فایل ورد word پرسشنامه مقياس طرحواره هاي هيجاني ليهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه مقياس طرحواره هاي هيجاني ليهي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه مقياس طرحواره هاي هيجاني ليهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی

الف) معرفی پرسشنامه:

لیهی (1390 )درتلاش برای سنجش طرحواره های هیجانی افراد اقدام به ساختن مقیاس طرحواره های هیجانی کرد.در این مقیاس ما می توانیم میزان طرحواره های هیجانی را در افراد مختلف مورد سنجش قرار دهیم.فرم28 سوالی آن در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.مفاهیمی که توسط این مقیاس سنجیده می شوند،اختصاص به سن،گروه،یا بیماری خاصی ندارند. به علاوه، اگر چه این مدل با ترکیب مولفه های شناختی و هیجانی، مدلی جدید به نظر می رسد اما این مدل صرفاً حاصل ترکیب دو مدل شناختی بک- فریمن وطرحواره های شناختی یانگ است که با مدل های تنظیم هیجانی مارشا لینهان درآمیخته شده است.در این مقیاس ما می توانیم 14 نوع طرحواره هیجانی را بسنجیم.این پرسشنامه تا کنون در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است ومقبولیت فراوانی یافته است

ب)روش اجرا ونمره گذاری:

این مقیاس به روش لیکرت وبه صورت6جوابی می باشد.این مقیاس دارای28 عبارت است که14 زیرمقیاس را در حیطه طرحواره هیجانی می سنجد

روش نمره گذاری دراین مقیاس به این صورت است که ،گزینه کاملا درست نمره6،تقریبا درست نمره5، کمی درست نمره4، کمی غلط نمره3، تقریبا غلط نمره2،وکاملا غلط نمره1 می گیرند.ولی در بعضی سوالات نمره دهی معکوس می باشد.بعد از جمع بندی نمرات مربوط به هر زیرمقیاس هرچه نمره فرد بیشتر باشد فرد به سمت هیجان های منفی می رودو هیجانی تر شناخته می شود

ج- شواهد مربوط به اعتبار وپایایی

اعتبار وپایایی آن  در گروه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که به شرح زیر است

لیهی(1390)در پژوهش خود، روایی مقیاس طرحواره های هیجانی را با استفاده از تحلیل همبستگی گویه ها با یکدیگر و همبستگی با سیاهه های چند محوری بالینی میلون، ویراست سوم، اضطراب بک وافسردگی بک وپرسشنامه فراشناختی کارترایت-هاتون وولز(1997) بر روی 53 بیمار روانپزشکی مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت ابعاد 14 گانه این مقیاس همبستگی های معنی داری با اضطراب و افسردگی دارند. هم چنین نتایج حاصل از همبستگی بین ابعاد نیز حاکی از روایی قابل قبول این مقیاس بود. همچنین، لیهی پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ را81/0گزارش کرده است. به علاوه، نتایج دیگر پژوهشها در زمینه بررسی اعتبار مدل لیهی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه طرحواره های هیجانی لیهی نیز امیدبخش بوده است ).برای مرور بیشتر نگاه کنید به: لیهی، ناپولیتانو وترچ،2011)

همچنین نتایج یک پژوهش دیگر با نمونه ای 1293 نفری از افراد بهنجار نیز نشان داد که هر کدام از عوامل غیرشناختی در مدل ولز(ولز،2002) به طور معناداری با هر یک از باورهای منفی درباره هیجان(خلاصه ای از ابعادLESS)،همبستگی دارد.که این موضوع خود شاهدی بر وجود روایی سازه برای این مقیاساست(لیهی و همکاران، 2011)

لینک کمکی