فایل ورد word کنترل و اندازه گیری مخروط ها

در فايل اصلي فایل ورد word کنترل و اندازه گیری مخروط ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد word کنترل و اندازه گیری مخروط ها : محاسبه زاویه مخروط از روی قطر:1- قرار دادن قطعه کار و میله ها در جاهای مربوطالف) مطمئن شوید که انتهای قطعه کار مسطح یا کمی کاو (مقعر) باشد.ب) صفحه صافی و قطعه کار را تمیز کنید.ج) دو میله با اندازه های مساوی انتخاب کنید.د) میله ها را روی صفحه صافی و در دو طرف مخروط قرار دهید.2- اندازه گیری فاصله از روی میله هاالف) میکرومتر مناسبی انتخاب کنید.ب) کمان میکرومتر را با یکی از انگشت ها و انگشت شصت محکم بگیرید و آنگاه فاصله بین

فایل ورد word شیپ فایل رده های خاک استان خراسان شمالی

فایل رده های خاک استان خراسان شمالی.از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می شوند. که در انتهای نام تمامی آن ها عبارت"سل"sol وجود دارد که از کلمه لاتین"solum" به معنای خاک یا زمین مشتق شده است. نام اغلب رده های خاک نیز ریشه در یک خصوصیت مهم آن ها دارد.

فایل ورد word شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)

گاه  و مراکز دولتی می باشد. شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگزدر جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار