فایل ورد word پرسشنامه مقياس مهارت هاي اجتماعي ماتسون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه مقياس مهارت هاي اجتماعي ماتسون دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه مقياس مهارت هاي اجتماعي ماتسون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون[1]

مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون که توسط ماتسون و همکاران در سال 1983 برای سنجش مهارت های اجتماعی افراد 4 تا 18 سال تدوین گردیده است. این مقیاس دارای 54 عبارت است که مهارت های اجتماعی کودکان را توصیف می کنند. پاسخها براساس یک شاخص پنج درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه ی نمره ی 1 (هیچوقت) تا 5 (همیشه) نمره گذاری می شوند. برای این مقیاس، پنج مؤلفه یا خرده مقیاس فرعی به شرح زیر تدوین شده است

عامل نخست عبارت است از مهارت اجتماعی مناسب [2] که رفتارهای اجتماعی از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران، مؤدب بودن و اشتیاق به تعامل با دیگران به صورتی مفید و موثر را در بر می گیرد. این عامل شامل 18 عبارت که شامل گویه های 9، 12، 13، 16، 20، 23، 24، 31، 32، 34، 40، 43، 44، 46، 50، 55، 56، 59، می باشد

عامل دوم رفتار اجتماعی نامناسب[3] است که رفتارهایی مانند دروغ گفتن، کتک کاری، خرده گرفتن از دیگران، ایجاد صداهای نابهنجار و ناراحت کننده و زیر قول زدن را شامل می شود. این عامل شامل 11 عبارت که شامل گویه های 6، 7، 15، 19، 21، 30، 39، 41، 54، 57، 58، می باشد

عامل سوم تکانشی عمل کردن[4] و سرکش بودن است که رفتارهایی از قبیل به آسانی عصبانی شدن، یک دندگی و لجبازی را در بر دارد. این مقیاس شامل 12 عبارت که شامل گویه های 2، 3 ، 4، 5، 8، 11، 14، 22، 29، 35، 37، 53، می باشد

عامل چهارم، اطمینان زیاد[5] به خود داشتن است و در بر دارنده ی رفتارهای به خود نازیدن و به دیگران پز دادن، تظاهر به دانستن همه چیز و خود را برتر از دیگران دیدن است. این عامل شامل 6 عبارت که شامل گویه های18، 33، 36، 45، 51، 60 می باشد

عامل پنجم رابطه با همسالان است که در بردارنده ی تنهایی و حسادت می باشد (ماتسون و همکاران، 1983؛ به نقل از یوسفی و خیر،1381). این عامل شامل 9 عبارت که شامل گویه های 10، 25، 26، 28، 38، 47، 48، 49، 53 می باشد

روایی و پایایی:

برای تعیین روایی سازه مقیاس مهارت های اجتماعی ، روش آماری تحلیل عوامل بکار گرفته شد . تحلیل عوامل ابتدا با استفاده از شیوه مولفه های اصلی صورت گرفت . مقدار ضریب kmo برابر با 83/0 بود و بیانگر کفایت نمونه آزمودنی به منطور انجام تحلیلی عاملی می باشد . همچنین ، مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با 298/10433 و در سطح 000001/0 p= معنی دار بود . سپس با توجه به نمو دار اسکری و استفاده از روش چرخش واریماکس ، 5 عامل بدست آمد . به منظور وضوح بیشتر و بررسی میزان پژوهش حاضر در بحث از نتایج آماری و عوامل بدست آمده در مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ، نوعی مقایسه با پژوهش بنیانگزاران این مقیاس و ارایه دهندگان جزییات مفصل در باب روایی سنجی محتوای مقیاس یعنی ماتسون و همکاران ( 1983) به عمل خواهد آمد. عامل اول : ضریب عاملی آنها بین 34/0 تا 71/0 بود . مقدار ارزش ویژه (آیکن) این عامل ، برابر با 81/8 بدست آمد . عامل دوم: ضریب عاملی آنها در دامنه ای از 39/0 تا 55/0 قرار داشتند . مقدار ارزش ویژه این عامل برابر با 68/5 بود . عامل سوم : ضریب عاملی آنها در دامنه ای از 35/0 تا 62/0 بود مقدار ارزش ویژه این عامل برابر با 55/2بود. عامل چهارم: ضریب عاملی آنها در دامنه ای از43/0 تا 70/ بود مقدار ارزش ویژه این عامل برابر با20/2 بود . عامل پنجم: ضریب عاملی آنها در دامنه ای از 32/0 تا 62/ بود

در ایران مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون توسط یوسفی و خیر(1381) روی 562 نفردانش­آموز دختر و پسر شیرازی اجرا، تعیین روایی و پایایی شده است. این پژوهشگران روایی مقیاس یاد شده را با استفاده از روایی سازه و روش تحلیل عاملی و پایایی آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 86/0 گزارش کرده اند. پایایی پرسشنامه در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد و 84/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب می باشد

[1] Scale social skills Matson

[2] appropriate social skills

[3] socially inappropriate

[4] impulsive act

[5] high confidence

لینک کمکی