فایل ورد word پرسشنامه مقياس خودکارآمدي تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه مقياس خودکارآمدي تحصيلي دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه مقياس خودکارآمدي تحصيلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی:

به منظور سنجش خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان از مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران(1999) استفاده شده است. این مقیاس دارای 30 سؤال و سه زیر مقیاس استعداد، کوشش و بافت است. گویه­های این مقیاس با طیف لیکرت دارای پاسخ چهار درجه­ای می باشد. سازنده مقیاس میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 82/0 اعلام کرده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ سه زیر مقیاس استعداد و کوشش و بافت به ترتیب :78 /0، 66/0، 70/0 گزارش شده است. در ایران کریم­زاده و همکاران (1385) روایی این مقیاس را از طریق تحلیل عامل مطلوب گزارش کرده­اند. همچنین ضرایب پایایی مقیاس از طریق روش آلفای کرونباخ توسط کریم زاده و همکاران(1385) برای خودکارآمدی کلی 76/0، بعد استعداد 66/0، بعد کوشش 65/0و بعد بافت 60/0 بدست آمده است. خواجه و همکاران (1390) در پژوهش خود به منظور به دست آوردن پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده­اند که ضرایب پایایی برای بعد استعداد 79/0، بعد کوشش 0/59 و بعد بافت 82/0 به دست آوردند

لینک کمکی