گرايي چند بعدي تهران (TMPS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه کمال گرايي چند بعدي تهران (TMPS) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه کمال گرايي چند بعدي تهران (TMPS)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)

 توضیحات ابزاری

مقیاس کمال گرایی[1] چند بعدی تهران (بشارت،1386) یک آزمون 30 سوالی است که سه بعد کمال گرایی خودمدار[2]، کمال گرایی دیگر مدار[3] و کمال گرایی جامعه مدار[4] را در مقیاس 5 درجه ای لیکرت (از نمره 1 تا 5) می سنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاس های سه گانه آزمون به ترتیب 10 و 50 خواهد بود. مقیاس هایی که از آنها برای ساخت مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران استفاده شد عبارت بودند از «مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست[5] و همکاران»، «مقیاس کمال گرایی چند بعدی هویت[6] و فلت[7]»، «مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت[8] و همکاران» و مواردی از زیر مقیاس های پرسشنامه های دیگر، مخصوصاً پرسشنامه های سنجش اختلال های خوردن. از مجموعه 67 سوال اولیه که برای سنجش ابعاد کمال گرایی مناسب تشخیص داده شدند، ابتدا یک مجموعه 45 سوالی بر حسب ضرایب توافق بیشتر بین نظر سه متخصص در این زمینه، تهیه، و  برای اجرای مقدماتی آماده شد. سپس مطابق نتایج ضرایب توافق کندال که بر اساس نظر ده متخصص روانشناس محاسبه شد و نیز نتایج مقدماتی تحلیل عوامل، 30 سوال که ارزش ویژه آنها بیشتر از 1 بود، برای سه عامل کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار انتخاب شدند و روی نمونه پژوهش اجرا شدند

 کمال گرایی خودمدار

کمال گرایی خودمدار عبارت است از تمایل به وضع معیارهای غیرواقع بینانه برای خود، تمرکز بر نقص ها و شکست ها در عملکرد، همراه با خود نظارتگری های دقیق. این شکل از کمال گرایی، نزدیکترین بعد به سازه ای است که غالباً به عنوان کمال گرایی شناخته شده است. (هویت و فلت، 1991)

کمال گرایی دیگر مدار

کمال گرایی دیگر مدار، بیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران است. این نوع کمال گرایی با خصومت و سرزنش دیگران همراه است. این جنبه در اصل همان کمال گرایی خود مدار است، اما رفتار کمال گرایی به سوی دیگران جهت گیری شده است. (هویت و فلت، 1991)

کمال گرایی جامعه مدار

کمال گرایی جامعه مدار به احساس ضرورت رعایت معیارها و برآورده ساختن انتظارات القا شده از سوی افراد مهم به منظور کسب تأیید، اطلاق می شود. (فلت و هویت،2002)

یافته های پژوهشی در زمینه بررسی ابعاد سه گانه کمال گرایی، همبستگی این سازه را با ویژگی های شخصیتی، رفتاری و مشکلات روانشناختی تأیید کرده اند. کمال گرایی خود مدار با مشخصه های خودشیفتگی، خودسرزنشگری، خودانتقادگری، احساس گناه، سهل انگاری و تعلّل در انجام دادن کارها، افسردگی و نوروزگرایی در ارتباط است. کمال گرایی دیگرمدار با مشخصه های منفی از جمله دیگر سرزنشگری، اقتدارگرایی و سلطه جویی، ویژگیهای شخصیت نمایشی، خودشیفته و ضداجتماعی همبستگی دارد. کمال گرایی جامعه مدار با نیاز به تأیید دیگران، ترس از ارزشیابی منفی، منبع کنترل بیرونی، بیش تعمیم دهی، شکست، افسردگی و اضطراب مرتبط است (بشارت، 1383)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه در مقیاس 5 درجه ای لیکرت (از نمره 1 تا 5) می باشد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاس های سه گانه آزمون به ترتیب 10 و 50 خواهد بود. همچنین حداکثر نمره ممکن در این مقیاس150 و حداقل  نمره 30 می باشد

15 گویه کمال گرایی خود مدار: 1-3-5-7-9-11-13-14-15-21-23-25-26-28-30

11 گویه دیگر مدار:  4-8-10-12-16-17-18-19-20-27-

4 گویه کمال گرایی جامعه مدار : 2-6-22-24

اعتبار و روایی

بشارت (1386) اعتبار محتوایی مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران را با استفاده از ضرایب توافق کندال برای ابعاد کمال گرایی خودمدار (80/0) ، کمال گرایی دیگر مدار (72/0) و کمال گرایی جامعه مدار (69/0) محاسبه و ضریب بازآزمایی همبستگی بین نمره های 78 نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته را برای مولفه کمال گرایی خودمدار 85/0=r ، برای کمال گرایی دیگر مدار 79/0= r، و برای کمال گرایی جامعه مدار84/0=r ، بدست آورده. همچنین همسانی درونی مقیاس کمالگرایی تهران را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل آرمودنی ها (500=n) برای مولفه های کمال گرایی خودمدار 90/0، کمال گرایی دیگر مدار 91/0و کمال گرایی جامعه مدار 81/0 محاسبه شد که نشانه همسانی درونی رضایت بخشی است

[1] . perfectionism

[2] . self-oriented perfectionism

[3] . other-oriented perfectionism

[4] . socially prescribed perfectionism

[5] . Frost

[6] . Hewitt

[7] . Flett

[8] . Terry-short

لینک کمکی